ISUZU
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ...ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ได้รับรางวัล MEA ENERGY AWARDS ภายใต้แนวคิด การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศได้มาตรฐาน

 • 23 พฤษภาคม 2565

  ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ได้รับรางวัล MEA ENERGY AWARDS ภายใต้แนวคิด การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศได้มาตรฐาน

  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โดย คุณพิมลพร เฟอร์บีค ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกลาง เป็นตัวแทนรับรางวัล MEA ENERGY AWARDS จัดขึ้นโดยการไฟฟ้านครหลวง จาก นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง โดยรางวัลนี้มาจากการที่ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการใช้พลังงานและด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร ได้รับการพิจารณาให้ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ภายใต้แนวคิด “การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศได้มาตรฐาน” ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านการใช้พลังงานและคำนึงถึงคุณภาพอากาศในอาคารมาโดยตลอด จึงได้มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลส์ ใช้หลอดไฟ LED มีระบบบริหารจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติ ใช้แผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง และติดตั้งหลอด UV-C ในระบบปรับอากาศ

  ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ได้รับรางวัล MEA ENERGY AWARDS ภายใต้แนวคิด การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศได้มาตรฐาน

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติแก่พนักงานกลุ่มตรีเพชร ด้วยการสนับสนุนการจัดทำโครงการ “Tri Petch Group Saves the Earth” ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น รณรงค์การใช้ไฟฟ้า น้ำ รวมถึงทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า เช่น กระดาษ และส่งเสริมการแยกขยะรีไซเคิล รวมถึงจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี

  ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ได้รับรางวัล MEA ENERGY AWARDS ภายใต้แนวคิด การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศได้มาตรฐานตรีเพชรอีซูซุเซลส์ได้รับรางวัล MEA ENERGY AWARDS ภายใต้แนวคิด การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศได้มาตรฐาน

  ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง