ISUZU
 • ข้อเสนอพิเศษ
 • ...บริการหลังการขาย
 • กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง my-ISUZU

 • กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง my-ISUZU

  31 ธ.ค. 2566 31 ธ.ค. 2567

  ประกาศผลกิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่าน my-ISUZU
  เงื่อนไขของรายการ

  -กติกา-

  • เฉพาะลูกค้าบุคคลที่มีสถานะเป็นเจ้าของรถ, ผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้รถในระบบ my-ISUZU เท่านั้น
  • เฉพาะลูกค้าที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 - 30 ธันวาคม 2567 โดยจะได้รับข้อความแจ้งเตือนกิจกรรม 1 วันหลังจากวันเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ

  รางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 300 บาท

  • กิจกรรมสำหรับรถปิกอัพและรถอเนกประสงค์
  • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบสอบถามพร้อมพิมพ์คำแนะนำ/ข้อติชมในการเข้ารับบริการลงในช่อง “ข้อเสนอแนะอื่นๆ” ผ่านช่องทาง my-ISUZU ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยนับจากเดือนที่เข้ารับบริการที่ศูนย์อีซูซุ
  • ทีมงานจะคัดเลือกข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อรับรางวัล ดังนี้
   • รางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 300 บาท จำนวนเดือนละ 100 รางวัล
    • โดยรางวัลจะถูกส่งให้ลูกค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน my-ISUZU ในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป (เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการอีซูซุ ทั่วประเทศ)
  • สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับสมาชิก my-ISUZU 1 คน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น
  รางวัลประจำเดือนวันที่ประกาศรางวัล

  มกราคม 2567

  15 กุมภาพันธ์ 2567

  กุมภาพันธ์ 2567

  15 มีนาคม 2567

  มีนาคม 2567

  18 เมษายน 2567

  เมษายน 2567

  15 พฤษภาคม 2567

  พฤษภาคม 2567

  17 มิถุนายน 2567

  มิถุนายน 2567

  15 กรกฎาคม 2567

  กรกฎาคม 2567

  15 สิงหาคม 2567

  สิงหาคม 2567

  16 กันยายน 2567

  กันยายน 2567

  15 ตุลาคม 2567

  ตุลาคม 2567

  15 พฤศจิกายน 2567

  พฤศจิกายน 2567

  16 ธันวาคม 2567

  ธันวาคม 2567

  15 มกราคม 2568

  • ประกาศรางวัลเวลา 13.00 น.
  • สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล จะมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทาง my-ISUZU

  -ประกาศผลรางวัล-

  1. คุณอรันยา จันชื่น

  51. คุณสมชาย อนิยมพิสัย

  2. คุณจันทร์ มุ่งซ้อนกลาง

  52. คุณนันท์นภัส สิลาแดง

  3. คุณศิริพร สิงห์เสนี

  53. คุณบัญชา จรกา

  4. คุณอัครวรรษ วงค์ดี

  54. คุณสันติ นนท์ศิลา

  5. คุณพัฒนพงษ์ พรรณลี

  55. คุณประนอม กลิ่นไกล

  6. คุณดวงพร ลำพัว

  56. คุณนันท์นภัสร์ ธรรมะวุฒิสุข

  7. คุณไพรวัลย์ คำโคตร

  57. คุณปรีชา ศรีพิพัฒนกุล

  8. คุณผกา สำอางค์

  58. คุณนันทนา เบญจสัตตบุษย์

  9. คุณสมศักดิ์ การบรรจง

  59. คุณสายทอง กกกนทา

  10. คุณธัญเทพ ถาวร

  60. คุณรณรงค์ ศรีวรมย์

  11. คุณเฉลิมชัย อนุสาร

  61. คุณเสาวลักษณ์ แก่นจันทร์

  12. คุณศราวุฒิ อยู่จู

  62. คุณศักดิ์ดา เฉื่อยอารมณ์

  13. คุณประภัสสร อุดมรัตนะศิลป์

  63. คุณสุกฤษฏิ์ ดุลยกนิษฐ

  14. คุณเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร

  64. คุณจินตนา คำพาลักษณ์

  15. คุณสรารักษ์ บุญธรรม

  65. คุณสมทรง เที่ยงตรงดี

  16. คุณบัญชา รวมอยู่

  66. คุณณัฐณัฏฐ์ วงษ์ว่องไว

  17. คุณกฤษฎา รองเมือง

  67. คุณพยนต์ เอกพงศ์ธร

  18. คุณปิยพร ศิริกุล

  68. คุณกนกวรรณ นิรันดร์ศิริ

  19. คุณสังคม อินสิงห์

  69. คุณสุรศักดิ์ ดวงแข

  20. คุณสุเทพ น้อยเวียง

  70. คุณพิสิษฐ์ ขำดี

  21. คุณจิตตรา ปั้นประสงค์

  71. คุณบุญศรี เทพส่องแสง

  22. คุณศิริวัฒน์ ฤทธิ์เอี่ยม

  72. คุณพัชรี อ่่อนสุวรรณ

  23. คุณสุดใจ บุบผาวาส

  73. คุณเราะห์มาน เนียมนำ

  24. คุณไสว วอนอก

  74. คุณจันทร์แดง อ่อนสกุล

  25. คุณฐณัฏพล คงสนิท

  75. คุณพงศธร ชินชะโน

  26. คุณประสิทธิ์ เทียนนาค

  76. คุณสมตระกูล น้อยพันธ์

  27. คุณวิภารัตน์ สีคำ

  77. คุณณรงค์ ครัวเชื้อ

  28. คุณจักรกฤษณ์ ชาลีเปรี่ยม

  78. คุณณภัสนันท์ เมธิชัยปุรารักษ์

  29. คุณเนียนนภา เร็วสา

  79. คุณชนะ เกษร

  30. คุณลำพูล ทัพทวี

  80. คุณพิมบงกช หนองหงอก

  31. คุณจีรนันท์ ร้อยกัลยา

  81. คุณนิสากร เกื้อด้วง

  32. คุณปุรัน ริทัศโส

  82. คุณสุทัศน์ นำโน

  33. คุณศรายุทธ ตั้นเส้ง

  83. คุณอนุสรณ์ สกุลเมือง

  34. คุณศราวุธ บาฬี

  84. คุณชูวิทย์ อภัยรุณ

  35. คุณณรงค์ฤทธิ์ แก้วหนู

  85. คุณชาติชาย แก้วศรี

  36. คุณพิสิทธิ์ กิมบุญ

  86. คุณอับดุลฮาดีย์ ฟิรเดาซ์

  37. คุณสุวรรณ ก่อสกุล

  87. คุณพรศักดิ์ ฉุยจอหอ

  38. คุณพนัส คงสังข์

  88. คุณราตรี จันทะชารี

  39. คุณวันชาติ สุขแจ่ม

  89. คุณวลัยภรณ์ บุญเมือง

  40. คุณบุษราภรณ์ พรหมศร

  90. คุณวัฒนะชัย ศรีสว่าง

  41. คุณประสิทธิ์ จันทร์ขอนแก่น

  91. คุณศิวกร จำเนียร

  42. คุณศรันย์ แสนสวัสดิ์

  92. คุณสุวรรณ มีสง่า

  43. คุณถวิล อ่อนดีสวัสดิ์

  93. คุณกาญจนา พิมพ์วงษ์

  44. คุณรัตนาภรณ์ ใจหมั่น

  94. คุณพีรเดช แดงตนุ

  45. คุณกิตติโรจน์ ทองคำนุช

  95. คุณประพันธ์ วิเวกคีรี

  46. คุณพีรพัฒน์ หาญฤทธิกุล

  96. คุณวันเพ็ญ เสือมีทรัพย์

  47. คุณอัฑฒ์พัทธ์ คำยา

  97. คุณวิเชียร เงางาม

  48. คุณศักดิ์ดา ฮามจันทร์

  98. คุณทิพย์จันทร์ ใจคำ

  49. คุณอภิรักษ์ วงศาโรจน์

  99. คุณญาณวุฒิ ณัฐชยังกูร

  50. คุณวิชชุณี ศิริบาล

  100. คุณสุเนตร เรือนทิพย์

  หมายเหตุ

  1. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุุด
  2. ลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยจะแจ้งให้ทราบทาง https://www.isuzu-tis.com/specialoffer/service-campaign/csi-online-campaign_2024