ISUZU
 • ข้อเสนอพิเศษ
 • ...บริการหลังการขาย
 • กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง my-ISUZU

 • กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง my-ISUZU

  31 ธ.ค. 2566 31 ธ.ค. 2567

  ประกาศผลกิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่าน my-ISUZU
  เงื่อนไขของรายการ

  -กติกา-

  • เฉพาะลูกค้าบุคคลที่มีสถานะเป็นเจ้าของรถ, ผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้รถในระบบ my-ISUZU เท่านั้น
  • เฉพาะลูกค้าที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 - 30 ธันวาคม 2567 โดยจะได้รับข้อความแจ้งเตือนกิจกรรม 1 วันหลังจากวันเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ

  รางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 300 บาท

  • กิจกรรมสำหรับรถปิกอัพและรถอเนกประสงค์
  • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบสอบถามพร้อมพิมพ์คำแนะนำ/ข้อติชมในการเข้ารับบริการลงในช่อง “ข้อเสนอแนะอื่นๆ” ผ่านช่องทาง my-ISUZU ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยนับจากเดือนที่เข้ารับบริการที่ศูนย์อีซูซุ
  • ทีมงานจะคัดเลือกข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อรับรางวัล ดังนี้
   • รางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 300 บาท จำนวนเดือนละ 100 รางวัล
    • โดยรางวัลจะถูกส่งให้ลูกค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน my-ISUZU ในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป (เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการอีซูซุ ทั่วประเทศ)
  • สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับสมาชิก my-ISUZU 1 คน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น
  รางวัลประจำเดือน วันที่ประกาศรางวัล

  มกราคม 2567

  15 กุมภาพันธ์ 2567

  กุมภาพันธ์ 2567

  15 มีนาคม 2567

  มีนาคม 2567

  18 เมษายน 2567

  เมษายน 2567

  15 พฤษภาคม 2567

  พฤษภาคม 2567

  17 มิถุนายน 2567

  มิถุนายน 2567

  15 กรกฎาคม 2567

  กรกฎาคม 2567

  15 สิงหาคม 2567

  สิงหาคม 2567

  16 กันยายน 2567

  กันยายน 2567

  15 ตุลาคม 2567

  ตุลาคม 2567

  15 พฤศจิกายน 2567

  พฤศจิกายน 2567

  16 ธันวาคม 2567

  ธันวาคม 2567

  15 มกราคม 2568

  • ประกาศรางวัลเวลา 13.00 น.
  • สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล จะมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทาง my-ISUZU

  -ประกาศผลรางวัล-

  1. คุณอรันยา จันชื่น

  51. คุณสมชาย อนิยมพิสัย

  2. คุณจันทร์ มุ่งซ้อนกลาง

  52. คุณนันท์นภัส สิลาแดง

  3. คุณศิริพร สิงห์เสนี

  53. คุณบัญชา จรกา

  4. คุณอัครวรรษ วงค์ดี

  54. คุณสันติ นนท์ศิลา

  5. คุณพัฒนพงษ์ พรรณลี

  55. คุณประนอม กลิ่นไกล

  6. คุณดวงพร ลำพัว

  56. คุณนันท์นภัสร์ ธรรมะวุฒิสุข

  7. คุณไพรวัลย์ คำโคตร

  57. คุณปรีชา ศรีพิพัฒนกุล

  8. คุณผกา สำอางค์

  58. คุณนันทนา เบญจสัตตบุษย์

  9. คุณสมศักดิ์ การบรรจง

  59. คุณสายทอง กกกนทา

  10. คุณธัญเทพ ถาวร

  60. คุณรณรงค์ ศรีวรมย์

  11. คุณเฉลิมชัย อนุสาร

  61. คุณเสาวลักษณ์ แก่นจันทร์

  12. คุณศราวุฒิ อยู่จู

  62. คุณศักดิ์ดา เฉื่อยอารมณ์

  13. คุณประภัสสร อุดมรัตนะศิลป์

  63. คุณสุกฤษฏิ์ ดุลยกนิษฐ

  14. คุณเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร

  64. คุณจินตนา คำพาลักษณ์

  15. คุณสรารักษ์ บุญธรรม

  65. คุณสมทรง เที่ยงตรงดี

  16. คุณบัญชา รวมอยู่

  66. คุณณัฐณัฏฐ์ วงษ์ว่องไว

  17. คุณกฤษฎา รองเมือง

  67. คุณพยนต์ เอกพงศ์ธร

  18. คุณปิยพร ศิริกุล

  68. คุณกนกวรรณ นิรันดร์ศิริ

  19. คุณสังคม อินสิงห์

  69. คุณสุรศักดิ์ ดวงแข

  20. คุณสุเทพ น้อยเวียง

  70. คุณพิสิษฐ์ ขำดี

  21. คุณจิตตรา ปั้นประสงค์

  71. คุณบุญศรี เทพส่องแสง

  22. คุณศิริวัฒน์ ฤทธิ์เอี่ยม

  72. คุณพัชรี อ่่อนสุวรรณ

  23. คุณสุดใจ บุบผาวาส

  73. คุณเราะห์มาน เนียมนำ

  24. คุณไสว วอนอก

  74. คุณจันทร์แดง อ่อนสกุล

  25. คุณฐณัฏพล คงสนิท

  75. คุณพงศธร ชินชะโน

  26. คุณประสิทธิ์ เทียนนาค

  76. คุณสมตระกูล น้อยพันธ์

  27. คุณวิภารัตน์ สีคำ

  77. คุณณรงค์ ครัวเชื้อ

  28. คุณจักรกฤษณ์ ชาลีเปรี่ยม

  78. คุณณภัสนันท์ เมธิชัยปุรารักษ์

  29. คุณเนียนนภา เร็วสา

  79. คุณชนะ เกษร

  30. คุณลำพูล ทัพทวี

  80. คุณพิมบงกช หนองหงอก

  31. คุณจีรนันท์ ร้อยกัลยา

  81. คุณนิสากร เกื้อด้วง

  32. คุณปุรัน ริทัศโส

  82. คุณสุทัศน์ นำโน

  33. คุณศรายุทธ ตั้นเส้ง

  83. คุณอนุสรณ์ สกุลเมือง

  34. คุณศราวุธ บาฬี

  84. คุณชูวิทย์ อภัยรุณ

  35. คุณณรงค์ฤทธิ์ แก้วหนู

  85. คุณชาติชาย แก้วศรี

  36. คุณพิสิทธิ์ กิมบุญ

  86. คุณอับดุลฮาดีย์ ฟิรเดาซ์

  37. คุณสุวรรณ ก่อสกุล

  87. คุณพรศักดิ์ ฉุยจอหอ

  38. คุณพนัส คงสังข์

  88. คุณราตรี จันทะชารี

  39. คุณวันชาติ สุขแจ่ม

  89. คุณวลัยภรณ์ บุญเมือง

  40. คุณบุษราภรณ์ พรหมศร

  90. คุณวัฒนะชัย ศรีสว่าง

  41. คุณประสิทธิ์ จันทร์ขอนแก่น

  91. คุณศิวกร จำเนียร

  42. คุณศรันย์ แสนสวัสดิ์

  92. คุณสุวรรณ มีสง่า

  43. คุณถวิล อ่อนดีสวัสดิ์

  93. คุณกาญจนา พิมพ์วงษ์

  44. คุณรัตนาภรณ์ ใจหมั่น

  94. คุณพีรเดช แดงตนุ

  45. คุณกิตติโรจน์ ทองคำนุช

  95. คุณประพันธ์ วิเวกคีรี

  46. คุณพีรพัฒน์ หาญฤทธิกุล

  96. คุณวันเพ็ญ เสือมีทรัพย์

  47. คุณอัฑฒ์พัทธ์ คำยา

  97. คุณวิเชียร เงางาม

  48. คุณศักดิ์ดา ฮามจันทร์

  98. คุณทิพย์จันทร์ ใจคำ

  49. คุณอภิรักษ์ วงศาโรจน์

  99. คุณญาณวุฒิ ณัฐชยังกูร

  50. คุณวิชชุณี ศิริบาล

  100. คุณสุเนตร เรือนทิพย์

  1. คุณพรศักดิ์ เงินทอง

  51. คุณมานัส ทองบูรพา

  2. คุณสุวรรณ บุตรมาลา

  52. คุณนรินทร์ ราชนิยม

  3. คุณศรีแพร อินทรังศรี

  53. คุณทินวงศ์ น่วมเจิม

  4. คุณวงศกร อินทรสอน

  54. คุณจิณพัฒน์ รัตนบำรุง

  5. คุณจรัล โพธิ์แก้ว

  55. คุณปรีชาพล มั่นที่สุด

  6. คุณธีรพงษ์ เบ้าทอง

  56. คุณประไพ สุภาวรรณ

  7. คุณชัยมงคล รัตนบุรี

  57. คุณนฤมล จูยิ่ง

  8. คุณสมโชค ฟองงาม

  58. คุณนวฤทธิ์ พึ่งเมือง

  9. คุณวันชนะ ภู่ขาว

  59. คุณมะลิวรรณ์ บุญกิจ

  10. คุณเสนาะ เปลี่ยนประเสริฐ

  60. คุณวราวุธ จิระกิตติดุลย์

  11. คุณทองทวี นิมมา

  61. คุณประสิทธิ์ ทำบุญ

  12. คุณอาคม เจริญสุข

  62. คุณสันติ แก้วภู่

  13. คุณรณศักดิ์ เรืองวีรยุทธ

  63. คุณกันตภณ นภัทรระวี

  14. คุณกิติมา สมฤาแสน

  64. คุณศนณ สิโนทก

  15. คุณจิราภรณ์ รอดปั้น

  65. คุณประวัติ วะโรรส

  16. คุณสมควร ปิงยศ

  66. คุณทวีศักดิ์ เทียมตระกูล

  17. คุณนภาพร วงษ์ท้าว

  67. คุณเฉลิมวัฒน์ สฤษดิกุล

  18. คุณพิทักษ์ วารีย์

  68. คุณKEVIN FREDRICK

  19. คุณหทัยทิพย์ ทองสินธุ์

  69. คุณสุเทพ มั่นคง

  20. คุณอำนวย ธีระวาสน์

  70. คุณกษมา ตั้งมุททาภัทรกุล

  21. คุณเฉลิมพล ชยวรารักษ์

  71. คุณจำรัส เข็มทอง

  22. คุณวิเชียร เวชยางกูล

  72. คุณทวีศักดิ์ สีหบุตร

  23. คุณเกศกนก จรเด่น

  73. คุณนิรุตน์ สีอาภัย

  24. คุณเพ็ญรุ่ง พันธ์รัตน์ดำรง

  74. คุณวีรพงษ์ ม่วงทิม

  25. คุณภูวกร วงศ์เปียง

  75. คุณกำไลทอง ชื่นทศพลชัย

  26. คุณธเนศพล คำดี

  76. คุณมงคล โสภารัตน์

  27. คุณกฤกษดาชัย เจริญจิต

  77. คุณสัตยา พิบูลย์

  28. คุณวีรศักดิ์ สุภาพ

  78. คุณวรสรรพ์ มีผล

  29. คุณจักรวาล ลืทอง

  79. คุณกฤษณะ ศรีสวัสดิ์

  30. คุณจิระณัฐ สังวาลเพ็ชร์

  80. คุณณอัครา กรรณสูต

  31. คุณวัชรวิศว์ ชัยตระกูล

  81. คุณอริญญา จรูญธนาภัทร

  32. คุณสุภัสสร จำเนียร

  82. คุณลัดดารัตน์ สมปอง

  33. คุณกษมา จันทะสิงห์

  83. คุณสิทธิชัย ดำรงแดน

  34. คุณกัณฑ์เอนก กัณอุปัทว์

  84. คุณศักดิ์ชัย กล่อมสูงเนิน

  35. คุณธนชาติ ศรีกุลภัทร

  85. คุณศิรินุช บุษมาวไล

  36. คุณสุรัตน์ อุปพงษ์

  86. คุณรวีภรณ์ เผ่าพัฒน์

  37. คุณแวอุสมาน แวดาแก

  87. คุณจันทร์ดี สุขใสสกุลศักดิ์

  38. คุณลำดวน ม้วนบุตร

  88. คุณเบญจพร สิรินราพรรณ

  39. คุณสุนิสา เมืองทรัพย์

  89. คุณกัลยา รังษิโย

  40. คุณดวงพร เกษร

  90. คุณสุพจน์ สัทธา

  41. คุณปัญญา แดงหวาน

  91. คุณธนากร พื้นผา

  42. คุณกฤษดา ดวงโสมา

  92. คุณกฤษณะ ศิริสมบูรณ์

  43. คุณอารีย์ แก่นจันทร์

  93. คุณรัตนา พรมมาแบน

  44. คุณทวีศักดิ์ ประทุมสังข์

  94. คุณจรยุทธ ศวิตชาต

  45. คุณสุนทร พรมสว่าง

  95. คุณอภิสิทธิ์ หนองหงอก

  46. คุณณรงค์วิทย์ คุณชล

  96. คุณมะสารูเด็ง ลูมะ

  47. คุณวุธชัย คงเพ็ชร

  97. คุณรัตนา งามสม

  48. คุณวราศัย วะนากลาง

  98. คุณวุฒิชัย เจียมวงศ์สิริกุล

  49. คุณลัดดาพันธ์ กาหยี

  99. คุณณรงค์ เฉียงลิบ

  50. คุณกิตติ คล้ายมาก

  100. คุณวิภาดา เต๊ะเปีย

  1. คุณวรพจน์ ศิลปะ 51. คุณสมบัติ ศิริเมฆ
  2. คุณยอดยิ่ง ปั้นเคลือบ 52. คุณศิวดล คงปรีดา
  3. คุณพันธุ์พงษ์ ทองแท้ 53. คุณจิตติมา ขุนทอง
  4. คุณสุรชัย ทรัพย์อุปการ 54. คุณสุทธิ บุญหมื่นไวย
  5. คุณพิทักษ์ สมสอน 55. คุณปิยะ เจียมไพเราะ
  6. คุณสุริยา อ่วมอิ่ม 56. คุณยงยุทธ ก้านสันเทียะ
  7. คุณภัทรชัย ธาดาธนโชติ 57. คุณธรรมพงศ์ ธารีไทย
  8. คุณวิชากรณ์ ปัญโญกลาง 58. คุณมยุรี นาเมืองรักษ์
  9. คุณอุทัย วังช่วย 59. คุณกมล สวัสดี
  10. คุณวินัย พิมพ์หนู 60. คุณนิมิตร ล่องแก้ว
  11. คุณบริวัฒน์ ไหมขาว 61. คุณเสถียร อาจโยธา
  12. คุณชาลี แก้วสุวรรณ 62. คุณสุรัตน์ หล้าตัน
  13. คุณสันติ บุญอำนวย 63. คุณกาญจนา เจริญรัมย์
  14. คุณบุญฤทธิ์ มหาพิรุณ 64. คุณนฤมล บัวระวงค์
  15. คุณสมบูรณ์ บริบูรณ์พานิช 65. คุณสุประวีณ์ แยบเขตร์การณ์
  16. คุณวรารัตน์ คำโกแก้ว 66. คุณธนภรณ์ แสงสว่าง
  17. คุณกุนทินี คงสิม 67. คุณประติชญา บัวทอง
  18. คุณศุภลักษณ์ ชำนิโลก 68. คุณวิมลวรรณ ชมบุญ
  19. คุณณัฐพล รุ่งเรือง 69. คุณสายรุ้ง ไชยแก้ว
  20. คุณสุคนธ์ทิพย์ เอกตาแสง 70. คุณประวัติ จันทร์พล
  21. คุณแสวงชัย เรืองเดช 71. คุณสุนทร สุวรรณพงษ์
  22. คุณชยกร ศรีนวล 72. คุณสมชาย แสงดาว
  23. คุณธงชัย กิตติกุลธร 73. คุณเนตรนภา เพ็ชรวารี
  24. คุณกฤษฎา แจ้งอรุณ 74. คุณนาถฤดี ปัททุม
  25. คุณณัชชา อาษาสิงห์ 75. คุณปัทมา ชนะสงคราม
  26. คุณธรรมรัตน์ สุวรรณมานะศิลป์ 76. คุณผลา สอนคูณ
  27. คุณนพฤทธิ์ วัฒนะชัย 77. คุณวินัย เกียรติสังวร
  28. คุณณรงค์ เฟื่องอิ่ม 78. คุณลูกมาน กาแม
  29. คุณวิเชียร ฉันทร์มิตรกุล 79. คุณทักษิณ วรรณโชติ
  30. คุณพันท์ รักษาดี 80. คุณศราวุฒ หลีเอบ
  31. คุณกิตติพงษ์ พรมเสน 81. คุณชำนาน สุขสนิท
  32. คุณประยูร ณรัมย์ 82. คุณพงษ์สิทธิ์ จั่วนาน
  33. คุณหนึ่งฤทัย บุญเอก 83. คุณสุรัต ธวัชเจริญ
  34. คุณสมบูรณ์ ริมวรลักษณ์ 84. คุณสาวิตรี บุญสุวรรณ์
  35. คุณอัจฉริยา สุริยภูมิ 85. คุณเอกลักษณ์ จันทร์คำ
  36. คุณวรรณพธู พินธุทอง 86. คุณนฤพนธ์ พลแก้ว
  37. คุณชาคริต แหล่งชอบกฤษณ์ 87. คุณอภิชญา ทองสา
  38. คุณสุพัตรา ภูมิผล 88. คุณลำปาง เห็มสุวรรณ
  39. คุณประวิทย์ แป๊ะเส็ง 89. คุณจิรศรรย์ หนูเงิน
  40. คุณธิดารัตน์ ผ่องใส 90. คุณชัชวาลย์ ทองเนียม
  41. คุณสมพิศ คลังทอง 91. คุณสมบูรณ์ หนูเกลี้ยง
  42. คุณสราวุฒิ สีบุ 92. คุณเมธี คล้ำดำ
  43. คุณกอบชัย บุญอรณะ 93. คุณอรทัย ไล้สมบุญ
  44. คุณสมาน ผุยคำ 94. คุณบัวพา ชัยเดช
  45. คุณนครินทร์ ศุภมงคล 95. คุณประสิทธิ์ ช่วยสกุล
  46. คุณวัชรินทร์ ปราสาททอง 96. คุณศิริพร แพ่งสะภา
  47. คุณวิทยา อบเทียน 97. คุณกัญชญาวีร์ แซ่ตัน
  48. คุณนิกร บุญญานุกุล 98. คุณหัฎฐกร สักลอ
  49. คุณจรรยา เดชา 99. คุณเสาวนีย์ สุทธิโพธิ์
  50. คุณทิพย์วรรณ แปงสาย 100. คุณสมโภชน์ แดงศรี

  1. คุณนรินทร์ นิลกลาง 51. คุณนิธินันท์ ภัทรสิทธินันท์
  2. คุณนุชนารถ วงศ์จำปา 52. คุณสุภาพร ยิ่งยง
  3. คุณสมพร ขวัญศรี 53. คุณประยุทธ วัฒนวรางกูร
  4. คุณนกพร แดนกมล 54. คุณวีระ สุบินดี
  5. คุณธนาดล ท่างาม 55. คุณนิภาภัค สอนสา
  6. คุณวารุณี ปกิลาโพ 56. คุณสุรศักดิ์ สาระคง
  7. คุณไพรัตน์ ไทยถาวร 57. คุณอนุชาติ คชสถิตย์
  8. คุณยงยุทธ์ พรหมเอียด 58. คุณนะริสสา ตลับนาค
  9. คุณสุวิมล เทียกทุม 59. คุณอนุชิต กุลมาลา
  10. คุณเงิน จันทรกร 60. คุณวิชาติ ตรงใจ
  11. คุณเกษม เหวนอก 61. คุณอาแด มะซิมา
  12. คุณนพดล คำชมภู 62. คุณสุระธวัช สุขชัยรมย์
  13. คุณแจ๊ก เฉยกลาง 63. คุณบอย อุดมพร
  14. คุณวนิดา ภิยะ 64. คุณพรไพลิน พวงเพ็ชร
  15. คุณประทุม แอ๊ดปั้น 65. คุณสอน อันทะสิน
  16. คุณประจวบ แก้วอำไพ 66. คุณสละ ดีขามป้อม
  17. คุณชยพล ตั้งทำนุ 67. คุณอาภาจุฬา นิลศักดิ์
  18. คุณทัศนะ ณรงค์ศิลป์ 68. คุณยุภา ตันติอำไพวงศ์
  19. คุณสุรพงศ์ เปิ้นสุวรรณ 69. คุณกัลย์กมล ภัทรภักดีกิจ
  20. คุณอลิสา สว่างเนตร 70. คุณพิมชนก ตันปิง
  21. คุณเปรมศักดิ์ โตขำ 71. คุณอดิศักดิ์ สุทธิการ
  22. คุณรุจิลาภา คลอสเซ่น 72. คุณพิชิต บินรวดเร็ว
  23. คุณวารี จันทร์ทุ่ง 73. คุณเรืองวิชญ์ แก้วพรหม
  24. คุณทิพวรรณ ศิวิลัยกุล 74. คุณอชิรวัชร์ กรัณย์โภคิน
  25. คุณจันทนิภา โพธิ์ทอง 75. คุณน้อย อัจยุตโภคิน
  26. คุณสุภาวดี พันธ์ชนะ 76. คุณอดิเทพ สับนก
  27. คุณจุฑามาศ ตรีวิมล 77. คุณสุวิทย์ คชสวัสดิ์
  28. คุณปิยดา อัศวกวินทิพย์ 78. คุณปณิธาน บรรเลง
  29. คุณสมพงศ์ มะโนบาล 79. คุณพิไลลักษณ์ ชัยสวัสดิ์
  30. คุณเกียรติชัย หงสนันท์ 80. คุณประเสริฐ ทุนชิงชัย
  31. คุณธนกฤต รุ่งเจริญจิต 81. คุณสาลินี ปานมีทรัพย์
  32. คุณชาญชัย จิตต์โภคกุล 82. คุณพิจิตรา วิลาศ
  33. คุณอรัญญา นามบุตร 83. คุณอมรรัตน์ จารุฑีฆัมพร
  34. คุณบรรจง หาญสุโพธิ์ 84. คุณนันติกา เดชมณี
  35. คุณคำตา กุลโชติ 85. คุณเนตรชนก งามสม
  36. คุณบุญยกร แหวนเงิน 86. คุณชัยชาญ สังข์แก้ว
  37. คุณเบญจวรรณ ชุ่มคุมสิน 87. คุณภูวดล ศรีฟ้า
  38. คุณวิวรรธน์ ปัญญาธนาเจริญ 88. คุณอรจิต ออง
  39. คุณหนูเพียร จันทะวงษ์ 89. คุณพิเชษฐ เอื้อไทย
  40. คุณเยาวมาลย์ นกเพ็ง 90. คุณอำนาจ จันทร์พล
  41. คุณสุวรรณี ซันลัง 91. คุณชตินนท์ โชติวิเชียร
  42. คุณสมจิต ปานเส็ม 92. คุณอิสระพงษ์ นาบับ
  43. คุณแสงอาทิตย์ เจริญสัมฤทธิ์ 93. คุณอรุณวรรณ แก้วกัณหา
  44. คุณสุเมธ บินดุสะ 94. คุณรวีวรรณ สันปันจอ
  45. คุณอดิศักดิ์ มนต์ช่วย 95. คุณกิ่งแก้ว วิจิตเทอดธรรม
  46. คุณฐิติภัทร สมรรคจันทร์ 96. คุณชิณพันธ์ ทองผาภูมิโชติก
  47. คุณกนกรัตน์ ขันการไถ 97. คุณทิพวัลย์ ศิริเกิด
  48. คุณบรรจง รุณสุข 98. คุณอนุพงษ์ มีทรง
  49. คุณปราเสริฐ นาคดี 99. คุณอุษณีย์ พุทธธนะพิทักษ์
  50. คุณแสงยำ เชื้อดี 100. คุณไพรัตน์ อุดมศรี

  1. คุณบัญชา โกละกะ 51. คุณดนัยวัชต์ อ่วมขำ
  2. คุณเกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์ 52. คุณสุนิสา เดชภักดี
  3. คุณจุฑารัตน์ หลังมี 53. คุณขวัญใจ ยิ่งรุ่งเรือง
  4. คุณฤทธิชัย เสือคำจันทร์ 54. คุณพันพนา สงวนสุข
  5. คุณนงนุศ โพธิสิงห์ 55. คุณจูมทอง แสนบริสุทธิ์
  6. คุณวิฑูร จันทรนาค 56. คุณฉัตรชัย สุริเจย์
  7. คุณมนัสพงศ์ จันทร์ผ่อง 57. คุณฉัตรชัย กาสี
  8. คุณธีรพงษ์ บัวเงิน 58. คุณจันทิพย์ นาคหญีต
  9. คุณกำพล แก่นแก้ว 59. คุณพิพัฒน์ หทัยวสีวงค์
  10. คุณธนาภรณ์ รองเมือง 60. คุณราตรี เรืองรัมย์
  11. คุณจิราภรณ์ ภูพวก 61. คุณกาญจนา ไตรธรรม
  12. คุณตระการตา แซ่เหล้า 62. คุณอธิคุณ อาวุธนาค
  13. คุณจิตรา บุญช่วยเชิดศักดิ์ 63. คุณนุชจรี แดนคำสาร
  14. คุณธนพัฒน์ ธรรมหาส 64. คุณไพฑูรย์ ชุดไธสง
  15. คุณชัยพัชร์ ศรีพรชนะนนท์ 65. คุณกริสนา พลชา
  16. คุณปิยนุช ชาติบุรุษ 66. คุณวัชรีภรณ์ ด้วงแก้ว
  17. คุณองอาจ ละว้า 67. คุณเพรียว ศรีรัตนพรพงษ์
  18. คุณกรรณิการ์ จันนรานนท์ 68. คุณบุญเชิด มูลตรีปฐม
  19. คุณณรงค์ศักดิ์ มิตรอาชากุล 69. คุณอารีย์ ดอกพุฒซ้อน
  20. คุณลิขิต เพชรศรี 70. คุณกาญจเนศ เพ็งเกตุ
  21. คุณอรวรรณ หสตังไทรแก้ว 71. คุณวัชรี คนหลัก
  22. คุณชัยนนท์ สีสำลี 72. คุณอนุชิต สร้อยสนธิ์
  23. คุณสมชาย ดีเลิศ 73. คุณศิริเขตต์ ปริตโตทกพร
  24. คุณสนองศักดิ์ ดวงจันทร์ 74. คุณศรินทร ทับน้อย
  25. คุณนิตยา ขุมเงิน 75. คุณโกศล ปิ่นเพชร
  26. คุณนิคม ปัญญาเหมือง 76. คุณสุเทพ พ่วงจารี
  27. คุณฉลอง ทนทอง 77. คุณอาคม เกตุมานพ
  28. คุณกรรณิกา โนนยาง 78. คุณปั่น เพ็งพิศ
  29. คุณสมหมาย นัยโมกข์ 79. คุณเฉลิม ทองอยู่
  30. คุณพรทิพย์ ไม่แพ้ 80. คุณสุภาศ คงมา
  31. คุณเวที แสงโคตร 81. คุณชัยวุฒิ น้ำผึ้งพนา
  32. คุณพัณนิดา เตชะ 82. คุณเจริญทรัพย์ ชินสิทธิ์
  33. คุณรณฤทธิ์ ชมภูธร 83. คุณหมัย ธนูศร
  34. คุณมาลี แซ่เลื่อง 84. คุณคณิต ร่มเย็น
  35. คุณนวลฉวี ยศศิริ 85. คุณรดานัฐ สวนกระท้อน
  36. คุณธนบดี ช่างปราณีต 86. คุณจินย์จุฑามาศ ประเสริฐ
  37. คุณนิรันดร หมื่นภูวงค์ 87. คุณสุรัตน์ เตชะรัตนไกร
  38. คุณจุฬาลักษณ์ บุญเต็ม 88. คุณจิราวรรณ รักษายศ
  39. คุณอำนวย สังข์ทอง 89. คุณธีรวัต เขียวพุต
  40. คุณปนัดดา ยิ่งรักคีรีรัตน์ 90. คุณพรพิมล หมุดกาเซ็น
  41. คุณลักษมัณ ชูศิริ 91. คุณอาภาพร วิริยะพันธ์
  42. คุณสุนารี วิชัยเกตุ 92. คุณศุภากร วาจาดี
  43. คุณบุญชอบ ขวัญนาคม 93. คุณชินวุธ ดอนคำมี
  44. คุณกรกฏ ปลื้มใจ 94. คุณวราภรณ์ บุตรโยจันทร
  45. คุณกันยกร วงศ์อ่อน 95. คุณนภาวรรณ ไม่น้อย
  46. คุณปราการ เอมกฤษ 96. คุณธีระเดช คงสุข
  47. คุณสมมาตร ศิริโชติ 97. คุณภัทราพร พรหมดี
  48. คุณคณธิศ แววจะโปะ 98. คุณปราณี หมื่นมูล
  49. คุณหนาย จิตรชำนาญ 99. คุณกิตติคุณ เจียมบุตร
  50. คุณอนุรักษ์ สายสี 100. คุณจารุวรรณ อุตมาพร

  หมายเหตุ

  1. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  2. ลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยจะแจ้งให้ทราบทาง https://www.isuzu-tis.com/specialoffer/service-campaign/csi-online-campaign_2024