ข้อเสนอพิเศษ

บริการหลังการขาย

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง my-ISUZU

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง my-ISUZU

1 ม.ค. 2565 31 ธ.ค. 2565

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง my-ISUZU

เงื่อนไขของรายการ

-กติกา-

• เฉพาะลูกค้าบุคคลที่มีสถานะเป็นเจ้าของรถ, ผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้รถในระบบ my-ISUZU เท่านั้น

• เฉพาะลูกค้าที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 โดยจะได้รับข้อความแจ้งเตือนกิจกรรม 1 วันหลังจากวันเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ

• ผู้ร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบสอบถามพร้อมพิมพ์คำแนะนำ/ข้อติชมในการเข้ารับบริการลงในช่อง “ข้อเสนอแนะอื่นๆ” ผ่านช่องทาง my-ISUZU ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยนับจากเดือนที่เข้ารับบริการที่ศูนย์อีซูซุ

• ทีมงานจะคัดเลือกข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อรับรางวัล ดังนี้-  รางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 300 บาท จำนวนเดือนละ 100 รางวัล โดยรางวัลจะถูกส่งให้ลูกค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน my-ISUZU ในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป (เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการอีซูซุ ทั่วประเทศ)
• ประกาศผลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับสมาชิก my-ISUZU 1 คน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น

รางวัลประจำเดือน

วันที่ประกาศรางวัล

มกราคม 2565

15 กุมภาพันธ์ 2565

กุมภาพันธ์ 2565

15 มีนาคม 2565

มีนาคม 2565

15 เมษายน 2565

เมษายน 2565

16 พฤษภาคม 2565

พฤษภาคม 2565

15 มิถุนายน 2565

มิถุนายน 2565

15 กรกฎาคม 2565

กรกฎาคม 2565

16 สิงหาคม 2565

สิงหาคม 2565

15 กันยายน 2565

กันยายน 2565

17 ตุลาคม 2565

ตุลาคม 2565

15 พฤศจิกายน 2565

พฤศจิกายน 2565

15 ธันวาคม 2565

ธันวาคม 2565

16 มกราคม 2566

ประกาศรางวัลเวลา 13.00 น.
• สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล จะมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทาง my-ISUZU

-ประกาศผลรางวัล-

1. คุณธีระพล มาปัด

51. คุณจิรายุ อ่อนคำ

2. คุณมงคลโพธิ์เงิน

52. คุณนิคม จำปาสุข

3. คุณโชติรัตน์พรมชาติ

53. คุณนารี วงค์วาน

4. คุณอรวรรณอินทวงค์

54. คุณปรียา เกษรแก้ว

5. คุณวัลยาแซ่เจี่ย

55. คุณปวันรัตน์ พานทอง

6. คุณจันทิมานุเรศรัย์

56. คุณอุดม วิเศษวิสัย

7. คุณอภินันท์อุทาจันทร์

57. คุณวัฒนะชัย ศรีสว่าง ร น

8. คุณบวรศักดิ์วัชรานันทกุล

58. คุณจุไรรัตน์ ชมภูเขียว

9. คุณศรีพนาสุขสวัสดิ์

59. คุณเบญจมาศ บุญเจริญ

10. คุณนงนุชงามพร้อม

60. คุณเสน่ห์ ไชยขันธ์

11. คุณชาญณรงค์เขียวรุ่งเพ็ชร์

61. คุณบุญหลง ราชคม

12. คุณวงรัตน์เกียรติพันธ์

62. คุณวินัย อุ่นสาลี

13. คุณปทุม บุญเกิด

63. คุณกัญจนา ตัวสะเกตุ

14. คุณพรสวัสดิ์นามวิชัย

64. คุณประดิษฐ์ สุทโธ

15. คุณอรัญชัยกุลตานนท์

65. คุณยงยุทธ วารินทร์

16. คุณสุพจน์พราวแดง

66. คุณพีรพัฒน์ พันสาง

17. คุณจุรีภรณ์ศิริบูรณ์

67. คุณโกสิน พูลวัน

18. คุณจำลองแสงจันทร์

68. คุณยอดเพชร อนุไพรวรรณ

19. คุณสายชลโพธิ์ตุ่น

69. คุณมานะ วรรณประสิทธิ์

20. คุณวินัยธรรมเกื้อกูล

70. คุณอุทัย ขุมเหล็ก

21. คุณคมสันต์คำอ้าย

71. คุณกฤษฎา ขุนแหลม

22. คุณณสิณี มั่นใจ

72. คุณดำรงค์ รอวิลาน

23. คุณวิไลวรรณประสมศรี

73. คุณณัฐกิตติ์ ศาสตรานุเคราะห์

24. คุณเอกภพ พาสี

74. คุณสิยาพัฒน์ ธรรมวงศ์

25. คุณพรสุภาตรงเจริญรัตน์

75. คุณวิชาญ เสือภู่

26. คุณปรารถนานกออก

76. คุณทับทิม บุญเหลือ

27. คุณประไพนิตยธรรม

77. คุณจิรทีปต์ หนองแป้น

28. คุณสิริพงศ์เสือเอี่ยม

78. คุณจำลอง คำมูล

29. คุณธนิตา ลิขิต

79. คุณศุภวิชญ์ บุญคุณ

30. คุณอัครนิธิใจกล้า

80. คุณนภาพร เด็ดใจ

31. คุณเชิดชัยบูรพา

81. คุณพัณณิตา แดงโย

32. คุณนพรักษ์ทองตัด

82. คุณพัชนิดา คำตั๋น

33. คุณวิเชียรหงวนบุญมาก

83. คุณยงยุทธ ทาสุวรรณ์

34. คุณสุชาติแตงอ่อน

84. คุณสุรินทร์ มะโนคำ

35. คุณพุฒิพงศ์อนันต์

85. คุณอัน เหล็มหมัน

36. คุณประสิทธิ์ประสิทธินาวา

86. คุณสุทิวัส หนูผัน

37. คุณชำนาญ จริงดี

87. คุณเอกรัฐ จันทร์เมืองไทย

38. คุณนงค์ลักษ์ประทังคำ

88. คุณศิริลักษณ์ เสริมศักดิ์สกุล

39. คุณกานต์อาจเชื้อ

89. คุณศุภกิจ กาญจนะ

40. คุณสมรักษ์ถนอมรอด

90. คุณคทาหัสดิ์ สุขการ

41. คุณมะลิ มงคลธง

91. คุณตะวัน สุคนธา

42. คุณอดินันท์อรุณวัฒน์

92. คุณสุนิสา โนรดี

43. คุณสนองศรีไพรเงิน

93. คุณจิราวุธ ขาวแท้

44. คุณสุกัญญาสมัครไทย

94. คุณบรรชา กายรัตน์

45. คุณพงษ์ตะวันฟักแก้ว

95. คุณสุชาติ อะหลีแอ

46. คุณจารุวรรณจำเนียร

96. คุณทนงศักดิ์ ประทุมมา

47. คุณดวงพร เกษร

97. คุณธัญลักษณ์ ดวงแข

48. คุณทวีสันต์ขันเงิน

98. คุณพิษณุพงษ์ อินอ่อน

49. คุณชัยวัตร์ชัยราช

99. คุณศิรศักดิ์ ชุมเพชร

50. คุณทิวาวรรณประภา

100. คุณนันทวัฒน์ หมัดฉา

1. คุณสัญญา จารุวัณณ์

51. คุณราชัญสงครามรอด

2. คุณสุภาพรวรรณวงค์

52. คุณมนตรี วิวัฒน์วงศ์เจริญ

3. คุณสันติศักดิ์เพชรรัตน์

53. คุณบุญช่วย เครือวัลย์

4. คุณประสงค์เลาหะพงษ์

54. คุณสุพจน์ ทวีทรัพย์

5. คุณอนุภาพ นาคเสน

55. คุณกมลชัย บูชากุล

6. คุณนุกูลโพธิ์ศรี

56. คุณนุสรา แรกขึ้น

7. คุณสุภาวดีสิงห์โต

57. คุณตรีชาวัชร์ คณาพงษ์วราภัทร์

8. คุณภาณุมาศรักนิสัย

58. คุณทัศนีย์ เด็นมาลัย

9. คุณปุริดาเตือประโคน

59. คุณเกรียงไกร อุ่นเรือน

10. คุณวัลลภวิชชุเดชา

60. คุณบุญทัน ศรีสุธรรม

11. คุณกัมปนาทปรีชาไว

61. คุณสมบูรณ์ กันหาเรียง

12. คุณโสภณแก้วจรูญ

62. คุณประนต เหมกุล

13. คุณเศรษฐศักดิ์สถิรวงศ์วรรณ

63. คุณสราวุฒิ สอสุดใจ

14. คุณธัญวรัตม์มะแก้ว

64. คุณพิสิทธิ์ เสาวสิงห์

15. คุณสมบูรณ์พิศเพ็ง

65. คุณปองศักดิ์ เอสันเทียะ

16. คุณสมัย โสสีทา

66. คุณนงคราญ โทอึ้น

17. คุณธัญสายหยุดทอง

67. คุณอภิรักษ์ มหามณี

18. คุณสุชาติแก้วโชติ

68. คุณวีระพันธุ์ สำเภานนท์

19. คุณโกมิล ขันทอง

69. คุณนิรันดร์ ถึกขุนทด

20. คุณชนิตาประโยชน์อมรกุล

70. คุณธนศาสตร์ เกษมสุข

21. คุณกรรณิการ์สุขสวัสดิ์

71. คุณพัชรี คูณตุ้ม

22. คุณสุรศักดิ์อุทัยทะวัง

72. คุณฌาณพรรธน์ ศรีธาดา

23. คุณศิลากรณ์ผามะณี

73. คุณสุทธวนิช นิติรัช

24. คุณธนิษฐาวิชาชูเชิด

74. คุณสุภี เอ็มมูล

25. คุณจิตติมาปี่แก้ว

75. คุณอาวุธ บัวล่าย

26. คุณถนัดกิจศรีเทพ

76. คุณวิษณุ อุปนันต์

27. คุณณัฐพล มะโนสา

77. คุณธนิต หนูฤทธิ์

28. คุณชัชวาลย์แสงกระจาย

78. คุณนพ สุแก้ว

29. คุณวิภาดาสิงห์พันธ์

79. คุณชาญณรงค์ ชาวแหลง

30. คุณชนิดาภาวัยครุฑ

80. คุณพูลศักดิ์ บุญเรืองศักดิ์

31. คุณพรรัตน์ประสิทธิ์กุศล

81. คุณศรัญญา รักษาศรี

32. คุณขันทองกล่อมยงค์

82. คุณสมศักดิ์ โยชนะ

33. คุณสุพรรษาเลิศศิริสวัสดิ์

83. คุณธงชัย รัตน์สูตร์

34. คุณบำเหน็จเรืองประโคน

84. คุณพนม ศรีสุภา

35. คุณวรรณวดีสวัสดี

85. คุณทรงกลด ปัญญาวารินทร์

36. คุณวัชรินทร์วงศ์ทองดี

86. คุณณัฐพงศ์ อภิวงศ์วาร

37. คุณวิบูลย์แก้วคำ

87. คุณสุพรรณรัตน์ แก้วทอง

38. คุณหฤษฎ์เพ็ชรกล้า

88. คุณเพ็ญพักตร์ ลุยจันทร์

39. คุณอภิชาติมณีดำ

89. คุณสรสิช อาศิรวาท

40. คุณทรงพลปลอดฤทธิ์

90. คุณภัทระดา ดวงเกิด

41. คุณภาวินจรุณจันทน์

91. คุณสมบูรณ์ โลกสุวรรณ์

42. คุณไทยาวัฒน์ช่วงอรุณ

92. คุณหทัยรัตน์ ศรีเบญจพล

43. คุณอิสระเสียงเพราะดี

93. คุณบุเรียม พรหมปลัด

44. คุณฐิติธนพรปัญญายงค์

94. คุณมาศกร หนูทอง

45. คุณชูสกุลสุขสนิท

95. คุณวรรณา สุยะธง

46. คุณจตุรงค์สุดใจ

96. คุณมารีนา ยามา

47. คุณสุรศักดิ์แก่นสา

97. คุณชรันลักษณ์ ไชยภักดี

48. คุณอัครวัฒน์แววบุญมา

98. คุณทรงฤทธิ์ ดิษฐคำเริง

49. คุณสำเริงคล่องการ

99. คุณสันติ หยูหนูสิงห์

50. คุณยุทธนาแก้วบัวดี

100. คุณวิจิตรา หนูคง

1. คุณพีระ ยิ้มแย้ม

51. คุณสนธยา นาไชโย

2. คุณสมพงษ์ ใจใหญ่

52. คุณศุขวดี เพลินทิพย์

3. คุณประยน สาลีกุล

53. คุณฐนพัฒน์ ศรทอง

4. คุณสมศักดิ์ทองมูลตน

54. คุณสุชาติ ยืนยงค์

5. คุณพิมลศิริห่านวิไล

55. คุณลักขณา บุตรแก้ว

6. คุณกริชทองเดชะปัญญา

56. คุณพรรณา ลาเชน

7. คุณจำรูญกันรักษา

57. คุณปรีชา อิฐจันทร์

8. คุณรวีวรรณปาจรียวงศ์

58. คุณวันทณีย์ สมภาร

9. คุณณัฐภูมิ ชูแสง

59. คุณกวินทิพย์ กาญจนพิมาย

10. คุณปรมาพรแตงเจริญ

60. คุณสมส่วน ช่อทองหลาง

11. คุณพินิตย์สุนทรวิภาต

61. คุณคมกฤช ชนะจอก

12. คุณพชรเชี่ยวเวช

62. คุณอำนาจ ศรีสงคราม

13. คุณเอกพันธ์โสนาชัย

63. คุณกมล พัฒน์มะณี

14. คุณสุภาภรณ์ศรีวะรม

64. คุณศักดิ์กฤษณ์ ประสิทธิ์ศุภการ

15. คุณนัฐพงษ์ลาบัวสาร

65. คุณสมิท คชแพทย์

16. คุณวรพลจรัสวัฒน์

66. คุณดาวเทียม พุทธรักษา

17. คุณกรรณิกานาควัชระ

67. คุณสุริยัน ตาแก้ว

18. คุณยุวเรศกาฬภักดี

68. คุณจวน พรมมิ

19. คุณโชคชัยสินเมือง

69. คุณเกริกขจร อินทร์นา

20. คุณรังสันตื์โพธิ์ศรี

70. คุณนิยารินทร์ ธีระขจรพจน์

21. คุณพัชรินทร์ส่องสว่าง

71. คุณศิริพร พุ่มประสาท

22. คุณกุลนาถสิทธิพจน์

72. คุณธีรวิทย์ หล้ายอง

23. คุณดวงสมรน้อยอุทัย

73. คุณสุบินรัตน์ รัตนศิลา

24. คุณอนุรักษ์ศรีไตรรัตน์

74. คุณศจีรัตน์ อ้นจันทร์

25. คุณอุษณีย์ศรีสกุล

75. คุณชารินี ทองสว่าง

26. คุณอำนาจประเสริฐสุข

76. คุณประมาส อินอ่อน

27. คุณชวลิตฐิติเวศน์

77. คุณนรินทร์ อินสมบัติ

28. คุณรัตนา แดงแสง

78. คุณจิรายุ วงค์ปัญญา

29. คุณสันติอัตตวิริยานุภาพ

79. คุณกนกนนท์ ภักดิสวัสดิ์

30. คุณชงชนัฐ อวชัย

80. คุณภาณุวัฒน์ สุคชเดช

31. คุณมารุตปานประทีป

81. คุณธัญญารัตน์ มะลัย

32. คุณพิชญาณีชาตรีจันทร์สกุล

82. คุณพลิ้วไผ่ ชัยเดชะ สุขมาก

33. คุณจำนัลโคติวงศ์

83. คุณกนิษฐา ปาลรัตน์

34. คุณกนกศรีรัตนรุ่งเรืองกุล

84. คุณชาญชัย ธนนิมิตร

35. คุณพจนาดอนเหนือ

85. คุณจริยา จินดาวงศ์

36. คุณขัญตา เข่งวา

86. คุณเดี่ยว ศรีคงแก้ว

37. คุณนพคุณพัฒนาภรณ์

87. คุณบูรฮาน สูเด็น

38. คุณนิพิฐสรณ์แสงจันทร์

88. คุณฐานะ กู้เมือง

39. คุณชนัดดาวงษ์ภูงา

89. คุณวิภารัตน์ แพงทุย

40. คุณสุชาติแก้วเพ็ชร

90. คุณมูฮัมหมัดอามีน คอยา

41. คุณธีราพรประเสริฐ

91. คุณเกษมณีย์ อนันตวิทยวงศ์

42. คุณอนุชิตกัณหะกิติ

92. คุณมลฤดี สอนสุภา

43. คุณประภาพรรณสินสุพรรณ

93. คุณกาญจนา สิทธิโชค

44. คุณโสภณฉิมวิเศษ

94. คุณสุธาสินี โอภาสพิมลธรรม

45. คุณจักรพันธ์จันดำ

95. คุณณุฒชัย แย้มแสน

46. คุณณัฐพล ขำสม

96. คุณพัชรินทร์ ไข่แก้ว

47. คุณสุรเชษฐ์แสงชโยสวัสดิ์

97. คุณนัฏพงษ์ ธงชัย

48. คุณศิริพันธ์คงรัศมี

98. คุณนันทิภา ภูสีนาค

49. คุณเต็มสิริยินดี

99. คุณกนกเพ็ญ เหล่าเรือน

50. คุณนิติสง่าเมือง

100. คุณวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน

1. คุณณัฐพงศ์ ดีพา

51. คุณธีระวุฒิพลไชยขา

2. คุณเอกอนันต์บุญประคอง

52. คุณนัทวุฒิ วงษ์พา

3. คุณดนัยโพธิสัมฤทธิ์

53. คุณสานิตย์ สินหนัง

4. คุณเอกฆุร์ณัสธ์ทองเต็ม

54. คุณจันทร์จิรา สมตน

5. คุณไกวัลวิชาศิลป์

55. คุณนพวิทย์ จันทร์เจริญ

6. คุณภพนิพิฐแสนสุข

56. คุณธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี

7. คุณปัลณกรณ์ปึงทมวัฒนากุล

57. คุณธนิตย์ ทองทาย

8. คุณธัญธชาบิลทะศรี

58. คุณวารุณี จันดาวงศ์

9. คุณสมนึกฉ่ำบุญทา

59. คุณสุรพจน์ สมบูรณ์สิน

10. คุณแสงเดือนผึ่งละม้าย

60. คุณสมชาย เเซ่ภู่

11. คุณไพรวัลย์พัชรธรรม

61. คุณเจนภพ คูสว่างวงศ์

12. คุณจุฬารัตน์ทิพย์แสง

62. คุณประมุข ศรีรังสรรค์

13. คุณภคพลณรงค์ชินบุตร

63. คุณสุรพล พงศ์ประภากรณ์

14. คุณอมร เจริญสุข

64. คุณวิเชียร จงรักภิญโญกุล

15. คุณนาวีพวงพ่วงรอด

65. คุณละมูล ดวงเพียงอ้ม

16. คุณกาญจนาใจกล้า

66. คุณชัญญาวีร์ มองทรัพย์ธนาภา

17. คุณบัณฑิตบุญส่งประเสริฐ

67. คุณกิตติศักดิ์ วัจนศิริเสถียร

18. คุณระเบียบโสขะรัตน์

68. คุณภัทรศยา เครือโชติ

19. คุณสมภพ วันแก้ว

69. คุณสุพรรณี ศรีเลิศ

20. คุณบุญเรืออุ่มพิมาย

70. คุณจักรกฤษณ์ ยิวสิว

21. คุณพิบูลย์ฤกษ์อภิวาท

71. คุณประใด ชะลุย

22. คุณเอนกอักษรเนาวรัตน์

72. คุณอิทธิพล ไชยโกฏิ

23. คุณวิญญูจันทร์ไทย

73. คุณจรูญ อินทร์จันทร์

24. คุณไพโรจน์งาเจือ

74. คุณสมนึก แสนปวน

25. คุณฐานุพงศ์ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง

75. คุณนารีรัตน์ ศรีวิชัย

26. คุณสุพรรณีสังข์ป้อม

76. คุณดวงเดือน เนาว์พงษ์ไทย

27. คุณชวลิตม่วงแป้น

77. คุณอติชาต ตันติโสภณวนิช

28. คุณนิภาภรณ์เจตนา

78. คุณทักษ์ดนัย ก๋องหน้อย

29. คุณธเนตร์บุญธรรม

79. คุณพิกุล หิรัตนพันธุ์

30. คุณสุริโยอ่อนคำ

80. คุณกริสนา พลชา

31. คุณสังเวียนขวัญเดือน

81. คุณอุดมทรัพย์ วงษ์ตา

32. คุณทิตวรานุภาพกุล

82. คุณชยันต์ อสุนี ณ อยุธยา

33. คุณอารีย์รัตน์วันจันทร์

83. คุณพรทิพย์ สิทธิชนาสุทธิ์

34. คุณสุทธิชาติใจตรง

84. คุณอมรรัตน์ แร่กาสินธ์

35. คุณหยัด ภูกาบ

85. คุณอุทัย เรือนทอง

36. คุณสุรพงศ์สายแสง

86. คุณพยัคฆ์ พลเยี่ยม

37. คุณเจริญพูลสวัสดิ์

87. คุณธรรมวีรวิทย์ ชดช้อย

38. คุณเรืองฤทธิ์ทรัพย์พันธุ์

88. คุณวินัย หนูนุ่ม

39. คุณประเสริฐสวิงกลาง

89. คุณนุสราภรณ์ ปานมี

40. คุณวสันต์กุพาพันธ์

90. คุณองอาจ หรีรักษ์

41. คุณอัญชลีมูลวิจิตร์

91. คุณสิทธิชัย สุวรรณสะอาด

42. คุณธานินทร์ออมสิน

92. คุณมารี จิตรใจภักดี

43. คุณณัจฉรียาเอี่นมตระกูล

93. คุณอัตพล สีหัด

44. คุณอุทิศทิพย์นางรอง

94. คุณบรรจง รักร่วม

45. คุณพิทักษ์พงศ์โพธิบิ

95. คุณนคร ฤทธิรัตน์

46. คุณกฤษฎาธนกฤตชัยพล

96. คุณสุพรชัย แก้วคง

47. คุณชุณภัทรรองสุวรรณ

97. คุณสาโรจน์ แก้วคง

48. คุณพงศ์พันธ์ศาลาคาม

98. คุณสมพร หนูซ่อนทรัพย์

49. คุณเอกพงษ์อุ่นนวล

99. คุณนพดล กล่อมเกลี้ยง

50. คุณณรงค์อ่อนสลุง

100. คุณสมรส ล้วนเล็ก

รางวัลประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ 2565

1. คุณอรัญ ฉายชูวงศ์

51. คุณณธิดา บุญเพ็ง

2. คุณมลฤดียิ้มแย้ม

52. คุณอารยา ตั้งเจริญพูลผล

3. คุณวัชรพันธ์กรอบบาง

53. คุณนิวัตน์ เทศลิ้นจี่

4. คุณชนะเสือสืบพันธุ์

54. คุณภัทรพล รุ่งแสง

5. คุณประจวบอักษรนำ

55. คุณวุฒินันท์ อติเรกลาภวโรดม

6. คุณนิคมศรีสุวรรณ

56. คุณพงษ์ศักดิ์ ยืนยง

7. คุณเกียรติศักดิ์ถาวรสาร

57. คุณประเสริฐศรี แสนมาโนช

8. คุณสุชาดาจารุพัฒนกุล

58. คุณกชกร พินิจมนตรี

9. คุณนพรัตน์ขันทอง

59. คุณวีรชัย ภูกิ่งหิน

10. คุณชุติพงศ์ศรีวิรัช

60. คุณสมชาย เกิดประโคน

11. คุณปิยะนาถตะพาบน้ำ

61. คุณธนพล หลานวงค์

12. คุณปิยธิดาสนองค์

62. คุณมาร์ติน วีระพงษ์

13. คุณอัฐพลนุ่มแปลก

63. คุณธนาวุฒิ สาตี

14. คุณระเบียบคงโพธิ์

64. คุณธีระชัย มีด้วง

15. คุณปิยทัศน์สุนทรีกุลพงศ์

65. คุณศิริกัลยา สังวร

16. คุณวิวัฒน์เก้าเอี้ยน

66. คุณศักรินทร์ พิศเพ็ง

17. คุณกิตติเดชร่มทวีสุข

67. คุณมนตรี นาเชียงใต้

18. คุณอรอนงค์บุตรเนียม

68. คุณศักดิ์ชัย จงศาตราเดช

19. คุณสุปราณีวงษ์อุปปา

69. คุณเรวดี การะเกตุ

20. คุณมินตราศรีบุญเรือง

70. คุณคมจักร บริรักษ์

21. คุณกรองแก้วสถิตยนาค

71. คุณพรชัย เลิศคาลี

22. คุณอรปรียาเอี่ยมพรม

72. คุณนรินทร์ ธรรมใจกุล

23. คุณกฤษฎาขันทสิกรรม

73. คุณจิรัฏฐ์ อังศุธรรมทัต

24. คุณณัษฐพงษ์สิงห์เทียน

74. คุณเฉลิม เตปิง

25. คุณเกสราขจิตศาตนันท์

75. คุณสุภกิจ วรรณโกฎิ

26. คุณสมยศบัวเผื่อน

76. คุณเตือนใจ รักงาม

27. คุณทะเบียนทองนุ่ม

77. คุณธวัช โศกค้อ

28. คุณอรวรรณนาคเกษม

78. คุณกฤษติภูมิ คงด้วง

29. คุณมานะชัยก๋าวงศ์

79. คุณเกรียงศักดิ์ ศิริสุขสำราญ

30. คุณประวิทย์วรรณวงษ์

80. คุณเพิ่มศักดิ์ รุ่งจิรารัตร์

31. คุณทนงศักดิ์แก้วชนะ

81. คุณสองเมือง ถาพะยอม

32. คุณคมสันต์คำแสน

82. คุณกรรณิกา ไชยโต

33. คุณเกศรินออมสิน

83. คุณณรงค์ชัย สุขใจ

34. คุณเกียรติศักดิ์ ธงหนึ่ง

84. คุณวราภรณ์ ศรีโชติ

35. คุณสมศักดิ์อินทร์เจริญ

85. คุณดนริ บุตรฤทธิ์

36. คุณพรรณี ผาคำ

86. คุณเอกสุดา ดีแท้

37. คุณสุขุม จำปี

87. คุณอัญชลี แก้วทอง

38. คุณสมพรบัวจันทร์

88. คุณนฤมล ทิพย์สังข์

39. คุณมานพ ทองอยู่

89. คุณพวงพรรณ บุญชู

40. คุณพงษ์พันธ์ปรีชานนทสวัสดิ์

90. คุณเทียนชัย ทองล้ำ

41. คุณวิรจิตร์ศรีสุไลย์

91. คุณนิพนธ์ ไกรสนาม

42. คุณอัญชลีพรคำสี

92. คุณธัชชนันท์ จันทโกศล

43. คุณมนัส บุญแทน

93. คุณอานนท์ จันทกาญจน์

44. คุณรัชฤทัยทานะมาตย์

94. คุณพฤษ์วิสาข์ บุญยอด

45. คุณนพดลแก้วเดชะ

95. คุณบุญยกร รอดแก้ว

46. คุณไชยวัฒน์สนิทยิ่ง

96. คุณอำภา เหมวัชรสุวรรณ

47. คุณอำนาท ผลบุตร

97. คุณอุทัย เจริญทรัพย์

48. คุณวิไลวรรณพุ่มเงิน

98. คุณสุวเมธ ศรีภักดี

49. คุณอรพรรณชัยนาค

99. คุณศิริ อำนวยผล

50. คุณสมพงษ์ผันนะรา

100. คุณจีระศักดิ์ บัวเนี่ยว

รางวัลประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ 2565

1. คุณพินิจศักดิ์ เพ็งเวลุน

51. คุณนวรัตน์ชีวะกุล

2. คุณทิวา รัตนวัน

52. คุณสรพงษ์ สายยศ

3. คุณพรชัยปรีชายุทธ

53. คุณกนก เนียมขำ

4. คุณศิริชัยบุญช่วย

54. คุณประเวช นันทราช

5. คุณอำนาจชัยประเสริฐ

55. คุณภิรมย์ แก้วศรีหาวงศ์

6. คุณวันเพ็ญภู่ขาว

56. คุณอภิชาติ หัตถนิรันต์

7. คุณช้อย จันดอน

57. คุณประภาพร บุญเรือง

8. คุณไพโรจน์หาทางลาน

58. คุณวรรณรี นิลศิริ

9. คุณกัญญาจันทราธิกุล

59. คุณวัชรี คำแหงพล

10. คุณสมชายจงกลสิริกุลพร

60. คุณนิสสัน ไชยวรรณ

11. คุณยุวนิดาแก้วลี

61. คุณสมพร แน่นอุดร

12. คุณสุธาทิพย์พ่งถ่าย

62. คุณมงคล ทวะรุ่งเรือง

13. คุณชนกนาฏโนมขุนทด

63. คุณสงวน เจริญพันธ์

14. คุณกรรณิการ์สมนึก

64. คุณนเรศ กรณีสุข

15. คุณสมเกียรติเกษกำจร

65. คุณสมาน โท่นจ้อน

16. คุณธีรยุทธสวัสดี

66. คุณจีรศักดิ์ ศรีอินทร์

17. คุณวันดีแซ่ลิ้ม

67. คุณสุวิทย์ อินลี

18. คุณไพโรจน์เพชรสวัสดิ์

68. คุณรัฐพงศ์ ธีระบุตร

19. คุณจรรยาวรรณ์เกิดจังหวัด

69. คุณอภิชัย สีธูป

20. คุณสูง หงษ์นคร

70. คุณชาญ สุขแสง

21. คุณพิชิตชัยวรรณลี

71. คุณบุษริยาภรณ์ ขวัญพิกุล

22. คุณหฤทัย คูสกุล

72. คุณสายฝน สุยะหล้า

23. คุณบัวทองธรรมวงษา

73. คุณสิทธิฤทธิ์ โชควัชรบุตร

24. คุณมะโน ลบลม

74. คุณธีรารัตน์ บัวบาน

25. คุณอริย์ธัชจิรโชติชัยธรณ์

75. คุณอิศเรศ เทพมา

26. คุณผึ้งหวานวงศ์พีรกุล

76. คุณจิดาภา มินตาขัติ

27. คุณปกรณ์แม้นพยัคฆ์

77. คุณธนณัฐท์ รัตนเมืองสอง

28. คุณชาญพัฒน์เอกศร๊สุนันท์

78. คุณจารุภาภัทร ใจเย็น

29. คุณพิสณุ จับจัด

79. คุณเฟื่องฟ้า ยังวารี

30. คุณพิชน ผิวงาม

80. คุณวันเพ็ญ ธาระทาน

31. คุณอาทิตย์วรพนพิพัฒน์

81. คุณสิริพร อินทอนร์

32. คุณวราวุฒิสงวนหงษ์

82. คุณสุดาวรรณ กาเชียงราย

33. คุณสมบัติขุนนคร

83. คุณเพชร รัตนชัย

34. คุณลมัยพรบุญผ่อง

84. คุณองอาจ ปิฏกานนท์

35. คุณชุณพลสุขจินดามณี

85. คุณสำเนียง วงศ์สาร

36. คุณชาญชัยสุขจันโท

86. คุณวรวุฒิ คงสุวรรณ

37. คุณขวัญชัยหันไชเนา

87. คุณอุไร เครือชัยทอง

38. คุณสิรินภาสุขสำราญ

88. คุณจินดา มิตรแก้ว

39. คุณอ่อนอุษาวงศ์พยัคฆ์

89. คุณวิรัช สุวรรณจันทร์

40. คุณอภินันท์หอมหวล

90. คุณเกศสุดา ชวัลลีย์

41. คุณพงศธรทองเฟื่อง

91. คุณวิรัช วรรณรักษ์

42. คุณสมศักดิ์ทิพยสุข

92. คุณชิตชิงชัย แก้วเพ็ชร

43. คุณมงคลหลุ่นประพันธ์

93. คุณมยุเรศ จิตรภักดี

44. คุณบรรจบใจตรงกล้า

94. คุณจิระศักดิ์ กิไพโรจน์

45. คุณปิติศรีประพันธ์

95. คุณซาฮาบูดิน สะแลแม

46. คุณธนพล ฟักนาค

96. คุณเอกวิทย์ สมาน

47. คุณสมพรสกุลพานิช

97. คุณรัชฎาพร ปันเหมย

48. คุณนิทัศน์พึ่งพา

98. คุณธวัชชัย ลอยพรหม

49. คุณสุริยาเจนเขตการณ์

99. คุณนภวัฒน์ พานิชกุล

50. คุณบัญชา ว่องไว

100. คุณวันชัย แรงเขตการ

รางวัลประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ 2565

1. คุณชาติชาย สุวรรณโรจน์

51. คุณธีรยุทธสุทธิโยก

2. คุณเสริมศักดิ์อนันต์ณัฐศิริ

52. คุณสุภาพรรณ กิ่งจันทร์

3. คุณภัทราพรบุญมั่น

53. คุณวัชระ น่วมกรุง

4. คุณจิณณ์สุภัคพลีพลากร

54. คุณนัฐพัชรชา โทมัส

5. คุณชาตโยดมขาวเกตุ

55. คุณสมชาย คงไทย

6. คุณจักพันธุ์เขื่อนแก้ว

56. คุณทิพย์กานดา นวลหอม

7. คุณมนัสพรหมศักดิ์

57. คุณเสถียร ศรีจันลี

8. คุณอภิชาติ คงสุข

58. คุณทวีพงษ์ ฝ่ายทะแสง

9. คุณนัธพงษ์วังตะพันธ์

59. คุณอานนท์ ศรีนวล

10. คุณขวัญใจประสิทธิ์

60. คุณอภิชัย บรรพชาติ

11. คุณนิธินันท์สิริภาวนาวิสิฐ

61. คุณประสิทธิ์ ซาโปร่ง

12. คุณแขไขโพธาพันธุ์

62. คุณกุลธารินท์ กวยรักษา

13. คุณจักรพงษ์พินิจอักษร

63. คุณณัฐพงษ์ สุดรัก

14. คุณสุทธิสารศรประสิทธิ์

64. คุณสาธิต จันทนะ

15. คุณธนศักดิ์แสงอรุณ

65. คุณสมชาย ว่องวิเชียรกุล

16. คุณรัชดาวรรณเลิศศิลาทอง

66. คุณสุวชาติ ปิตาละเต

17. คุณนฤพล จักรกลม

67. คุณสวรรค์พร อาษารักษ์

18. คุณศราวุธเห็มวัง

68. คุณชัยณรงค์ อินลุเพท

19. คุณกัญญาเกตุแก้ว

69. คุณสมนึก สุวรรณประทีป

20. คุณพีรพจน์กิตติคุณไกรสร

70. คุณยุวดี ตรงต่อกิจ

21. คุณสมคิด แซ่จง

71. คุณอนัญญา แจ่มจันทร์

22. คุณประเสริฐมุขแจ้ง

72. คุณวิสูตร สังขมณี

23. คุณอรชรเขียนประชา

73. คุณปริญญา กาศสนุก

24. คุณเพ็ญศรีนุชเนตร

74. คุณธนาภรณ์ ช้อนเขียว

25. คุณบุญตาแก้วบุรี

75. คุณธรินทร์ญา เทวภูชม

26. คุณมาลัยศรีสวัสดิ์

76. คุณจิตโสพิณ ธรรมยา

27. คุณศิริเพ็ญจันทรวิบูลย์

77. คุณแถม กลิ่นฟุ้ง

28. คุณพนมกลิ่นมาลา

78. คุณพิชิต ฐิติวัฒนกุล

29. คุณสมภพพงษ์โพธิ์

79. คุณสุจิตรา ยศอาจ

30. คุณทัศวรรณย่อมมี

80. คุณณัฏฐ์ชนิตว์ นาสมทรง

31. คุณสุรพันธ์กุศลช่วย

81. คุณเสรี เปรมปรีดิ์

32. คุณไพรรัตน์พันเจริญสุข

82. คุณรุจิรา กลิ่นทอง

33. คุณบุญชูวงศ์จำปา

83. คุณเอนก สุขใจ

34. คุณเศรฐวุฒิ์คงคาธร

84. คุณวนิดา บุญจนะ

35. คุณวีรวิทย์พิตรพิบูลชัย

85. คุณนีรชา สมถวิล

36. คุณทวีศักดิ์ศรีเที่ยงตรง

86. คุณจิรพงศ์ นันทะชัย

37. คุณกวินท์แสนกล้า

87. คุณสมชาย นุชเจริญ

38. คุณเพียงแขเหมยเมืองแก้ว

88. คุณอรวรรณ เกิดขำ

39. คุณดวงดาวคำเพิ่ม

89. คุณสถิตย์ รัตนฉวี

40. คุณศักดิ์สิทธิ์บานชื่นวิจิตร

90. คุณเสาวภา เครือกล่อม

41. คุณปาริชาติทองการะสงค์

91. คุณสุพรรณี ทองสุวรรณ

42. คุณภัทกรณ์กัณทะรักษ์

92. คุณณัฏฐ์ภัค เจริญยิ่ง

43. คุณวรรณลบเทพมงคล

93. คุณชูจิตร ไตรวรรณ์

44. คุณนวพล ชลพันธ์

94. คุณพิจิตร พิศสุวรรณ

45. คุณอานุกริชสุริยงค์

95. คุณสกาวเดือน ไกรสิทธิ์

46. คุณอำพลบุญประภากร

96. คุณประเสริฐ กุษดี

47. คุณวรรณาชนะมารจันโท

97. คุณเจริญ แสงศิลป์

48. คุณสวาสดิ์มูลศรีนวล

98. คุณสุมาลี สุขเจริญ

49. คุณอรัญญาจันทร์จิตวิริยะ

99. คุณจอมขวัญ ร่วมวงศ์

50. คุณนิพนธ์แสนศรี

100. คุณกมลพร ตั้งพันธ์

รางวัลประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ 2565

1. คุณณรงค์ จันทร์เหลือง

51. คุณชะนะชัยอินทร์พะเนาว์

2. คุณสุพจน์ สัทธา

52. คุณศุภชัย วันเจียม

3. คุณนิพนธ์ ไขแสง

53. คุณจิระณัฏฐ์ มอบสันเทียะ

4. คุณนที อุดมแก้ว

54. คุณสุธารทิพย์ สมบัติ

5. คุณลาวัณย์ตันติโสภณวนิช

55. คุณวุฒิชัย บุตรกะศก

6. คุณวีรยุทธรูจีพันธ์

56. คุณพรพิมล เชื้อศรีนนตรี

7. คุณเสริมเกียรติไพรพัฒนาระหงส์

57. คุณบุญถม เกตุเหม

8. คุณภูเมธานุชจำนงค์

58. คุณปวีณกร สุนารักษ์

9. คุณวัชระ แก้วเทพ

59. คุณชญานี เหล่าดี

10. คุณจิรัฎฐ์สุพัฒน์ขจรชัย

60. คุณเกษร ชั้นงาม

11. คุณชัยวัฒน์เอี่ยมเสริม

61. คุณยศวัฒน์ บูรณะพรรณรัตน์

12. คุณสุวัฒน์เลิศชัยเจริญพร

62. คุณดัชกร นามเที่ยง

13. คุณประจักษ์อาจชมภู

63. คุณวิชัย ศรีวิชา

14. คุณนพรัตน์อภิรักษ์รัตนพล

64. คุณวิชิต สุทธิพร

15. คุณจักรกฤษจันทร์พงษ์

65. คุณนาวิน โสโพ

16. คุณเกียรติศักดิ์ แสงรื่น

66. คุณอรณี พิมสุคะ

17. คุณจีระศักดิ์ทองอ้น

67. คุณจอม เชื่อมมะรัง

18. คุณเอกบรมรักษะประโคน

68. คุณศิริพร ลาภทวี

19. คุณณัฐพงศ์วงษ์โคกสูง

69. คุณบวร ศรีพลกรัง

20. คุณคงมนิตครองสุขจิณณ์

70. คุณลำดวน สืบผาง

21. คุณพงษภัทรม่วงมี

71. คุณมงคล สังฆพรม

22. คุณสัญญา จตุพร

72. คุณประวิทย์ เพียจันทร์

23. คุณเชษฐพิกุลทอง

73. คุณวรรณา สุวรรณวิจิตร

24. คุณจุฬาลักษณ์แย้มนุ่น

74. คุณกานต์ สุวรรณศิลป์

25. คุณวิชุดาสุจชารี

75. คุณอำนวยเดช เทพคำอ้าย

26. คุณสมเจตน์ศรีสุพพัตพงษ์

76. คุณร่าย นุกุลวงษ์

27. คุณสมพรวิษณุวงศ์

77. คุณพิทักษ์ โฮ้ตา

28. คุณสุทธินัยสุริยัน

78. คุณอุไร ช่างแย้ม

29. คุณพุทธาวิเศษวงษา

79. คุณประไพศรี สมนาม

30. คุณจักรกฤษ์วารีอุดม

80. คุณอมต เรือนมูล

31. คุณเทวราช มักร

81. คุณกัลยา เพชรวงศาสกุล

32. คุณนพรัตน์แก้วใหม่

82. คุณบุญเรือง ใจมุข

33. คุณอำพันธ์วงประเสริฐ

83. คุณสมบัติ ปลื้มเย็น

34. คุณพรศิริขันธลักษณา

84. คุณครรชิต คงรส

35. คุณจาณุวัฒน์มายา

85. คุณสุชา ขันแก้ว

36. คุณอรพรรณพินศิริ

86. คุณมิ่งขวัญ กันจินะ

37. คุณวิษาเกตุม่วง

87. คุณเอนก มานะการ

38. คุณวิไลพรรณท้อสุวรรณ

88. คุณจรินทร์ รัศมี

39. คุณนันท์วริศลิขิตธนารัตน์

89. คุณซากีนาน สามะ

40. คุณไพรวัลย์ฉันมิตร

90. คุณธวัชชัย บุญเฉิด

41. คุณชัยมงคลหวังสุข

91. คุณกาญจนา ทองใบ

42. คุณพิณชญาบุญอยู่

92. คุณกนิษฐา พรหมจรรย์

43. คุณจิตติมาสุนรกุมภ์

93. คุณกฤษฎา รัตนมุณี

44. คุณประสิทธิชัยดิษกร

94. คุณสมพงษ์ โฆษวิวัฒน์

45. คุณทัศนี ผิวแดง

95. คุณสุวัฒน์ ไฝสีดำ

46. คุณสนทยามะโนวัน

96. คุณธำรงศ์ แสงสุวรรณ

47. คุณอาภากร เคหัง

97. คุณปุณยาภัทร เพชรดุก

48. คุณอัครเดชกันคง

98. คุณสุดา สังขรัศมี

49. คุณลดารัตน์จันทเจริญ

99. คุณจุรีรัตน์ ดำคุ้ม

50. คุณอภิวัฒน์ถาวรชน

100. คุณจีรนัน วงศ์สงวน

หมายเหตุ
  1. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุุด
  2. ลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อเสนออื่นๆ