ISUZU
 • ข้อเสนอพิเศษ
 • ...บริการหลังการขาย
 • กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่าน my-ISUZU (การเข้ารับบริการซ่อมสีและตัวถัง)

 • กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่าน my-ISUZU (การเข้ารับบริการซ่อมสีและตัวถัง)

  31 ธ.ค. 2566 31 ธ.ค. 2567

  ประกาศผลกิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่าน my-ISUZU (การเข้ารับบริการซ่อมสีและตัวถัง)
  เงื่อนไขของรายการ

  -กติกา-

  • เฉพาะลูกค้าบุคคลที่มีสถานะเป็นเจ้าของรถ, ผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้รถในระบบ my-ISUZU เท่านั้น
  • เฉพาะลูกค้าที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 - 30 ธันวาคม 2567 โดยจะได้รับข้อความแจ้งเตือนกิจกรรม 1 วันหลังจากวันเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ

  รางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 500 บาท

  • กิจกรรมสำหรับรถปิกอัพและรถอเนกประสงค์ ที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ
  • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบสอบถามพร้อมพิมพ์คำแนะนำ/ข้อติชมในการเข้ารับบริการลงในช่อง “ข้อเสนอแนะอื่นๆ” ผ่านช่องทาง my-ISUZU ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยนับจากเดือนที่เข้ารับบริการที่ศูนย์อีซูซุ
  • ทีมงานจะคัดเลือกข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อรับรางวัล ดังนี้
   • บัตรกำนัล มูลค่า 500 บาท จำนวนเดือนละ 30 รางวัล
    • โดยรางวัลจะถูกส่งให้ลูกค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน my-ISUZU ในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป (เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการอีซูซุ ทั่วประเทศ)
  • สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับสมาชิก my-ISUZU 1 คน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น

  รางวัลประจำเดือน

  วันที่ประกาศรางวัล

  มกราคม 2567

  15 กุมภาพันธ์ 2567

  กุมภาพันธ์ 2567

  15 มีนาคม 2567

  มีนาคม 2567

  18 เมษายน 2567

  เมษายน 2567

  15 พฤษภาคม 2567

  พฤษภาคม 2567

  17 มิถุนายน 2567

  มิถุนายน 2567

  15 กรกฎาคม 2567

  กรกฎาคม 2567

  15 สิงหาคม 2567

  สิงหาคม 2567

  16 กันยายน 2567

  กันยายน 2567

  15 ตุลาคม 2567

  ตุลาคม 2567

  15 พฤศจิกายน 2567

  พฤศจิกายน 2567

  16 ธันวาคม 2567

  ธันวาคม 2567

  15 มกราคม 2568

  • ประกาศรางวัลเวลา 13.00 น.
  • สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล จะมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทาง my-ISUZU

  -ประกาศผลรางวัล-

  1. คุณวรางคณา วรรณบวร

  16. คุณเอกพันธ์ ช่างเพชรผล

  2. คุณอุษา นามจันทร์

  17. คุณชนิดาภา กัญจนวัตตะ

  3. คุณศุภชัย สว่างแสง

  18. คุณเศกสรรค์ เฉลิมวัฒน์

  4. คุณศศิภา เดชสุนทรมงคล

  19. คุณสยาม โคบุตร

  5. คุณนพดล รัตนาจารย์

  20. คุณนิติธร หนูการุโณ

  6. คุณวีระยุทธ์ หว่างพันธุ์

  21. คุณวรวุฒิ สงวนชัย

  7. คุณขวัญใจ ประสิทธิ์

  22. คุณอำนวย ถาวร

  8. คุณกอบชัย แก้วน้อย

  23. คุณปรีชา แสนโซ้ง

  9. คุณประสิทธิ์ คัมภีรพงษ์

  24. คุณสมบัติ หลาบมาลา

  10. คุณภูวิช โรจนธรากุล

  25. คุณสมชาย สุขสร้อย

  11. คุณนภัทร์ ถิรดาวรศุภกิจ

  26. คุณศิรวุฒิ ตุ่มทอง

  12. คุณพรพรรณ ยิบไธสง

  27. คุณศุภกิตติ์ อนุเคน

  13. คุณวันวิสา สินเนตร

  28. คุณภานุพันธ์ คชินเผือก

  14. คุณภัสรา รัตนดิสกุล

  29. คุณวราภรณ์ อวยพร

  15. คุณมานพ ภู่สุวรรณ์

  30. คุณศิญาภัสร์ อนันตภักดีศักดิ์

  1. คุณประดิษฐ์ ไชยสุทัศน์ 16. คุณอรรถชัย ศรีสุพรรณ
  2. คุณสัญญา บำรุงชู 17. คุณอับดุลเลาะ ยูโซ๊ะ
  3. คุณณัฐวุทธ ไกรเดช 18. คุณวงษ์ คล้ายวง
  4. คุณพรสุดา แมลงผึ้ง 19. คุณรัชดาภรณ์ พรมภา
  5. คุณณัฐวุฒิ ลือรินทร์ 20. คุณบุญมี เทียมคุณ
  6. คุณปาริฉัตร เฉียวฉาย 21. คุณโสภณวิชญ์ กล้าหาญฤทธิ์วงศ์
  7. คุณอมรรัตน์ ภู่นาค 22. คุณหรรษา ปัญญาวงค์
  8. คุณกรานต์ เกิดเมืองเล็ก 23. คุณเกรียงศักดิ์ ศรีนาม
  9. คุณทรงพล ปลอดฤทธิ์ 24. คุณกิตติพงษ์ แจ้งประจักษ์
  10. คุณสันติ อิทธิเวชชัย 25. คุณกฤษณวงศ์ เรืองรอง
  11. คุณวิลาศ กาญบุตร 26. คุณหนึ่งฤทัย บัวเถื่อน
  12. คุณนิภาพร ขันแก้ว 27. คุณสมฤดี รายาจิ
  13. คุณนิตยา คงมณี 28. คุณศิริพร เจียระไนภรณ์
  14. คุณเฉลียว มีคำ 29. คุณประพาส ปั้นก้อง
  15. คุณนิอร ยอดดำเนิน 30. คุณพาโชค เจ๊กเผือกหอม

  1. คุณพรรณี เอี่ยมมั่ง 16. คุณอุทัย จำรัสรักษ์
  2. คุณสุทัศน์ แปลงกาย 17. คุณเอกกวี อินทร์งาม
  3. คุณศุภโชค อักษรนำ 18. คุณไพรลิน พิษสุวรรณ์
  4. คุณฐิติกานต์ หาญกล้า 19. คุณพรรณทิพา จินาวัง
  5. คุณประโยชน์ เลิศลักษณ์ 20. คุณดวงพร อุตส่าห์
  6. คุณปรัชญา ตุ้ยคำลือ 21. คุณประเสริฐ ตีฟั่น
  7. คุณพิมจันทร์ ปะตะพลัง 22. คุณคัชฌา บัณฑิต
  8. คุณเกศสุดา ชวัลลีย์ 23. คุณอนิรุต หมัดลิหมีน
  9. คุณวิชาณีร์ บริบูรณ์ 24. คุณอุไรรัตน์ พงษ์นาคินทร์
  10. คุณสุธัญญา หาดารา 25. คุณอาเท่ง แซ่ย่าง
  11. คุณศรัญยู รู้เกณฑ์ 26. คุณปิยะ ลุนนารี
  12. คุณกันยารัตน์ สุวรรณชัยรบ 27. คุณวัตร ปวะกา
  13. คุณฉลอม วงค์สิงห์ 28. คุณปริศนา เมืองเดช
  14. คุณสุนทรี รัตนโชติ 29. คุณดนัยพิช ยกเชื้อ
  15. คุณไพลิน การะสุข 30. คุณทองดี จูสันเทียะ

  1. คุณณัฐวุฒิ ปัญญารัตน์ 16. คุณอิสระ กระตุดเงิน
  2. คุณสมพร ถึงนามลี 17. คุณบรรจงศักดิ์ พุกกะณะวนิชย์
  3. คุณมนฤทัย ชิณวงศ์ 18. คุณนันทิณี บุญชู
  4. คุณศศิธร สังข์ป่า 19. คุณบัวรุด คำอินทร์
  5. คุณสุรีภรณ์ พวงชื่น 20. คุณสกุล ผลเจริญรัตน์
  6. คุณเชิด สวามิชัย 21. คุณสันติชัย อาสม
  7. คุณบัณฑิต ไลออน 22. คุณจิราพร พลายโถ
  8. คุณสุพจน์ คุณประสิทธิ์ 23. คุณอานนท์ ชำนาญแทน
  9. คุณลัดดาวรรณ สิงห์กาง 24. คุณหัสดิน เพ่งพินิจ
  10. คุณศักดิ์ศรี พิมวงค์ 25. คุณสุกัญญา กั่นกลด
  11. คุณจิตอนันต์ เจือจันทร์ 26. คุณภาณุวัฒน์ สุขขี
  12. คุณอภิวัชร์ มีเสือ 27. คุณพุทธชาติ แถวจันทร์
  13. คุณณัฐวีระนันท์ คงประเสริฐ 28. คุณสำนวน ไกรแสงศรี
  14. คุณวสันต์ จูอิ 29. คุณวนิดา กลอนกลาง
  15. คุณพรรษา หมายขุน 30. คุณสมมน ศรีโสภา

  1. คุณนพณัฐ สุริโย 16. คุณธนิฏฐา กองสวน
  2. คุณวิชัย สีสมดี 17. คุณอารักษ์ มูลพงษ์
  3. คุณกิตติพงษ์ เถาชารี 18. คุณสิทธิชัย ต่อวรรณะ
  4. คุณจีรานันท์ โอนสันเทียะ 19. คุณบรรยง ไชยบุญมี
  5. คุณมาลินี หมื่นภักดี 20. คุณวัชรเกียรติ ศรีวิบูลย์
  6. คุณสรฤทธิ์ กันล้อม 21. คุณอุไรวรรณ รอดสุวรรณน้อย
  7. คุณสุริยัน พละเลิศ 22. คุณฤทัยชนก อำมฤต
  8. คุณธีระพงษ์ ชัยขันท์ 23. คุณกิตติ สันโดษ
  9. คุณวัลลภา ทิพย์สุคนธ์ 24. คุณชุมพร ทองสิงห์
  10. คุณธนกร สาริยา 25. คุณสุรเชษฐ์ เลาะสูงเนิน
  11. คุณพิเชษฐ์ คงทวี 26. คุณอดิศร สุริยวงศ์
  12. คุณพหลวัฑฒิ์ อินทรบุญสม 27. คุณไกรสร อินสุวรรณ
  13. คุณกำพล ชูควร 28. คุณชัยยันต์ บุญหนา
  14. คุณสลักฤทัย ผิรังคะเปาระ 29. คุณสมพร พวงกระโทก
  15. คุณนรินทร์ อยู่ทะเล 30. คุณดวงเดือน แซ่อึ้ง

  หมายเหตุ

  1. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุุด
  2. ลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยจะแจ้งให้ทราบทาง https://www.isuzu-tis.com/specialoffer/service-campaign/bp-csi-nationwide_2024