ข้อเสนอพิเศษ

บริการหลังการขาย

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นในการเข้ารับ บริการซ่อมสีและตัวถัง ผ่านช่องทาง my-ISUZU

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นในการเข้ารับ บริการซ่อมสีและตัวถัง ผ่านช่องทาง my-ISUZU

31 ธ.ค. 2565 31 ม.ค. 2567

ประกาศผลกิจกรรมแสดงความคิดเห็นในการเข้ารับบริการซ่อมสีและตัวถัง ผ่านช่องทาง my-ISUZU

เงื่อนไขของรายการ

-กติกา-

 • เฉพาะลูกค้าบุคคลที่มีสถานะเป็นเจ้าของรถ, ผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้รถในระบบ my-ISUZU เท่านั้น
 • เฉพาะลูกค้าที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 ธันวาคม 2566 โดยจะได้รับข้อความแจ้งเตือนกิจกรรม 1 วันหลังจากวันเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ

รางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 500 บาท

 • กิจกรรมสำหรับศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบสอบถามพร้อมพิมพ์คำแนะนำ/ข้อติชมในการเข้ารับบริการลงในช่อง “ข้อเสนอแนะอื่นๆ” ผ่านช่องทาง my-ISUZU ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยนับจากเดือนที่เข้ารับบริการที่ศูนย์อีซูซุ
 • ทีมงานจะคัดเลือกข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อรับรางวัล ดังนี้
  • บัตรกำนัล มูลค่า 500 บาท จำนวนเดือนละ 30 รางวัล
   • โดยรางวัลจะถูกส่งให้ลูกค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน my-ISUZU ในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป (เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการอีซูซุ ทั่วประเทศ)
 • สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับสมาชิก my-ISUZU 1 คน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น
รางวัลประจำเดือนวันที่ประกาศรางวัล

มกราคม 2566

15 กุมภาพันธ์ 2566

กุมภาพันธ์ 2566

15 มีนาคม 2566

มีนาคม 2566

17 เมษายน 2566

เมษายน 2566

15 พฤษภาคม 2566

พฤษภาคม 2566

15 มิถุนายน 2566

มิถุนายน 2566

17 กรกฎาคม 2566

กรกฎาคม 2566

15 สิงหาคม 2566

สิงหาคม 2566

15 กันยายน 2566

กันยายน 2566

16 ตุลาคม 2566

ตุลาคม 2566

15 พฤศจิกายน 2566

พฤศจิกายน 2566

15 ธันวาคม 2566

ธันวาคม 2566

15 มกราคม 2567

 • ประกาศรางวัลเวลา 13.00 น.
 • สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล จะมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทาง my-ISUZU


-ประกาศผลรางวัล-

1. คุณอาทิตย์ วิริยานันท์16. คุณณัฐพล ทองมาก
2. คุณธีรพงศ์ เจริญสุข17. คุณปิยพร ศิริกุล
3. คุณอุทัย ภิญโญ18. คุณธงชัย พิกุลทอง
4. คุณสุดารัตน์ ดูเรืองรัมย์19. คุณก้องหล้า ถาวงษ์กลาง
5. คุณวันวิสา ฟั่นแจ้ง20. คุณเกียรติพงษ์ สายวงศ์เปียง
6. คุณฉันทนา จิตภูธโรจน์21. คุณสาคร การะณีโย
7. คุณณัฐพงค์ ศรสุวรรณ์22. คุณสุวนันท์ เพชรรัตน์
8. คุณชัยชนะ จันทร์แก้ว23. คุณสมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
9. คุณกมลวรรณ ศิริบูรณ์24. คุณนราธิป เกิดทอง
10. คุณหัสซาน สาแลมะ25. คุณปนิดา ศิลา
11. คุณภัสราณี สวัสดี26. คุณนันทวัน เมืองพรวน
12. คุณอำพล แก้วไสว27. คุณบุญฤทธิ์ ขวัญดี
13. คุณชวฤทธิ์ ชัชวาลย์28. คุณวิมลภัทร ห้วยลึก
14. คุณทวีศักดิ์ อ่วมอิ่ม29. คุณนวย รตนอมรวรรณ
15. คุณมิตรชัย ประจันทร์ศรี30. คุณณัฐพร เยาวมาลย์ 

1. คุณนภัค สมพล16. คุณสุริยา คำสูงเนิน
2. คุณนิพนธ์ชาญกระโทก17. คุณเมธาวุฒิ ขวัญบัว

3. คุณอรวรรณหงษ์เกษม

18. คุณกนกพล สิงหเขตร์

4. คุณอุดมพร วรนาม

19. คุณประสิทธิ์ พลพรม

5. คุณธนัญชนกม่วงไม้

20. คุณวิไล กลั่นประเสริฐ

6. คุณวิชุดา กงศรี

21. คุณชัยวัฒน์ อุปไชย

7. คุณกรรณิการ์ภักดี

22. คุณนุชจรีย์ ทองใบ

8. คุณอริสรา อินแสน

23. คุณภัทรชัย แซ่ชี

9. คุณเจนจิราอาจสาลี

24. คุณเสถียร ศรีเสาร์

10. คุณนพรัตน์แก้วใหม่

25. คุณชินวัฒน์ สุดชาลี

11. คุณสมพรมะโนวรรณ์

26. คุณพัฒนพงษ์ ฟูแก้ว

12. คุณณัฐฏาวรรณมีเพชร

27. คุณศิริลักษณ์ พันธ์ชมภู

13. คุณเสริม เสดา

28. คุณเกียรติศักดิ์ จิระภักดิ์

14. คุณชัยยุทธมีงาม

29. คุณพิพัฒน์ชัย เพชรเลิศ

15. คุณวิบูลย์เหมี่ยงโนนเขวา

30. คุณเครือวัลย์ พรมฤทธิ์

หมายเหตุ
 1. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุุด
 2. ลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อเสนออื่นๆ