ข้อเสนอพิเศษ

บริการหลังการขาย

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นในการเข้ารับ บริการซ่อมสีและตัวถัง ผ่านช่องทาง my-ISUZU

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นในการเข้ารับ บริการซ่อมสีและตัวถัง ผ่านช่องทาง my-ISUZU

31 ธ.ค. 2565 31 ม.ค. 2567

ประกาศผลกิจกรรมแสดงความคิดเห็นในการเข้ารับบริการซ่อมสีและตัวถัง ผ่านช่องทาง my-ISUZU

เงื่อนไขของรายการ

-กติกา-

 • เฉพาะลูกค้าบุคคลที่มีสถานะเป็นเจ้าของรถ, ผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้รถในระบบ my-ISUZU เท่านั้น
 • เฉพาะลูกค้าที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 ธันวาคม 2566 โดยจะได้รับข้อความแจ้งเตือนกิจกรรม 1 วันหลังจากวันเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ

รางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 500 บาท

 • กิจกรรมสำหรับศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบสอบถามพร้อมพิมพ์คำแนะนำ/ข้อติชมในการเข้ารับบริการลงในช่อง “ข้อเสนอแนะอื่นๆ” ผ่านช่องทาง my-ISUZU ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยนับจากเดือนที่เข้ารับบริการที่ศูนย์อีซูซุ
 • ทีมงานจะคัดเลือกข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อรับรางวัล ดังนี้
  • บัตรกำนัล มูลค่า 500 บาท จำนวนเดือนละ 30 รางวัล
   • โดยรางวัลจะถูกส่งให้ลูกค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน my-ISUZU ในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป (เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการอีซูซุ ทั่วประเทศ)
 • สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับสมาชิก my-ISUZU 1 คน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น
รางวัลประจำเดือนวันที่ประกาศรางวัล

มกราคม 2566

15 กุมภาพันธ์ 2566

กุมภาพันธ์ 2566

15 มีนาคม 2566

มีนาคม 2566

17 เมษายน 2566

เมษายน 2566

15 พฤษภาคม 2566

พฤษภาคม 2566

15 มิถุนายน 2566

มิถุนายน 2566

17 กรกฎาคม 2566

กรกฎาคม 2566

15 สิงหาคม 2566

สิงหาคม 2566

15 กันยายน 2566

กันยายน 2566

16 ตุลาคม 2566

ตุลาคม 2566

15 พฤศจิกายน 2566

พฤศจิกายน 2566

15 ธันวาคม 2566

ธันวาคม 2566

15 มกราคม 2567

 • ประกาศรางวัลเวลา 13.00 น.
 • สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล จะมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทาง my-ISUZU


-ประกาศผลรางวัล-

1. คุณอาทิตย์ วิริยานันท์16. คุณณัฐพล ทองมาก
2. คุณธีรพงศ์ เจริญสุข17. คุณปิยพร ศิริกุล
3. คุณอุทัย ภิญโญ18. คุณธงชัย พิกุลทอง
4. คุณสุดารัตน์ ดูเรืองรัมย์19. คุณก้องหล้า ถาวงษ์กลาง
5. คุณวันวิสา ฟั่นแจ้ง20. คุณเกียรติพงษ์ สายวงศ์เปียง
6. คุณฉันทนา จิตภูธโรจน์21. คุณสาคร การะณีโย
7. คุณณัฐพงค์ ศรสุวรรณ์22. คุณสุวนันท์ เพชรรัตน์
8. คุณชัยชนะ จันทร์แก้ว23. คุณสมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
9. คุณกมลวรรณ ศิริบูรณ์24. คุณนราธิป เกิดทอง
10. คุณหัสซาน สาแลมะ25. คุณปนิดา ศิลา
11. คุณภัสราณี สวัสดี26. คุณนันทวัน เมืองพรวน
12. คุณอำพล แก้วไสว27. คุณบุญฤทธิ์ ขวัญดี
13. คุณชวฤทธิ์ ชัชวาลย์28. คุณวิมลภัทร ห้วยลึก
14. คุณทวีศักดิ์ อ่วมอิ่ม29. คุณนวย รตนอมรวรรณ
15. คุณมิตรชัย ประจันทร์ศรี30. คุณณัฐพร เยาวมาลย์ 

1. คุณนภัค สมพล16. คุณสุริยา คำสูงเนิน
2. คุณนิพนธ์ชาญกระโทก17. คุณเมธาวุฒิ ขวัญบัว

3. คุณอรวรรณหงษ์เกษม

18. คุณกนกพล สิงหเขตร์

4. คุณอุดมพร วรนาม

19. คุณประสิทธิ์ พลพรม

5. คุณธนัญชนกม่วงไม้

20. คุณวิไล กลั่นประเสริฐ

6. คุณวิชุดา กงศรี

21. คุณชัยวัฒน์ อุปไชย

7. คุณกรรณิการ์ภักดี

22. คุณนุชจรีย์ ทองใบ

8. คุณอริสรา อินแสน

23. คุณภัทรชัย แซ่ชี

9. คุณเจนจิราอาจสาลี

24. คุณเสถียร ศรีเสาร์

10. คุณนพรัตน์แก้วใหม่

25. คุณชินวัฒน์ สุดชาลี

11. คุณสมพรมะโนวรรณ์

26. คุณพัฒนพงษ์ ฟูแก้ว

12. คุณณัฐฏาวรรณมีเพชร

27. คุณศิริลักษณ์ พันธ์ชมภู

13. คุณเสริม เสดา

28. คุณเกียรติศักดิ์ จิระภักดิ์

14. คุณชัยยุทธมีงาม

29. คุณพิพัฒน์ชัย เพชรเลิศ

15. คุณวิบูลย์เหมี่ยงโนนเขวา

30. คุณเครือวัลย์ พรมฤทธิ์

1. คุณวันริษา ทองติง

16. คุณชลณัฏฐา กังสังข์

2. คุณธีรภพศิลาหม่อม

17. คุณสายสุดา เกตุคง

3. คุณมณีรัตน์รักศิลป์

18. คุณอาทิตย์ บุญญานุสนธิ์

4. คุณนิพนธ์ในพิมาย

19. คุณเอกวัฒน์ สนทอง

5. คุณรัชนี ใจเย็น

20. คุณนพัชตกรณ์ คุ้มศรี

6. คุณรัตนาภรณ์จิตต์กระจ่าง

21. คุณเยาวภา ทองเอม

7. คุณอภิสิทธิ์ขันโคกเครือ

22. คุณณภัทร รัตนมา

8. คุณวรรณี ไชยแสง

23. คุณอริสา พรมแดน

9. คุณภูสิทธิ์เอี่ยมสำอางค์

24. คุณยอดชาย วงศ์สนิท

10. คุณนิตยาเอกฉัตร

25. คุณอรพรรณ เครือวัลย์

11. คุณนคเรศรสเจริญ

26. คุณทองสา พรมวงศ์

12. คุณจุฑาพรวงจักร

27. คุณรัชฐา บุญจันทร์

13. คุณเสาร์ศรีมันตะ

28. คุณนนท์นรัฐ สียางนอก

14. คุณปัทมาดุจประยูร

29. คุณเสาวภา อินทร์ธรรม

15. คุณอภิษฎาจิตรพรหม

30. คุณโสภิตา บุตรดี

1. คุณจันทรัสม์ เกิดแสง16. คุณคำรณ มิตรสงเคราะห์

2. คุณณัจปภัสญ์ วราธีพิพัฒน์

17. คุณรัชนีกร ออมทรัพย์

3. คุณธัชพรรณ กันทะมัง

18. คุณทรงพล เกตุสำโรง

4. คุณกนกพร แสนสิงห์

19. คุณฉวี ศรีภูงา

5. คุณไพฑูรย์ สมดวน

20. คุณชัยวัฒน์ เหลากลม

6. คุณวราลี พูลสุขโข

21. คุณพงเดช ประพาสพงษ์

7. คุณสุพัตรา เชษฐ์ชุติธร

22. คุณวิโรจน์ จ่าแสง

8. คุณสุรชาติ เกตุวิบูลย์

23. คุณสุเมตตา แผ่นทอง

9. คุณศิริเพ็ญ กิตติวงษ์วัฒน์

24. คุณจตุรงค์ ซ้วนลิ่ม

10. คุณวารุณี ศรีหะ

25. คุณวิเชียร สุขสบาย

11. คุณบุญยงค์ ตุลยวัตวรกุล

26. คุณศุภารัตน์ นันทเกษม

12. คุณวัชรพงษ์ เปรมทอง

27. คุณสาคร ธรรมมะ

13. คุณอรวรรณ เจริญสุข

28. คุณไพรินทร์ แสงแก้ว

14. คุณชาคริต ธรรมศร

29. คุณสุปราณี จีรังโคกกรวด

15. คุณเกียรติศักดิ์ ดอกสะบา

30. คุณวิศรุต ราชพลแสน

1. คุณไพฑูรย์ เกษร16. คุณสุธิษา แตงรัตนา

2. คุณกมลฉัตร พันธุ์เสือ

17. คุณพรทิภา อยู่อ่ำ

3. คุณน้ำทิพย์ ยิ่งชูรส

18. คุณลัดดา ขำคล้าย

4. คุณดัชนีย์ บุญยอ

19. คุณอิทธิกร สิงห์แก้ว

5. คุณจิตติมา สุขทอง

20. คุณบัวใข ทับไมตรี

6. คุณอรอนงค์ ศรีทองคง

21. คุณอาหามะไซยาดี บีดิง

7. คุณกิตติพันธ์ หยุ่มไธสง

22. คุณพรนภา ปุราชะทำโม

8. คุณภาณุชิต เรืองบุตร

23. คุณไพศาล คำนับพะเนา

9. คุณพิชญา จันไทย

24. คุณจักรกฤษณ์ วรเจริญ

10. คุณขวัญฤทัย จันทองสา

25. คุณขนิษฐา ส้างสากล

11. คุณกิตติยา ภิญเลิศ

26. คุณประยูร สุรทิน

12. คุณวีระเชษฐ พึ่งอ่อง

27. คุณรัตนา ปักกัง

13. คุณนรินทร์ มาศรี

28. คุณสมศักดิ์ โก่งซุย

14. คุณสุวิทย์ อายุวัฒนะ

29. คุณชาญชัย อินตระกูล

15. คุณทรงกต ดวงมนตรี

30. คุณเดชาธร ยามา

1. คุณณรงค์ ผลพิกุล16. คุณกนกวรรณ พันธภาพ

2. คุณนงลักษณ์ คงมี

17. คุณชุติกานต์ ติฉิน

3. คุณสัมฤทธิ์ สายน้ำ

18. คุณสุภาพร ป้อมสุวรรณ์

4. คุณวีระพร มาตรด้วง

19. คุณจิระชัย จิวมงคลชัย

5. คุณวิไล อินทร์ขุนทิพย์

20. คุณวราภรณ์ อาทิตย์ตั้ง

6. คุณกิตติพงษ์ ริปูราป

21. คุณนารี คุชิตา

7. คุณปรารถนา แสงศรีคำ

22. คุณสมหญิง สังข์ชาวใต้

8. คุณนัสริน มูลหมัน

23. คุณSEBASTIAN MARINUS JOHNSTON

9. คุณชัชวาลย์ อินทร์จันทร์

24. คุณสัญญา ยิ้มเสงี่ยม

10. คุณวรรธวัส แสงสว่าง

25. คุณณัฐปภัสร์ พาที

11. คุณสันติ ขามขมเขต

26. คุณอุษณีย์ ใจมุ่ง

12. คุณอำนาจ คำดำ

27. คุณนิรุทธ์ วัฒนโนภาส

13. คุณจำนงค์ ศรีสุระ

28. คุณขจร โกมาส

14. คุณปานตา เกิดเกลี้ยง

29. คุณวัชระ จุนใจ

15. คุณนายกฤษณะ มะกา

30. คุณจงกลนี เลิศจุลัศจรรย์

1. คุณชฎาพร หน่อแก้ว16. คุณมนู เชาวน์นิรัติศัย

2. คุณจารุวัฒน์ เกิดแก้วณรงค์

17. คุณนภัสรพี หมุนลี

3. คุณเรวัต วงค์นาค

18. คุณวรรณะ พันเพชร

4. คุณอภิชาต ชื่นช้าง

19. คุณรจนา สายเล็ก

5. คุณสินทวี ไชยมาศ

20. คุณนงค์เยาว์ หม่อมสินธุ

6. คุณพัชราภรณ์ ขอห้องกลาง

21. คุณวิฑูรย์ ทะกาเนนะ

7. คุณสาธิต เห็มภาค

22. คุณวีระ น้อยเสนา

8. คุณเอกนารินทร์ อินทร์วิเชียร

23. คุณศุภมงคล ปลื้มใจ

9. คุณแดง โฉมทอง

24. คุณจันทิรา ชอบจิตร

10. คุณปราณี บวบหอม

25. คุณอภิชาติ รอดเจริญ

11. คุณกิตติชัย พานรินทร์

26. คุณเฉลิมขวัญ พวงทอง

12. คุณเทพนรินทร์ ยอดคำมี

27. คุณอภิญญา งามเลิศวงศ์

13. คุณอรจิรา แก้วมณี

28. คุณอรัญญา อาญาเมือง

14. คุณจุฑาทิพย์ โพกขุนทด

29. คุณทักษิณา จันทราช

15. คุณทัศนี ผิวแดง

30. คุณกรรจิรา บุญมี

1. คุณเกศริน อินทมนต์

16. คุณปธานิน ต่วนเครือ

2. คุณเนตรนภา อู่อรุณ

17. คุณพรเพ็ญ สุขโรจนหิรัญชัย

3. คุณเบญญานี โสภา

18. คุณพัชนี ชูวีระ

4. คุณเสาวณีย์ ศรีสงคราม

19. คุณมณีรัตน์ หวังสอิ๊ด

5. คุณกฤตเมธ เกษมศิริ

20. คุณมนฤดี ศรีสำนอง

6. คุณกฤษณ์ มณีวัฒนาพฤกษ์

21. คุณยงยุทธ วงค์ษา

7. คุณก้องเกียรติ จรูญสันติกุล

22. คุณวรัญยู จันทร์สิริสุข

8. คุณกิติพงศ์ แก้วบัวระภา

23. คุณวิไลพร หลงทอง

9. คุณข้อฝี่เย๊าะ เหมเย๊ะ

24. คุณวีระยุทธ ชัยอามาตย์

10. คุณจรูญ ฉิมบ้านไร่

25. คุณศรี ชิณแสน

11. คุณช่อทิพย์ เกียรติเอี่ยม

26. คุณสมยศ หิมะวัลย์

12. คุณชิตาภา กุชโร

27. คุณสมหมาย องอาจ

13. คุณทรงวุฒิ ทรงเรณู

28. คุณสิริยากร เทียบสี

14. คุณธรรศญา พัดรภักดิ์

29. คุณสุนิตย์ ยอดแก้ว

15. คุณบัณฑิต สิทธิสิงห์

30. คุณสุภาพร ภู่หวัง

หมายเหตุ
 1. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุุด
 2. ลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อเสนออื่นๆ

เปลี่ยนแบตที่ศูนย์อีซูซุ คุ้ม ครบ จบ ในที่เดียว!เปลี่ยนแบตที่ศูนย์อีซูซุ คุ้ม ครบ จบ ในที่เดียว!

เปลี่ยนแบตที่ศูนย์อีซูซุ คุ้ม ครบ จบ ในที่เดียว!

ผ่อนชำระค่าบริการกับบัตรเครดิตกรุงศรีผ่อนชำระค่าบริการกับบัตรเครดิตกรุงศรี

ผ่อนชำระค่าบริการกับบัตรเครดิตกรุงศรี

จองรถ หรือ นำรถเข้าศูนย์บริการอีซูซุ กับบัตรเครดิต CardX และ SCB รับคืนคุ้มแรงจองรถ หรือ นำรถเข้าศูนย์บริการอีซูซุ กับบัตรเครดิต CardX และ SCB รับคืนคุ้มแรง

จองรถ หรือ นำรถเข้าศูนย์บริการอีซูซุ กับบัตรเครดิต CardX และ SCB รับคืนคุ้มแรง

ยิ้มรับกลับศูนย์ •ᴗ• ยิ้มรับกลับศูนย์ •ᴗ•

ยิ้มรับกลับศูนย์ •ᴗ•

รับประกัน บาด บวม แตก!รับประกัน บาด บวม แตก!

รับประกัน บาด บวม แตก!

ออกรถใหม่ หรือ นำรถเข้าศูนย์บริการ กับบัตรเครดิต KTCออกรถใหม่ หรือ นำรถเข้าศูนย์บริการ กับบัตรเครดิต KTC

ออกรถใหม่ หรือ นำรถเข้าศูนย์บริการ กับบัตรเครดิต KTC

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเพจ์นเข้าศูนย์สุดคุ้ม! ทั้งลด ทั้งลุ้น ที่อีซูซุประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเพจ์นเข้าศูนย์สุดคุ้ม! ทั้งลด ทั้งลุ้น ที่อีซูซุ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเพจ์นเข้าศูนย์สุดคุ้ม! ทั้งลด ทั้งลุ้น ที่อีซูซุ

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพสิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

ฟรี! ตรวจเช็กรถ 8 ระบบสำคัญ ครอบคลุม 30 รายการฟรี! ตรวจเช็กรถ 8 ระบบสำคัญ ครอบคลุม 30 รายการ

ฟรี! ตรวจเช็กรถ 8 ระบบสำคัญ ครอบคลุม 30 รายการ

คูปองส่วนลดค่าบริการ สำหรับรถรุ่น ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ และ รุ่น เดอะนิว มิว-เอ็กซ์คูปองส่วนลดค่าบริการ สำหรับรถรุ่น ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ และ รุ่น เดอะนิว มิว-เอ็กซ์

คูปองส่วนลดค่าบริการ สำหรับรถรุ่น ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ และ รุ่น เดอะนิว มิว-เอ็กซ์

ด้วยความห่วงใยครอบครัวอีซูซุที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมด้วยความห่วงใยครอบครัวอีซูซุที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม

ด้วยความห่วงใยครอบครัวอีซูซุที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม