เงื่อนไขของรายการ

  • เฉพาะลูกค้าบุคคลที่มีสถานะเป็นเจ้าของรถ, ผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้รถในระบบ my-ISUZU เท่านั้น
  • เฉพาะลูกค้าที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 โดยจะได้รับข้อความแจ้งเตือนกิจกรรม 1 วันหลังจากวันเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ

รางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 500 บาท

  • กิจกรรมสำหรับศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ
  • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบสอบถามพร้อมพิมพ์คำแนะนำ/ข้อติชมในการเข้ารับบริการลงในช่อง “ข้อเสนอแนะอื่นๆ” ผ่านช่องทาง my-ISUZU ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยนับจากเดือนที่เข้ารับบริการที่ศูนย์อีซูซุ
  • ทีมงานจะคัดเลือกข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อรับรางวัล บัตรกำนัล มูลค่า 500 บาท จำนวนเดือนละ 30 รางวัล
  • โดยรางวัลจะถูกส่งให้ลูกค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน my-ISUZU ในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป (เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการอีซูซุ ทั่วประเทศ)
  • ประกาศผลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ https://www.isuzu-tis.com สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับสมาชิก my-ISUZU 1 คน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น
รางวัลประจำเดือน วันที่ประกาศรางวัล
มกราคม 2565 15 กุมภาพันธ์ 2565
กุมภาพันธ์ 2565 15 มีนาคม 2565
มีนาคม 2565 15 เมษายน 2565
เมษายน 2565 16 พฤษภาคม 2565
พฤษภาคม 2565 15 มิถุนายน 2565
มิถุนายน 2565 15 กรกฎาคม 2565
กรกฎาคม 2565 16 สิงหาคม 2565
สิงหาคม 2565 15 กันยายน 2565
กันยายน 2565 17 ตุลาคม 2565
ตุลาคม 2565 15 พฤศจิกายน 2565
พฤศจิกายน 2565 15 ธันวาคม 2565
ธันวาคม 2565 16 มกราคม 2566

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล จะมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทาง my-ISUZU


1. คุณนัฐพงษ์ ท้วมเนตร 16. คุณปิยะพงค์ เอี่ยมกุล
2. คุณประจักร์ ไกรสรคุฑายุทธ์ 17. คุณยรรยง วิจิตรชลการ
3. คุณกฤษณะ สิริเกศจันทร์แก้ว 18. คุณสุนิตา ประพรม
4. คุณนันทวัฒน์ พละสิงห์ 19. คุณอดิศร ทองเปี่ยม
5. คุณวัศพล มุมทอง 20. คุณทิวากร อุดมเดช
6. คุณดุลยวิทย์ นิทรัพย์ 21. คุณรำไพ ทองเขียว
7. คุณอัมไพวัลย์ กลมพันธ์ 22. คุณพัชรินทร์ อินตา
8. คุณวัชรชัย บุญไชย 23. คุณเกียรติศักดิื อมรศิลป์
9. คุณรุ่งทิวา เกลียวรัมย์ 24. คุณเรวัต วงค์นาค
10. คุณชาญวิทย์ ธรรมกรบัญญัติ 25. คุณลัดดาวัลย์ อุดหนุน
11. คุณกฤษฎา พรหมแก้ว 26. คุณศราวุฒิ บุตรพรม
12. คุณยุพิณ เทพวรรณ์ 27. คุณประครอง เขตอดูล
13. คุณญาณิศา โพธิ์นอก 28. คุณพิมพร กังแฮ
14. คุณเฉลิมพล เจริญปาละ 29. คุณดวงพร มั่งเรือน
15. คุณนพอนันต์ ทองพยงค์ 30. คุณธนชัย ตั้งตรงสากล

1. คุณจารุวัฒน์ เกิดแก้วณรงค์ 16. คุณวรรณปกรณ์ แย้มเยื้อน
2. คุณศิวดิษฎ์ บุตรุษุรุษ 17. คุณปพน เจียมพานิชนันท์
3. คุณปทุม ศรีโปฎก 18. คุณชลิตพงษ์ สีสองห้อง
4. คุณยุพาพร แซ่สง 19. คุณปรีชา คำโท
5. คุณวรรณภรณ์ รัตนโกสุม 20. คุณสรศักดิ์ สิมศิริวัฒน์
6. คุณจิตติมา ปี่แก้ว 21. คุณภานุพงศ์ มาราช
7. คุณลำดวน เกื้อสุข 22. คุณอุไพรวรรณ นาคส้มป่อย
8. คุณพัฒนา ดีศรี 23. คุณปาริชาติ วงศ์เทพ
9. คุณเฉลิมพล เถื่อนขวัญ 24. คุณวีระศักดิ์ ชุ่มจังหรีด
10. คุณกัญญาภัค ชิณจักร 25. คุณปพิชญา ศรีบุตร
11. คุณวินัสริน หลวงหล้า 26. คุณธนกิจ เขียวสอนทอง
12. คุณสุชาติ พัฒนวิทยานนท์ 27. คุณพัชราภา รัตนทิพย์
13. คุณธนทัช ปราบคนชั่ว 28. คุณธีรยุทธ์ สุทธิพงค์
14. คุณธิดา โสภารักษ์ 29. คุณรัฐกานต์ ลิมปสันติไชย
15. คุณกำนัน วงษ์เสมา 30. คุณภาณุมาศ ธูปน้ำคำ

1. คุณพรพรรณ กันทะขู้ 16. คุณอุทัย สุดบอนิจ
2. คุณธีรวุฒิ งามประเสริฐ 17. คุณอัญชนา หมั้นขัน
3. คุณสมหมาย ยามดี 18. คุณถุงแก้ว ศิริเทพ
4. คุณงามตา สุริยะเกษ 19. คุณวีรเดช สุยะหลาน
5. คุณมานิตย์ ศิริสมบูรณ์ 20. คุณธงชัย ยามงคล
6. คุณอภิญญา จากไทยสง 21. คุณนลินธรณ์ พนาพิทักษ์กุล
7. คุณไมตรี เคนไชยวง 22. คุณนิกร กันยะวงค์
8. คุณอุ่นเรือน รักษาสัตย์ 23. คุณญาตะกาน มะโนคำ
9. คุณเอกชัย พวงเพ็ชร 24. คุณณัฐสิทธิ์ ปัญญาแก้ว
10. คุณเอกชัย พวงเพ็ชร 25. คุณสิริวรรณ สุรินต๊ะ
11. คุณธนวรรณ แก้วสีนิล 26. คุณอนิสา ปานิยัง
12. คุณชูเกียรติ สิริเพชรสมบัติ 27. คุณสุนทร ระเหม
13. คุณเยาวลักษณ์ บุญตาสุทธิ 28. คุณศรีรัตน์ เพชรเมือง
14. คุณวิไล ศรีจันทร์ 29. คุณทองคำ วงศ์อินตา
15. คุณสมชัย บุญมั่น 30. คุณสุภาพร ดวงทวี

1. คุณทิพวัลย์ พันธ์อากร 16. คุณอภิชัย วรนุช
2. คุณสมศักดิ์ อาษาทอง 17. คุณอุเทน พลสว่าง
3. คุณวรรณดี พิทักษ์วงศ์ 18. คุณพรรณพจน์ เทพภูเขียว
4. คุณชัยวัชร สิริสรรพงศ์ 19. คุณสายันต์ คำหอมชื่น
5. คุณวรรณวิศา เส็งผล 20. คุณนิรุตต์ หน่อวงศ์
6. คุณสาลินี พึ่งทรัพย์ 21. คุณวันชนะ อนันตกาล
7. คุณสุรศักดิ์ นิลสุข 22. คุณศรายุทธ นนทะบุตร
8. คุณอุดมศักดิ์ โหมดม่วง 23. คุณสมบัติ จันที
9. คุณชาติพงษ์ อาสาชนา 24. คุณชลวัฒน์ จินตนา
10. คุณลินดา แก้วกระจ่าง 25. คุณวัชรินทร์ โฉมบุตร
11. คุณสุทิศ รัตนาบุญรัตน์ 26. คุณวัชรินทร์ วิเศษสิทธิ์
12. คุณสุภาวดี ธาณาธะระนิต 27. คุณคิมหันต์ กันยา
13. คุณศิริกัญญา ใจหาญ 28. คุณกนกวรรณ สุจริตกุล
14. คุณศุภชัย สิงหนาท 29. คุณสมฤดี รักเงิน
15. คุณธานี สันทกิจไพบูลย์ 30. คุณอาซีซั่น เหมสนิท

1. คุณสาวิตรี บุญเผย 16. คุณชริกา สุวรรณโชติ
2. คุณอภิสิทธิ์ บุญมี 17. คุณธนาคาร จันทเวช
3. คุณกิตติ สันโดษ 18. คุณสุวนันท์ นัดทยาย
4. คุณฐปนรรธรญ์ เตชะสุทธิรัฐ 19. คุณอนุชิต สมจิตร์
5. คุณนำโชค ศรีรี 20. คุณสมจิตร บุญโสม
6. คุณวันชัย ทิพมณี 21. คุณจิตรภณ คิดอ่าน
7. คุณกิ่งกมล ศรีสกุลไทย 22. คุณประดิษฐ์พัฒน์ วงค์เมืองคำ
8. คุณสมพงษ์ แก้วจั่น 23. คุณจุติพงษ์ โสไธสง
9. คุณสุรพงษ์ หรรษาเวก 24. คุณดวงกมล มูลฟู
10. คุณสง่า ศรีอ่อน 25. คุณสุภาพร กันงูเหลือม
11. คุณหฤษฎ์ ชาลายุต 26. คุณนิทัศน์ จันทะกาว
12. คุณนครินทร์ ศุภมงคล 27. คุณนิตยา สาระภี
13. คุณทัศพร สืบวงค์ 28. คุณนริศรา ตุลยนิษก์
14. คุณสุวิจักขณ์ พุ่มกลั่น 29. คุณณัฐวุฒิ ศรีเหลียบ
15. คุณภัทรดนัย จันทร์แดง 30. คุณสารภี อินทรักษ์

1. คุณศราวุฒิ ท้าวเงิน 16. คุณณิชชนิดา เย็นใจ
2. คุณอบเชย โตสมบัติ 17. คุณสุทัศน์ ชนะศิลศรีโยธิน
3. คุณสมคิด สินธุ 18. คุณภวดี จงแช่มช้อย
4. คุณธัญญา คำศรี 19. คุณวิวัฒน์ ประแดง
5. คุณพิรดา ศุภศร 20. คุณเกียรติศักดิ์ เขาภูเขียว
6. คุณอนุชิต พิศวงค์ 21. คุณสุพรรษา ระยับศรี
7. คุณพิสิฐชัย โพธิ์ตระกูล 22. คุณมานิต เหลืองอ่อน
8. คุณเชิดพงษ์ จับบาง 23. คุณทองสุข เคนวงษ์
9. คุณภณิดา กล้าผจญ 24. คุณกฤษณะ หามนตรี
10. คุณวัชรพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์ 25. คุณวันวิสา ยุงสันเทียะ
11. คุณพิเชษฐ์ คงทวี 26. คุณอานนท์ รักการ
12. คุณวิชิตชัย กิณรีวงษ์ 27. คุณเกตุวลัย หมานมา
13. คุณวุฒิสาร ส่งเสริมพงษ์ 28. คุณวัชรา โอมประพันธ์
14. คุณภควรรณ สันติประชา 29. คุณขวัญชัย หนูเกื้อ
15. คุณมนตรี โพธิ์ทอง 30. คุณศราพงค์ วิบูลย์ศิลป์

1. คุณปานชริน พรมวัน 16. คุณอรรนพ แจ่มมา
2. คุณสุวิทย์ เชี่ยวนาวิน 17. คุณจุติพร ชิงชม
3. คุณไกรษร ศรีนวนจันทร์ 18. คุณรัชนีกร เวินเสียง
4. คุณบุญเสริม จรรยากร 19. คุณนฤมล ตุ่นคำ
5. คุณวันวิเศษ ชัยชนะ 20. คุณพรเทพ ไทยวงศ์
6. คุณบงกช พิณทอง 21. คุณนิอร ยอดดำเนิน
7. คุณกิติคุณ อิ่มเจริญ 22. คุณเฉลิมศักดิ์ ธุรี
8. คุณเมธา แซ่เล้า 23. คุณจิตรตราพร เทิ่งกระโทก
9. คุณสุวนันท์ กั้วนามน 24. คุณชนาทิพย์ เที่ยงนา
10. คุณปิยะภัทร์ ชีพประกิต 25. คุณคมจักร บริรักษ์
11. คุณชัชวาลย์ จิตต์ทิพย์ 26. คุณดนัย แก้วสุวรรณ์
12. คุณพิมพ์ลดา พรภาวีภิตินันท์ 27. คุณพงศกร ฤทธิกัน
13. คุณวันเฉลิม หินประกอบ 28. คุณรองรักษ์ นิวาสวุฒิกิจ
14. คุณขวัญฤดี ลานตวน 29. คุณบุญเรือน สัทโธ
15. คุณชิตณรงค์ รังหอม 30. คุณธนพร แซ่อึ่ง
หมายเหตุ
  1. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุุด
  2. ลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อเสนออื่นๆ