ข้อเสนอพิเศษ

บริการหลังการขาย

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นในการเข้ารับ บริการซ่อมสีและตัวถัง ผ่านช่องทาง my-ISUZU

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นในการเข้ารับ บริการซ่อมสีและตัวถัง ผ่านช่องทาง my-ISUZU

1 ม.ค. 2565 28 ก.พ. 2566

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นในการเข้ารับ บริการซ่อมสีและตัวถัง ผ่านช่องทาง my-ISUZU

เงื่อนไขของรายการ

  • เฉพาะลูกค้าบุคคลที่มีสถานะเป็นเจ้าของรถ, ผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้รถในระบบ my-ISUZU เท่านั้น
  • เฉพาะลูกค้าที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 โดยจะได้รับข้อความแจ้งเตือนกิจกรรม 1 วันหลังจากวันเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ

รางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 500 บาท

  • กิจกรรมสำหรับศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ
  • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบสอบถามพร้อมพิมพ์คำแนะนำ/ข้อติชมในการเข้ารับบริการลงในช่อง “ข้อเสนอแนะอื่นๆ” ผ่านช่องทาง my-ISUZU ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยนับจากเดือนที่เข้ารับบริการที่ศูนย์อีซูซุ
  • ทีมงานจะคัดเลือกข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อรับรางวัล บัตรกำนัล มูลค่า 500 บาท จำนวนเดือนละ 30 รางวัล
  • โดยรางวัลจะถูกส่งให้ลูกค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน my-ISUZU ในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป (เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการอีซูซุ ทั่วประเทศ)
  • ประกาศผลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ https://www.isuzu-tis.com สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับสมาชิก my-ISUZU 1 คน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น
รางวัลประจำเดือนวันที่ประกาศรางวัล
มกราคม 256515 กุมภาพันธ์ 2565
กุมภาพันธ์ 256515 มีนาคม 2565
มีนาคม 256515 เมษายน 2565
เมษายน 256516 พฤษภาคม 2565
พฤษภาคม 256515 มิถุนายน 2565
มิถุนายน 256515 กรกฎาคม 2565
กรกฎาคม 256516 สิงหาคม 2565
สิงหาคม 256515 กันยายน 2565
กันยายน 256517 ตุลาคม 2565
ตุลาคม 256515 พฤศจิกายน 2565
พฤศจิกายน 256515 ธันวาคม 2565
ธันวาคม 256516 มกราคม 2566

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล จะมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทาง my-ISUZU


1. คุณนัฐพงษ์ ท้วมเนตร16. คุณปิยะพงค์ เอี่ยมกุล
2. คุณประจักร์ ไกรสรคุฑายุทธ์17. คุณยรรยง วิจิตรชลการ
3. คุณกฤษณะ สิริเกศจันทร์แก้ว18. คุณสุนิตา ประพรม
4. คุณนันทวัฒน์ พละสิงห์19. คุณอดิศร ทองเปี่ยม
5. คุณวัศพล มุมทอง20. คุณทิวากร อุดมเดช
6. คุณดุลยวิทย์ นิทรัพย์21. คุณรำไพ ทองเขียว
7. คุณอัมไพวัลย์ กลมพันธ์22. คุณพัชรินทร์ อินตา
8. คุณวัชรชัย บุญไชย23. คุณเกียรติศักดิื อมรศิลป์
9. คุณรุ่งทิวา เกลียวรัมย์24. คุณเรวัต วงค์นาค
10. คุณชาญวิทย์ ธรรมกรบัญญัติ25. คุณลัดดาวัลย์ อุดหนุน
11. คุณกฤษฎา พรหมแก้ว26. คุณศราวุฒิ บุตรพรม
12. คุณยุพิณ เทพวรรณ์27. คุณประครอง เขตอดูล
13. คุณญาณิศา โพธิ์นอก28. คุณพิมพร กังแฮ
14. คุณเฉลิมพล เจริญปาละ29. คุณดวงพร มั่งเรือน
15. คุณนพอนันต์ ทองพยงค์30. คุณธนชัย ตั้งตรงสากล

1. คุณจารุวัฒน์ เกิดแก้วณรงค์16. คุณวรรณปกรณ์ แย้มเยื้อน
2. คุณศิวดิษฎ์ บุตรุษุรุษ17. คุณปพน เจียมพานิชนันท์
3. คุณปทุม ศรีโปฎก18. คุณชลิตพงษ์ สีสองห้อง
4. คุณยุพาพร แซ่สง19. คุณปรีชา คำโท
5. คุณวรรณภรณ์ รัตนโกสุม20. คุณสรศักดิ์ สิมศิริวัฒน์
6. คุณจิตติมา ปี่แก้ว21. คุณภานุพงศ์ มาราช
7. คุณลำดวน เกื้อสุข22. คุณอุไพรวรรณ นาคส้มป่อย
8. คุณพัฒนา ดีศรี23. คุณปาริชาติ วงศ์เทพ
9. คุณเฉลิมพล เถื่อนขวัญ24. คุณวีระศักดิ์ ชุ่มจังหรีด
10. คุณกัญญาภัค ชิณจักร25. คุณปพิชญา ศรีบุตร
11. คุณวินัสริน หลวงหล้า26. คุณธนกิจ เขียวสอนทอง
12. คุณสุชาติ พัฒนวิทยานนท์27. คุณพัชราภา รัตนทิพย์
13. คุณธนทัช ปราบคนชั่ว28. คุณธีรยุทธ์ สุทธิพงค์
14. คุณธิดา โสภารักษ์29. คุณรัฐกานต์ ลิมปสันติไชย
15. คุณกำนัน วงษ์เสมา30. คุณภาณุมาศ ธูปน้ำคำ

1. คุณพรพรรณ กันทะขู้16. คุณอุทัย สุดบอนิจ
2. คุณธีรวุฒิ งามประเสริฐ17. คุณอัญชนา หมั้นขัน
3. คุณสมหมาย ยามดี18. คุณถุงแก้ว ศิริเทพ
4. คุณงามตา สุริยะเกษ19. คุณวีรเดช สุยะหลาน
5. คุณมานิตย์ ศิริสมบูรณ์20. คุณธงชัย ยามงคล
6. คุณอภิญญา จากไทยสง21. คุณนลินธรณ์ พนาพิทักษ์กุล
7. คุณไมตรี เคนไชยวง22. คุณนิกร กันยะวงค์
8. คุณอุ่นเรือน รักษาสัตย์23. คุณญาตะกาน มะโนคำ
9. คุณเอกชัย พวงเพ็ชร24. คุณณัฐสิทธิ์ ปัญญาแก้ว
10. คุณเอกชัย พวงเพ็ชร25. คุณสิริวรรณ สุรินต๊ะ
11. คุณธนวรรณ แก้วสีนิล26. คุณอนิสา ปานิยัง
12. คุณชูเกียรติ สิริเพชรสมบัติ27. คุณสุนทร ระเหม
13. คุณเยาวลักษณ์ บุญตาสุทธิ28. คุณศรีรัตน์ เพชรเมือง
14. คุณวิไล ศรีจันทร์29. คุณทองคำ วงศ์อินตา
15. คุณสมชัย บุญมั่น30. คุณสุภาพร ดวงทวี

1. คุณทิพวัลย์ พันธ์อากร16. คุณอภิชัย วรนุช
2. คุณสมศักดิ์ อาษาทอง17. คุณอุเทน พลสว่าง
3. คุณวรรณดี พิทักษ์วงศ์18. คุณพรรณพจน์ เทพภูเขียว
4. คุณชัยวัชร สิริสรรพงศ์19. คุณสายันต์ คำหอมชื่น
5. คุณวรรณวิศา เส็งผล20. คุณนิรุตต์ หน่อวงศ์
6. คุณสาลินี พึ่งทรัพย์21. คุณวันชนะ อนันตกาล
7. คุณสุรศักดิ์ นิลสุข22. คุณศรายุทธ นนทะบุตร
8. คุณอุดมศักดิ์ โหมดม่วง23. คุณสมบัติ จันที
9. คุณชาติพงษ์ อาสาชนา24. คุณชลวัฒน์ จินตนา
10. คุณลินดา แก้วกระจ่าง25. คุณวัชรินทร์ โฉมบุตร
11. คุณสุทิศ รัตนาบุญรัตน์26. คุณวัชรินทร์ วิเศษสิทธิ์
12. คุณสุภาวดี ธาณาธะระนิต27. คุณคิมหันต์ กันยา
13. คุณศิริกัญญา ใจหาญ28. คุณกนกวรรณ สุจริตกุล
14. คุณศุภชัย สิงหนาท29. คุณสมฤดี รักเงิน
15. คุณธานี สันทกิจไพบูลย์30. คุณอาซีซั่น เหมสนิท

1. คุณสาวิตรี บุญเผย16. คุณชริกา สุวรรณโชติ
2. คุณอภิสิทธิ์ บุญมี17. คุณธนาคาร จันทเวช
3. คุณกิตติ สันโดษ18. คุณสุวนันท์ นัดทยาย
4. คุณฐปนรรธรญ์ เตชะสุทธิรัฐ19. คุณอนุชิต สมจิตร์
5. คุณนำโชค ศรีรี20. คุณสมจิตร บุญโสม
6. คุณวันชัย ทิพมณี21. คุณจิตรภณ คิดอ่าน
7. คุณกิ่งกมล ศรีสกุลไทย22. คุณประดิษฐ์พัฒน์ วงค์เมืองคำ
8. คุณสมพงษ์ แก้วจั่น23. คุณจุติพงษ์ โสไธสง
9. คุณสุรพงษ์ หรรษาเวก24. คุณดวงกมล มูลฟู
10. คุณสง่า ศรีอ่อน25. คุณสุภาพร กันงูเหลือม
11. คุณหฤษฎ์ ชาลายุต26. คุณนิทัศน์ จันทะกาว
12. คุณนครินทร์ ศุภมงคล27. คุณนิตยา สาระภี
13. คุณทัศพร สืบวงค์28. คุณนริศรา ตุลยนิษก์
14. คุณสุวิจักขณ์ พุ่มกลั่น29. คุณณัฐวุฒิ ศรีเหลียบ
15. คุณภัทรดนัย จันทร์แดง30. คุณสารภี อินทรักษ์

1. คุณศราวุฒิ ท้าวเงิน16. คุณณิชชนิดา เย็นใจ
2. คุณอบเชย โตสมบัติ17. คุณสุทัศน์ ชนะศิลศรีโยธิน
3. คุณสมคิด สินธุ18. คุณภวดี จงแช่มช้อย
4. คุณธัญญา คำศรี19. คุณวิวัฒน์ ประแดง
5. คุณพิรดา ศุภศร20. คุณเกียรติศักดิ์ เขาภูเขียว
6. คุณอนุชิต พิศวงค์21. คุณสุพรรษา ระยับศรี
7. คุณพิสิฐชัย โพธิ์ตระกูล22. คุณมานิต เหลืองอ่อน
8. คุณเชิดพงษ์ จับบาง23. คุณทองสุข เคนวงษ์
9. คุณภณิดา กล้าผจญ24. คุณกฤษณะ หามนตรี
10. คุณวัชรพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์25. คุณวันวิสา ยุงสันเทียะ
11. คุณพิเชษฐ์ คงทวี26. คุณอานนท์ รักการ
12. คุณวิชิตชัย กิณรีวงษ์27. คุณเกตุวลัย หมานมา
13. คุณวุฒิสาร ส่งเสริมพงษ์28. คุณวัชรา โอมประพันธ์
14. คุณภควรรณ สันติประชา29. คุณขวัญชัย หนูเกื้อ
15. คุณมนตรี โพธิ์ทอง30. คุณศราพงค์ วิบูลย์ศิลป์

1. คุณปานชริน พรมวัน16. คุณอรรนพ แจ่มมา
2. คุณสุวิทย์ เชี่ยวนาวิน17. คุณจุติพร ชิงชม
3. คุณไกรษร ศรีนวนจันทร์18. คุณรัชนีกร เวินเสียง
4. คุณบุญเสริม จรรยากร19. คุณนฤมล ตุ่นคำ
5. คุณวันวิเศษ ชัยชนะ20. คุณพรเทพ ไทยวงศ์
6. คุณบงกช พิณทอง21. คุณนิอร ยอดดำเนิน
7. คุณกิติคุณ อิ่มเจริญ22. คุณเฉลิมศักดิ์ ธุรี
8. คุณเมธา แซ่เล้า23. คุณจิตรตราพร เทิ่งกระโทก
9. คุณสุวนันท์ กั้วนามน24. คุณชนาทิพย์ เที่ยงนา
10. คุณปิยะภัทร์ ชีพประกิต25. คุณคมจักร บริรักษ์
11. คุณชัชวาลย์ จิตต์ทิพย์26. คุณดนัย แก้วสุวรรณ์
12. คุณพิมพ์ลดา พรภาวีภิตินันท์27. คุณพงศกร ฤทธิกัน
13. คุณวันเฉลิม หินประกอบ28. คุณรองรักษ์ นิวาสวุฒิกิจ
14. คุณขวัญฤดี ลานตวน29. คุณบุญเรือน สัทโธ
15. คุณชิตณรงค์ รังหอม30. คุณธนพร แซ่อึ่ง

1. คุณอนุสรา แก้วทองคำ

16. คุณบัณฑิต พรมนัส

2. คุณวรพจน์ ธีรเวช

17. คุณขวัญทอง จารุจิตร์

3. คุณวรพล สุนทรสารทูล

18. คุณเกษราภรณ์ จันทรแพร่

4. คุณอาคม เกตุมานพ

19. คุณมลฑล เพ็งมาตร

5. คุณสุรศักดิ์ ราชวงศ์ษา

20. คุณฉลองรัตน์ ศิริรัตน์

6. คุณปิยะราช โสบุญ

21. คุณอภิสิทธิ์ ศรีมะรักอ่อน

7. คุณภูมิสิทธิ์ ผลวิชัย

22. คุณเมืองชัย มาตกำจร

8. คุณณัฐชยา ถิรประสิทธิ์พร

23. คุณอธิชัย อินธิเดช

9. คุณวีรศักดิ์ แย้มพงษ์

24. คุณพรรณนิภา ตะวัน

10. คุณพรพระ จำเริญสุข

25. คุณนิตยา โก้สันเทียะ

11. คุณรจนา สายเล็ก

26. คุณรุ่ง แช่มชู

12. คุณมานิตย์ ทองเจือ

27. คุณภานุวัฒน์ ฉ่ำประวิง

13. คุณณัฐกานต์ เศรษฐกานนท์

28. คุณสันติ แสงอุทัย

14. คุณจักรกฤษณ์ ร่วมดี

29. คุณยศศักดิ์ สุวรรณจุณี

15. คุณเพ็ชร ตาดเพ็ชร

30. คุณสุทธิชัย นภากูล


1. คุณเหล็ก นาปล้อง

16. คุณสำราญสินธูระหัฐ

2. คุณจริยา อยู่คง

17. คุณขนิษฐา พยงค์น้อย

3. คุณวิโรจน์พุ่มเทียน

18. คุณศราวุฒ ดีเรือง

4. คุณวีรยุทธไทยโพธิ์ศรี

19. คุณธีระศักดิ์ ชมเวียง

5. คุณภราดรอภิรักษ์พงศ์สุข

20. คุณศุภพรพงษ์ เกิดพิสุทธิ์

6. คุณกิตติชัยดวงจันทร์

21. คุณปัทวี ศรีลาชัย

7. คุณสุรเดชแก้วราญ

22. คุณธีรศักดิ์ ศรีธรรม

8. คุณรุ่งฤดีสายป่าน

23. คุณวนิดา สมน้อย

9. คุณจำนงค์ศรีสุระ

24. คุณอ่อน แก้วไพฑูรย์

10. คุณชำนาญสันติวงศ์วนิช

25. คุณมาสสุภา อ่อนเพ็ง

11. คุณพรรษกรคงรัศมี

26. คุณบรรจง ดาวลอย

12. คุณเสถียรพงษ์สาโหมด

27. คุณอุดม ประวิงทรัพย์

13. คุณสุเมธ ภาษี

28. คุณวิทูร สุวรรณโชติ

14. คุณณัฐริกาสารรัตน์

29. คุณฐานะมาศ ชินวงศ์

15. คุณอาหาหมัดสีระโก

30. คุณอมรรัตน์ นาคนิลทอง


1. คุณพรเทพ ทองสีขาว

16. คุณนิมาน บัวสรวง

2. คุณธวัชชัย ชมภู

17. คุณรัฏฐพิชญ์ สิทธิโชควรกุล

3. คุณสกลรัตน์กองแก้ว

18. คุณปรเมษฐ์ มิลาวรรณ์

4. คุณพรราตรีดวงพารา

19. คุณกิรทัต เจิมจรุง

5. คุณศุภชัย วงค์ษา

20. คุณรีซัน สาและ

6. คุณวิวัฒน์บุญประเสริฐ

21. คุณสมพงษ์ จิตรเพิ่ม

7. คุณฉวีวงศ์ล้ำเลิศ

22. คุณภัทยา กันหาวัน

8. คุณนพดล จันทร์โท

23. คุณนิตยา กองธรรม

9. คุณสมศักดิ์เทียมจัตุรัส

24. คุณบุษกร ราชกิจจา

10. คุณรณชัยเหรียญประยูร

25. คุณสมศักดิ์ มิดุหมัด

11. คุณพิสุทธิ์ตระกูลล้อ

26. คุณนฤตา เรืองทอง

12. คุณภรณ์ทิพย์นรชาญ

27. คุณธีระพงษ์ เพียะวงค์

13. คุณณฐภณ กมลสาร

28. คุณสายทอง น่วมสำโรง

14. คุณธนพล ฟักนาค

29. คุณสมศรี ติวไธสง

15. คุณอชิรญาหิ้นมี

30. คุณธีระเดช บัวดี


1 คุณปณิธาน บรรเลง

16 คุณจันทิมาเชื้อประดิษฐ์

2 คุณพิมพิไลภิรมวงษ์

17 คุณสราวุฒิ บุญริ้ว

3 คุณนคร แร่อรุณ

18 คุณวิทยา นาคประเวศ

4 คุณธนพล อินทวงค์

19 คุณสุรชาติ เนตรประสพ

5 คุณสายัน ฉิมพลี

20 คุณวิชัย สร้อยทา

6 คุณอมรรัตน์พยอมหอม

21 คุณอรุณรัตร์ ผิวผุย

7 คุณสาธิต ยะมาย

22 คุณจันทร์ตณา ยะเละซู

8 คุณอังคาร วิเศษสม

23 คุณสลิลญา บุตรเติบ

9 คุณธณงศักดิ์กระสังข์

24 คุณสมพงษ์ สุขชื่น

10 คุณวิไลลักษณ์ตั้งสถาพรพันธ์

25 คุณศรายุทธ จรรยา

11 คุณนุกูลโพธิ์ศรี

26 คุณเกสร สัตวาที

12 คุณปัณมพรแสนกล้า

27 คุณจุฬาลักษ์ เธียรกิ่ง

13 คุณปฐม ภู่ลาย

28 คุณบัวบูชา ธูปหอม

14 คุณสมควร พอดี

29 คุณกิตติศักดิ์ ตะวังทัน

15 คุณกนกวรรณจันเพ็ง

30 คุณวิสิทธิ สุกใส


1. คุณอนวัช ป่วนตะขบ16. คุณเอกกวี อินทร์งาม
2. คุณสามารถ บุญยะโกวิทย์17. คุณทุเรียน พัฒนศักดิ์สมบูล
3. คุณชาญชัย แก้วคำกอง18. คุณประพจน์ กองสมบัติ
4. คุณชานนท์ ดัชถุยาวัตร19. คุณวาสนา มะหะหมัด
5. คุณนพรัตน์ ทองอ้ม20. คุณมนัส จันทร์แป้น
6. คุณพรนเรศ ราชโส21. คุณพงศกร นงจิตร
7. คุณแดง โฉมทอง22. คุณประสพ หมอน้อย
8. คุณชัชวรรณ ดวงมะณี23. คุณวิศิษฐ์ เหลืองวัฒนวิไล
9. คุณศักดิ์ชัย ชายเขาทอง24. คุณนิรุต ชัยเหนือ
10. คุณสมพร บุญภูมิ25. คุณสุดารัตน์ หอมสนิท
11. คุณเสกสรรค์ แสงกริช26. คุณมณีรัตน์ สอนเถื่อน
12. คุณอัษฎาวุฒิ พุ่มอยู่27. คุณอทิศศรี กุลพันธ์
13. คุณอวยชัย ตันเสวตวงษ์28. คุณสุพัทษา บุรีรักษา
14. คุณบุญช่วย พุทธจอก29. คุณปภาวรินทร์ กาปัญญา
15. คุณยุทธนา ชะนีทอง30. คุณกมลวรรณ สุขถาวร
หมายเหตุ
  1. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุุด
  2. ลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อเสนออื่นๆ