ISUZU
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ...กิจกรรมเพื่อสังคม
 • มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมอบเงินสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อพลังงานสะอาด

 • 6 มีนาคม 2567

  มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมอบเงินสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อพลังงานสะอาด

  มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมอบเงินสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อพลังงานสะอาด

  มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมอบเงินจำนวน 500,000 บาท ให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี โดยการติดตั้งอุปกรณ์โซล่าเซลล์ 10,000 วัตต์ เพื่อสร้างพลังงานสะอาดให้แก่โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ ตลอดจนสนับสนุนเป้าหมายระยะยาวของประเทศไทยในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

  มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมอบเงินสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อพลังงานสะอาด มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมอบเงินสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อพลังงานสะอาด

  ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง