ข้อเสนอพิเศษ

บริการหลังการขาย

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเพจ์นเข้าศูนย์สุดคุ้ม! ทั้งลด ทั้งลุ้น ที่อีซูซุ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเพจ์นเข้าศูนย์สุดคุ้ม! ทั้งลด ทั้งลุ้น ที่อีซูซุ

15 ก.พ. 2566 30 ธ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเพจ์นเข้าศูนย์สุดคุ้ม! ทั้งลด ทั้งลุ้น ที่อีซูซุ

เงื่อนไขของรายการ

-ประกาศผลรางวัล-


ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คลิก!

สำหรับลูกค้าที่นำรถเข้าศูนย์บริการ วันที่ 15 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล
1 เสกสรรค์ สฤษฎ์ธิติกัลป์
รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 99 รางวัล
1 กรรณิกา กิมะวณิชย์
2 กษิรา สกุลนี
3 กัญญารัตน์ สินทร
4 คัทยวรรณ อุสุ
5 คารม บุญลือ
6 จรณินท์ ประไชโย
7 จันทนา เจียมประสูตร์
8 จารุณี เกษสมุทร
9 จำนงค์ สินศักดิ์
10 จิตวัต บุญเส็ง
11 จินดารัตน์ สาระคำ
12 จิรยุทธ ลาภเจริญชัย
13 เจนจิรา ดอนเหลือม
14 ชนะ เมืองแดง
15 ชาญยุทธ ทองมาก
16 ชาติชาย แดงพันธ์
17 เชาวฤทธิ์ ศิริพิน
18 ณรงค์ชัย ปลายงาม
19 ณัฐภัชศร สร้อยสุวรรณ
20 ดำริห์ กัมธะมาโนช
21 เดี่ยว จันสอง
22 ถาวร สุทธิเจริญ
23 ถาวร สุทธิภักดี
24 ทรงลาภ เนติเชาวลิต
25 ทวีศักดิ์ พุทธรักษา
26 ธรัญ ทองจันทร์
27 ธวัช แสงแก้ว
28 ธวัชชัย ใยนนท์
29 ธวัฒ หนูสุภาษิต
30 ธัญญาภรณ์ ดิษเจริญ
31 นงลักษณ์ สังข์งาม
32 นภัสวรรณ สนธยา
33 นิวัฒ ไกรทอง
34 บอย ช่วงชิต
35 บุญทัน สมศรี
36 บุตรสาดี นิลโคตร
37 ประกอบ ควินรัมย์
38 ประกายแก้ว รวมไทย
39 ประจักษ์ สอบกระโทก
40 ประเทือง คำมณีย์
41 ปริพัฒน์ หมีนิ่ม
42 ปัญญา แสนศิริ
43 ไปล่ สีเขียว
44 พยับ ศรีศิลป์
45 พรรณี ศรีบุญเรือง
46 พีระพงษ์ ไล้ทอง
47 เพชร ปวนโต
48 ไพฑูรย์ วรลักษณ์ษิตฐ์
49 ไพทูรย์ นพกาศ
50 ภัคจิรา โสบุญ
51 ภานุวัฒน์ สุขประเสริฐ
52 มานพ ต้วมสูงเนิน
53 ยงยุทธ เจริญลิบ
54 ยศพนธ์ นาคะโร
55 ยาการียา เจ๊ะดาโอ๊ะ
56 ยิ่งยง กุลยะ
57 ยุนาพร รัตนเสนศรี
58 ราชสีมาดราก้อน 2002
59 รังสันต์ หงษ์อุดร
60 ลัดดา ผิวขาว
61 เลียบ พวงลา
62 วัชระ ขันศิลา
63 วิภา วงษ์แก้ว
64 วิศาล วัชรานนท์
65 วีรภัทร อิ่นคำ
66 วีรยุทธ เจนจบ
67 วุฒิกรณ์ ช่างเหล็ก
68 ศักดา รวยรื่น
69 สนั่น งามศรีผ่องใส
70 สนาม เสมาฉิม
71 สมชาติ คำกลั่น
72 สมชาย หอมกลิ่น
73 สมพงษ์ จิตติมณี
74 สมพร หล้าเป็ง
75 สมยศ บัวหนอง
76 สมศรี กัญญา
77 สมหวัง สิทธิราช
78 สวาย เอื้อวงค์
79 สันติสุข กาญจนพันธ์บุญ
80 สัมฤทธิ์ อินพรม
81 สำเนียง วุฒิตา
82 สิทธิพงษ์ ไม้เมือง
83 สุกัญญา เหมภูมิ
84 สุชากร เรียนชารี
85 สุพัตรา ผู้ดี
86 สุพิน ชนิดพันธ์
87 สุรพงษ์ รุ่งวารินทร์
88 สุรสิงห์ พูนชัย
89 สุรินทร รสหวาน
90 เสกสรรค์ คงเกลี้ยง
91 อดิเรก สุขสว่าง
92 อนิรุต โพธิ์ราษฎร์
93 อนุชา ประทุมรัตน์
94 อภิชาติ สณฑ์สกุณา
95 อภิพล จิตรแก้ว
96 อมรรัตน์ นิยมเดชา
97 อารีรัตน์ โต๊ะฉิม
98 อิทธิเชษฐ์ ธรรมาอภิรมย์
99 อุเทน บุญปลูก
รางวัลที่ 3 คูปองอิเล็กทรอนิกส์บน my-ISUZU ใช้แทนเงินสดสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีซูซุ เกรดกึ่งสังเคราะห์ พร้อมไส้กรองตรีเพชร 1 ครั้ง สำหรับรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ จำนวน 335 รางวัล
1 กรกฎ ธรรมกุล
2 กรแก้ว ล้ำเลิศสักษณชัย
3 กรมรี ต่อซอน
4 กฤติยา สายทอง
5 กองแพง พันธ์ภักดี
6 กานดา ระเวงวัล
7 กำแหง ชัยณรงค์
8 กู้เกียรติ แซ่กัง
9 กู้เกียรติ รุ่งทิม
10 เกษม บุญเลิศ
11 เกียรติ โพบุญธรรม
12 ไกรจรัส เจริญบุญ
13 ไกรศร แซดกระโทก
14 คณิต นิยมพร
15 คาย ปานใจนาม
16 คำ แซ่ถาง
17 จตุรพัฒน์ ณ ทอน
18 จรรยา เนียมขำ
19 จักรธร ณ ถลาง
20 จักรพงษ์ พฤกษาฉิมพลี
21 จันทร์ คำมุงเมือง
22 จันทร์มา จันทร์ยาง
23 จันทิมา แย้มยิ้ม
24 จาน คำตุ้ม
25 จำเนียร อุ่นญาติ
26 จำรัส โสตถิกุล
27 จำรัส อินทร์ตา
28 จินดาวรรณ ฉิมรักษ์
29 จิราภรณ์ คำแสนราช
30 จิราวรรณ เตโชชลาลัย
31 จุฑาธิป ธาระมนต์
32 เจริญ พัฒน์ทอง
33 เจริญชัย อัศวตั้งตระกูลดี
34 ฉลวย พื้นดี
35 ฉลอง หล้าหัวหนอง
36 ฉวี ธิบดี
37 ชนันท์ รัตนพงษ์
38 ชนาภา ศรชัย
39 ชนารดี นายมอน
40 ชนิด ลีนาแค
41 ชโลธร พิมพิศาล
42 ชวนณรงค์ ศรีบุรินทร์
43 ชัยภัฏ คงเพิ่ม
44 ชัยยา วรวิเศษ
45 ชาญชัย กลิ่นอ้ม
46 ชาญณรงค์ รอดสุโข
47 ชาน ศรีพึ่งจั่น
48 ชาย แสงเพ็ชร
49 ชิษณุชา มุ่งกลาง
50 ชุติชัย ปันดี
51 ชูเกียรติ สุริยสวัสดิ์
52 ชูศักดิ์ สาฤทธิ์ดี
53 โชติ สิงห์วงศา
54 ญานุวัฒน์ ธิราช
55 ณฐภัทร โพพา
56 ณรงค์ ใจแก้ว
57 ณัชณิชา ผาพันธ์
58 ณัฐพงษ์ รื่นบุญ
59 ณัฐพล สุขพ่วง
60 ดนซีด ราชชำรอง
61 ดวงใจ มังกร
62 ดวงเดือน สิงหา
63 ดอน รวมจิตร
64 ดารุณี สายใจ
65 เดือนเพ็ญ คชสวัสดิ์
66 ถวิล อุปชัย
67 ทรงเกียรติ อัศวเทิดทรัพย์
68 ทรงพล กิจจินดาหรา
69 ทวี หงส์วิไล
70 ทศพล อินทร์เรืองศรี
71 ทองปาน คำพิพจน์
72 ทิพย์ธนา โคตรชนะ
73 เทพนม บรรณรน
74 เทวี มีบุญ
75 ธงชัย พิลึก
76 ธวัชชัย พิสิฐพิริยะธรรม
77 ธวัตชัย ช่วงชัย
78 ธันชนก สีแตง
79 ธานินทร์ นาคสวัสดิ์
80 ธีรณัฏฐ์ เจริญวรรัสมิ์
81 ธีรพงศ์ พงศ์วิกรานต์
82 ธีรวัฒน์ แสงจันทร์
83 ธีรวุฒิ โชคประสิทธิ์
84 ธีระชัย วงศ์กัลยา
85 นพดล บินมาราเฮม
86 นพพร ศรีอินทร์
87 นฤมล ธิวงศ์
88 น้อย คำมี
89 นันทวุฒิ น้ำกลั่น
90 นันธวัช เจริญวรรณ
91 นาลี วงษาพัด
92 นิตยา มาอยู่วัง
93 นิพิฐพนธ์ ชนานนท์ธวัช
94 นิรมล วงศ์สุวรรณ
95 นิสิต นาวงหา
96 บรรเทิง ไชยจันทร์
97 บังอร สุขวิสุทธิ์
98 บัญชา แย้มประโคน
99 บัณฑิต พัดคง
100 บัวผัน เทียมสิงห์
101 บุญพา เทพสุวรรณ
102 บุญส่ง ก่อสกุล
103 บุตรีดาว อ้อนอุบล
104 บุษบา บุญยงค์
105 เบญจมาศ คำใจสูง
106 เบญสิตา บุญทวี
107 ปฏิภาณ ตรีทิพศิริศีล
108 ปฐมา สิงห์กา
109 ประกิจ บุญมี
110 ประชิด หาญฤทธิ์
111 ประทวน อยู่คง
112 ประพัฒน์ พุ่มเจริญ
113 ประภาพร ขาวขันธ์
114 ประวัติ จันตรี
115 ประวิทย์ ศรสำเร็จ
116 ประสิทธิ์ สมโศก
117 ประสิทธิ์ แสงสาคร
118 ประเสริฐ เทศดี
119 ปราโมทย์ ผ่องราษี
120 ปริญญา สวัสดี
121 ปริญญา อ่อนเกษ
122 ปรีชา นนทรีย์
123 ปรีชา ผลิอุบล
124 ปัทมา ฉวีจันทร์
125 ปาริชาต กลิ่นหอม
126 ปิยะณัฐ ทองนุ่ม
127 พงศ์พิภู วิชชูเกรียงไกร
128 พงษ์พันธ์ จึงวัฒนมงคล
129 พนิดา เขียววิลาศ
130 พรทิพย์ แก่นวงษ์
131 พรพรรณ สอนสงวน
132 พรพรรณ สุระภา
133 พรรณทิพย์ ฟักสี
134 พรรณพิศ คำน้อย
135 พรรณรัตน์ ยางทอง
136 พรรณิดา ทองแก้ว
137 พรรณี ผดุงฉัตร
138 พัชญา ศรีมงคุณ
139 พัชรากร สรวมศิริ
140 พัลลภ ถิระวานิช
141 พานแก้ว การมันดี
142 พาฝัน นุหัง
143 พิกุล โคมชัยภูมิ
144 พิทักษ์ ชัยศรี
145 พิพัฒน์ นาคพวง
146 พิมพันธ์ พรมพรวน
147 พิมพิไล สายแสงใส
148 พิมภิษา ครองยศ
149 พิษณุ นามฤทธิ์
150 พีรพัฒน์ ธรรมประเสริฐ
151 เพ็ญนภา ดวงวงษ์ษา
152 ไพจิตต์ ทันกลาง
153 ไพฑูรย์ ไชยสันต์
154 ภัคกมล มรรคถาวร
155 ภัคจิรา เกตุสระน้อย
156 ภัทรภรินฐ์ พันธ์สนิท
157 ภาคภูมิ ลังพี
158 ภาณีวรรณ พงษ์เภตรา
159 ภาวิต ไชยมิตร
160 ภูมิ แป้นรินทร์
161 ภูมิ พรมประศรี
162 มงคล กลิ่นดอกแก้ว
163 มณี ศรีวงค์ไทย
164 มนตรี ปานแม้น
165 มนัส สิงห์อุดม
166 มานพ สมานดวง
167 มานพ หอมไม่หาย
168 มานัส คัดชาญ
169 มาลัย คูณกะทา
170 มาลินี ช้างทอง
171 มาลี แดงกระจ่าง
172 มุ้ย เหล็กกลาง
173 ยุวดี ผิวอ่อนดี
174 เย็น ซุยกระโทก
175 รัชนก นาจันอ่อน
176 รัตน์ณภัทรา ชัชชีพัฒน์
177 รัตนาภรณ์ สีเสือ
178 รินทร์ลภัส อุดมา
179 รุ่งนภา งามพานิชกิจ
180 รุจิฬาภา อุ่นจิตร์
181 เรียม จุ่มน้ำใส
182 ลัด รัตนพันธ์
183 ลำใย เจียกวัฒนา
184 ลือโจ่ นิติทนาการ
185 เลื่อน ศรีสุวรรณ
186 วรพจน์ สมัยชูเกียรติ
187 วรรญฐนพงษ์ อรัญดร
188 วรรณดี วังชิต
189 วรรดี บุญประดิษฐ์
190 วรวรรณ แก้วจุลกาญจน์
191 วรวลัญช์ แก้วสาทร
192 วรวุฒิ วงคำจันทร์
193 วรสิทธิ์ บุญกันทะ
194 วราวิทย์ ยกอินทร์
195 วสันต์ หอดขุนทด
196 วัชรากรณ์ พวงนิล
197 วัชรินทร์ ศรเสนา
198 วัฒนา ศรีประสิทธิ์
199 วันชัย สุรชาติเมธินทร์
200 วันดี คงฉาง
201 วันเพ็ญ จันทร์หอม
202 วันวิสา พรเบญจภักดิ์กุล
203 วารุณี วิชาธิคุณ
204 วิชาญ มีศรี
205 วิเชียร คร้ามพิมพ์
206 วิเชียร หลำพุก
207 วิทยา มากมี
208 วิทยา สุวรรณวร
209 วิภาพร มีทองเหลา
210 วิมล ก๋วยเจริญ
211 วิมล คำตื้อ
212 วิลัย วงกระนวน
213 วิไลย บุระคำ
214 วิไลวรรณ์ พั้วทอง
215 วิศิษฐ์ ผั้วผดุง
216 วิเศษ จันทร์สระคู
217 ศศิธร จินดา
218 ศศิธร นันทรักษา
219 ศักดิ์ชัย กิจธีรปกรณ์
220 ศิริประภา ชาญจิตร
221 ศิริพร ด่านธนาวรรณ
222 ศิริพร พงษ์เจี่ย
223 ศิริวรรณ แคล้วภัย
224 ศิโรรัตน์ ลีเลิศ
225 สงัด มันตะนา
226 สนม ใจนิ่ม
227 สนั่น รักเจริญ
228 สมเกียรติ บัวสม
229 สมควร อรุณรังษี
230 สมจิตร เรืองชาญ
231 สมใจ กิจปาโล
232 สมชาย จวงจันทร์
233 สมชาย เมืองจันทร์
234 สมบัติ กันจินะ
235 สมบัติ วงษา
236 สมบูรณ์ แก้วลำยวง
237 สมบูรณ์ อินวงศ์
238 สมพร คุ้มเพชร
239 สมพร ชื่นชม
240 สมพร ศรีสุข
241 สมรัก วงโคตร
242 สมศรี เอกตระกูล
243 สมศักดิ์ ดวงแก้ว
244 สมศักดิ์ นกดารา
245 สมาน อู่แก้ว
246 สรวิศ หิรัญยิ้มใย
247 สรารัตน์ ขนานใต้
248 สันติ นักเป่า
249 สันติศักดิ์ แก่นคง
250 สัมภาษณ์ บุญไพโรจน์
251 สาคร กับโก
252 สามารถ พัฒนจิรารัชกุล
253 สาย ไชโย
254 สาลินี ทุริดไธสง
255 สำเภา พรมประสิทธิ์
256 สิทธิศักดิ์ คำตัน
257 สีดา หม่นสุ
258 สุกัญญา คนกระโทก
259 สุคิด สงค์แก้ว
260 สุใครวรรณ์ เลื่อนแก้ว
261 สุจิง ผิวงาม
262 สุชาติ เจริญจันทร์
263 สุชาติ ทรัพย์เวช
264 สุดาพร พนมไพร
265 สุดารัตน์ แดงสกุล
266 สุทธิพงษ์ ปิติทรง
267 สุทิน คูณเมือง
268 สุทิน แดหวา
269 สุทิน สงเสน
270 สุเทพ จันทร์เปรม
271 สุธรรมมา โคตรบุรี
272 สุธาทิพย์ ไทยมณี
273 สุธี พรมสวาท
274 สุธีรา จตุพรจิรกฤต
275 สุนทรีย์ รองเดช
276 สุนันทยา อินทวงศ์
277 สุนันทา เสรี
278 สุนิษา เรืองศรี
279 สุเนตร เฉียบแหลม
280 สุเนตร หล้าปวงคำ
281 สุบรรณ์ โสดาดวง
282 สุพรรณ์ หอวิมาลย์
283 สุพรรณี โสมจำรูญ
284 สุพัตร์ ดือขุนทด
285 สุพิศ งิ้วลาย
286 สุภาพร เพ็งคล้าย
287 สุภารัตน์ ศรีสมร
288 สุภาวณี มันใจ
289 สุเมธี ตะโก
290 สุรชัย เคนท้าว
291 สุรชัย หลวงนา
292 สุรพงษ์ เหลี่ยมกลาง
293 สุรพล เจริญสว่าง
294 สุรศักดิ์ พันธุพันดอน
295 สุรศักดิ์ พิพัฒน์ศาสตร์
296 สุรสิทธิ์ แก้วเรือน
297 สุรินดา พลสว่าง
298 สุริยัน เรือนไทย
299 สุวรรณา บุญเกิด
300 สุวิมล วงศ์ดี
301 เสกศิริชัย อุติลา
302 เสวก ทองสรวง
303 แสงระวี ปิลอง
304 แสงอนันต์ สุทธิทิพย์
305 โสรส เป้าประสิทธิ์
306 หทัยชนก ภูสมศรี
307 หิรัณย์ ศรีอำนวยโชค
308 เหมาะสม แสนดี
309 อดิสรณ์ อิ่มกุล
310 อติชาต รอดทอง
311 อทิตยา สิงหะ
312 อนงค์ พลศิริ
313 อนุชา พรชัยธนสิน
314 อนุรักษ์ รูปโฉม
315 อนุสรณ์ บึงแก้ว
316 อนุสรณ์ พุ่มกลั่น
317 อภิญญา นาคะพงศ์
318 อภิวัฒน์ วรรณโส
319 อมรรัตน์ เทพทิม
320 อรุณ หมวกทอง
321 อรุณี เฆ่ดี
322 อลิสรา ทองกระจ่าง
323 อังสนา หมัดสี
324 อาณัติ ไพสาลี
325 อานนท์ ตันหยงธัชชัย
326 อานนท์ มุสิกา
327 อานุช จันทร์เพ็ญสุริยา
328 อาภาภรณ์ ชูเกียรติศิริ
329 อำนวย ไพรวัน
330 อำนาจ เด่นทอง
331 อิทธิพล เส็งสาย
332 อุดม ทาแดง
333 อุดม รัตนวงศ์
334 อุตส่าห์ ทองอร่าม
335 ไอยลดา วงถาวร
รางวัลที่ 4 คูปองคูปองอิเล็กทรอนิกส์บน my-ISUZU ใช้แทนเงินสดสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีซูซุ เกรดมาตรฐาน พร้อมไส้กรองตรีเพชร 1 ครั้ง สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดกลาง จำนวน 10 รางวัล
1 โชคมุกดาวรรณ
2 ซันเมอรี่
3 ธนญ จองจำเริญ
4 ธนัทกร อินเตอร์เนชั่นแนล
5 บุญถาวร รวมวัสดุ
6 ลี้เซียฮวด เคมีคอล อินดัสทรี
7 สตาร์ ซี เอ็น ซี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)
8 สุกัญญา เลิศล้ำ
9 สุรัตนพัฒการทอ
10 สุริยันต์ จันต๊ะคาด
รางวัลที่ 5 คูปองคูปองอิเล็กทรอนิกส์บน my-ISUZU ใช้แทนเงินสดสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีซูซุ เกรดมาตรฐาน พร้อมไส้กรองตรีเพชร 1 ครั้ง สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดใหญ่ จำนวน 10 รางวัล
1 บุญเรือง เชอร์รัมย์
2 ปราณีพาราวู้ด ทุ่งสง
3 พนม สามทอง
4 ภกาณาฐร์ หลอมทอง
5 ลำปางอุดมขนส่ง
6 วัชระ ทองมูล
7 วิโรจน์ หล่อเงิน
8 หาดทิพย์
9 อรนุช ขาวผิว
10 อุทัยรัตน์ บุญเพ็ง

ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 คลิก!

สำหรับลูกค้าที่นำรถเข้าศูนย์บริการ วันที่ 1 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 66

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล

1

ผกากรอง ศรีสังวาลย์

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 99 รางวัล

1

วรรณา ปลึ้มใจ

2

สังเกตุ ปลื้มสำราญ

3

มาลี แซมสำราญ

4

ไชยยศ สิงขรณ์

5

จีราวรรณ ประสาร

6

อัจฉริย อมรพงค์

7

พนม ไพรบึง

8

น้องนุช พุ่มประดับ

9

สุภาพร ภัทรเลอพงศ์

10

บุญสม มีเกิด

11

ชนกนภา งามอ่อน

12

จำปี สมศิริ

13

วาสนา สาลีผลอาร์มสตรอง

14

อรวรรณ โซโนดา

15

มาโนช สุภาจันทร์สุข

16

ชัด แป้นเพ็ชร

17

เอกลักษณ์ วรรณาสกุล

18

คัมภีร์ พลเยี่ยม

19

ชุมพล บุญสันเทียะ

20

พูน มหาพล

21

จักรพันธ์ สุวรรณมา

22

สุนิสา บัวขาว

23

สมพร หาญณรงค์

24

บุญศรี ทำสวน

25

สุวรรณ์ ประดาศรี

26

อุดมลักขณ์ บุญสุข

27

กาญจนา จีรชัยมงคล

28

อรนุช บานแย้ม

29

สายชล โพธิ์ตุ่น

30

น้ำผึ้ง มีทอง

31

สุวิทย์ รองหานาม

32

เปรมชัย เทพบุดดี

33

ดาราณี เทศนาบูรณ์

34

จิดาภา วงษ์ภักดี

35

รุ่งสุรีย์ งามรูป

36

สุเทพ ยุดรัมย์

37

บังอร จั่นเพชร

38

จุฑาภรณ์ ลือเลื่อง

39

กวิสรา ฤทธิ์รุ่ง

40

วัชรพล วิสูตรสุวรรณ

41

สิริ แถวนาม

42

สุภาพร ชูเชิด

43

สมยศ พุทธวงศ์

44

ดาลเด่น แข็งขัน

45

อาทิตยา ศรีเวียงสม

46

ธนภัทร ทองศรีอ้น

47

สุจิตร์ พูนเกิด

48

กันทิมา แสนสุข

49

ภัทรภพ กวินนิธิกุล

50

พลอยไพลิน สิทธิพันธุรักษ์

51

สุรีย์รัตน์ สวัสดี

52

เจษฎา ใจ๋ใจ

53

ตรีธัช ใจแสน

54

ชัยนุพงษ์ เดินขุนทด

55

สุวิทย์ บ้านกลางชื่นกมล

56

พร ประสงค์ทรัพย์

57

จริยา คำศรี

58

สมบัติ เกตุเพ็ง

59

ประเชิญ อัมฤทธิ์

60

บรรชา พรประชา

61

ธีระพงษ์ จันทวาท

62

อรัญญา พลกลาง

63

ชัยวัฒน์ วณิชยธนาการ

64

วิรุฬ โสภา

65

เพ็ญศรี บางบอน

66

พงศธร สวัสดิภาพ

67

ธนรัตน์ คีรีพันธุ์

68

อับดุลรอซิก ทุ่ยอ้น

69

สมควร อารยธาดาพงศ์

70

สวาสดิ์ วงษ์แก้ว

71

ยุทธนา มั่นกลิ่น

72

ลัลนา โพธิกะ

73

วิภาดา ยาน้อย

74

แสงดาว มะโรง

75

สุเทพ แดงหมื่นไวย

76

อนุเทพ จตุรพรหิรัญ

77

พงศ์สันติ์ ทรงสีสด

78

สัญญา กะไหล่กลาง

79

ศศิรดา แซ่ตั้ง

80

สุรสิทธิ์ คนหมั่น

81

วาสนา บุญโสม

82

นิธิกร วุฒินันชัย

83

กฤตยา ตะริวงษ์

84

ภาคภูมิ ไชยภูมิ

85

บำรุง อ่ำสุพรรณ

86

นิตติยา วิเศษผลิตผล

87

สุรินทร์ ศิริรจนากร

88

ประกิต อิ่มเอี่ยม

89

สมร บัวเงิน

90

จิราพัชร พุทภิพักตร์

91

มูฮำมัด เจ๊ะมะ

92

ประสูติ ศาสตร์สูงเนิน

93

อานนท์ มากเปี่ยม

94

พิมนต์ วิชิตานุรักษ์

95

ชนาพัทธ์ กว้างทุ่ง

96

ธวัชชัย ไตรราษฎร์

97

ธนกฤต สุวรรณชาติ

98

กชพร สระกบแก้ว

99

มารุต ด้วงทอง

รางวัลที่ 3 คูปองอิเล็กทรอนิกส์บน my-ISUZU ใช้แทนเงินสดสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีซูซุ เกรดกึ่งสังเคราะห์ พร้อมไส้กรองตรีเพชร 1 ครั้ง สำหรับรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ จำนวน 335 รางวัล

1

ย้อย ปิงจอม

2

อะหมี่มะ พัฒน์สุธางกุล

3

ดาราวรรณ มณีโชติ

4

วรรณี จันทร์มล

5

พิศมัย ศรีกูล

6

ศิริโสภา ชนะสุข

7

ณรงค์ฤทธิ์ สังข์ชาติ

8

วานิสลา สุขจาด

9

ศิริพร คล่องใจ

10

ประจวบ สอนอ่อน

11

ชาติ ทั่งจันทร์

12

สำราญ ทองอินทร์

13

จิราภรณ์ คงคาใหว

14

อุ่น จันทรสมสกุล

15

ไมตรี บุญค้ำ

16

เกียร ทองสุข

17

เอกพงค์ นพสันติ

18

ปิยะ วัฒนทรัพย์โสภณ

19

วาสนา กมขุนทด

20

นิตยา เหมือนโลวงษ์

21

ณรงค์ วงค์อามาตย์

22

พรรณณี สีทองอ่อน

23

ภัณฑิรา แสงอ่อน

24

บังอร เสือแสวงสินธุ์

25

ศศิวิมล ติ้วสุย

26

สวัสดิ์ พิมพ์น้อย

27

ชลธิชา คงเมือง

28

สุธิดารัตน์ เอมกระโทก

29

วรรณิศา หมั่นไร่

30

กนกกร สุดสาคร

31

ลอย ศรีสุข

32

กฤษณะ ศักดิ์อาธรทรัพย์

33

อุมาพร หลงศรี

34

ทรงพล สิทธิรัตน์

35

สายทิพย์ แก้วพา

36

ชำนาญ กลัด

37

ดารา โพธิ์นาค

38

พิศมัย พานิชชีวะ

39

สุนีย์ โต๊ะยะเล

40

จรัญ เจริญผล

41

สลิลทิพย์ พรมมา

42

พิชัย เขียวงาม

43

วีระชัย พันธุ์งาม

44

วรุฒ สว่างจิตร

45

ชำนาญ ศรีพระจันทร์

46

สุดเขต รักษี

47

ธัญชนก เผือดทะกิจ

48

คงศักดิ์ อยู่ชลบุรี บำรุงเชื้อ

49

พิมญาดา พงศ์สุวภัทร

50

บุหงา รดทยงษ์

51

วิโรจน์ จำปาหอม

52

วีรเดช นาไพรวัน

53

ปิติพงษ์ ไพรวนาวัลย์

54

พรเทพ แก้วรัตน์

55

ขวัญภิรมย์ ประทุมมี

56

วิจิตร สิ่งไธสง

57

ชอบ เพชรมาก

58

สงวน ธัญญานันท์

59

สุภาวดี คำสอน

60

พรเทพ สิทธิโชคธนา

61

วิวรรธน์ แซ่ลิ่ม

62

นิยา ราชแสงเมือง

63

เบญจมาศ กับเป็ง

64

สมนึก อินทรเนตร

65

ประวีนา มอไชสงค์

66

สุวารี สิงห์มณี

67

ภัทรวดี บรรประจง

68

พิชิต พูนเฉลียว

69

สมชาย ชื่นกลิ่น

70

ปรีชายุทธ์ บรรพจิต

71

จุฑามาศ รถทอง

72

รุ่งนิรันด์ วรงค์วัชร์

73

ประดิษฐ์ บาลี

74

ลาวัลย์ วงค์เวียน

75

ทองเพียร โพธิจันทร์

76

ลีลาวดี พรหมบิน

77

รัชนก คัดนาหงษ์

78

ธีรพงษ์ ลักษณะ

79

อุบล ผาศิลป์

80

อรทัย ฉลูศรี

81

กรรณิกา ล้วนมงคล

82

สกุล แก้วเอื้อง

83

เพ็ญจันทร์ มะปะวัน

84

มยุรา แพพึ่ง

85

ปราโมทย์ เอมอิ่ม

86

สมชาย บัวอ่อน

87

นิศาชล คงเจริญ

88

ศรีแสง คนไว

89

วิมล เหง้ามูล

90

นฤพล ประจันตเสน

91

กรุง พรมสุวรรณ

92

ณิษา สรรเสิญ

93

จุฑามาศ ใยดวง

94

แสงเลย ดังก้อง

95

หนูแดง บุญน้อย

96

จำนงค์ สุริยะวงค์

97

รอบีอ๊ะ หวัดแท่น

98

อนุภัทร ชูแก้ว

99

สรวิชญ์ สร้อยวงค์

100

สนับ พิมเขตร

101

นันทัชพร เคหะ

102

สุขสันติ ซึ้งรัมย์

103

ชวลิต เซี้ยเจริญ

104

นรินทร์ พิลึก

105

ณัฐศักดิ์ โพธิ์นา

106

จุฬารัตน์ พระวิเศษ

107

รอเฉด เจะเล๊าะ

108

เจษธชัย คำพิหล้า

109

วิภาสิษฐ์ เสือทอง

110

พิสมัย นาวะศรี

111

ฌมาพร ชาดำ

112

วราพล ศรีสุวรรณ

113

สายใจ เอี่ยมเอิบ

114

จรัญ นุราช

115

วิทยา เสาดี

116

ลดารัตน์ สักแสน

117

รุ่งนภา วงษ์สุวรรณ

118

นวรัตน์ จตุแทน

119

บรรจง ถาริฟู

120

รุ่งโรจน์ วรังษี

121

จำรูญ สิทธิวงษ์

122

สมชัย เชี่ยวชาญ

123

ศุภรัตน์ ผันอากาศ

124

สมบุญ ใจนาน

125

ชำนาญ ขุนเพ็ชร

126

อธิวัฒน์ วงค์ษา

127

มณฑา กาญจนดิษฐ

128

วาริน อภัยพงษ์

129

จินดา เอี่ยมสะอาด

130

ประสงค์ มงคลชู

131

ธนกร เอี่ยมสกุล

132

สุวรรณา สุวรรณศรี

133

อารีรัตน์ ยอดน้ำคำ

134

วัฒนา บุราณรัตน์

135

อภินันท์ วรรณแก้ว

136

วันณี โสมเขียว

137

รัญจวน ดาวงษ์

138

กันยา อักษรทอง

139

มานพ ย่อทอง

140

สำรวย หวังทางมี

141

ชาญชัย วงจันดี

142

สมพล โลมา

143

ประพร ชาญสูงเนิน

144

สนิท คาสมบัติ

145

ประสพพร พ่วงพี

146

จินดา อ่อนคง

147

ประยูร ไชยรักษ์

148

สุนทร ตรีอินทร์ทอง

149

จุฑารัตน์ นวลละออ

150

สุริโย กรัดแพร

151

สนธิศักดิ์ มะหะหมัดซอและ

152

กระบวน พิเคราะห์

153

ต่อศักดิ์ ปวัฑฒนันท์

154

วิลัด แสงแร่

155

อาดสราวุธ ทองกลม

156

วิทยา ปิ่นทกูล

157

สิริมาส จิรูปถัมภ์

158

สมชาย มาโยธา

159

อภิญญา บุญมาดี

160

นิตยา ชินพะวอ

161

วิเชียร พลหาญ

162

วีรภัทธ มะหะหมัด

163

สมนึก อติชาตสินธพ

164

อรษา ขำน้อย

165

นิกร สีชุมพล

166

ศิริวรรณ ไตรบัญญัติกุล

167

พชรพร ทิมอินทร์

168

ดาวรุ่ง พัฒนแหวว

169

จิตติพงษ์ ลาวงค์

170

ศุภรัตน์ หาทรัพย์

171

เสนีย์ พาณิชกุล

172

สุเทพ หนูหับ

173

พัชราภรณ์ พรหมสอาด

174

ประคอง ศรีพั่ว

175

กรรณิการ์ อินทรพานิช

176

อินทิรา ขันอาสา

177

อุดร ดวงแก้ว

178

รัตดา สุวรรณรัมย์

179

กัญญา อุ่นรุ่งทรัพย์

180

อริสา สุดทวี

181

อนุพงษ์ เม้ามีศรี

182

กุหลาบ ศรีรักษา

183

จันทร์สุย เพียรดำรงศักดิ์

184

รัชนี นัยพรม

185

มิ่งขวัญ ฮั้วเฮง

186

ประทิน เจริญ

187

สมพร สืบนาม

188

ปิติพล เอี๋ยวสกุล

189

รัตน์ โพธิศรี

190

สาคร ดีบู่

191

กัญจนพร อินทรศิลา

192

วิเชียร พ่วงคำ

193

ถนอมศรี นพศรี

194

กัณฑ์ ส่งประเสริฐ

195

วันชัย กุนอก

196

ทักษิณ กรีทา

197

ศราวุฒิ สุนทรนันท

198

สุวัฒน์ แช่มศิริ

199

สายหยุด รุ่งเรือง

200

เฉลิมพล เทพา

201

อารักษ์ ทองทับ

202

ณัฐนันท์ ธนเลิศกุลพัชร์

203

สำเริง พุ่มคำ

204

แสงดาว แก้วศิริ

205

ธำรง แซ่ตั้ง

206

ฮาฟนัน วาเซ็ง

207

สุรศักดิ์ พินธะ

208

อัจฉรา แซ่ลี

209

กิติกร โสรมรรค

210

ราชาวดี โกศัย

211

อาริยชน ใจเที่ยง

212

วิบูล ทองอ่อน

213

เสนาะ สาลีผล

214

จำนวน สิงห์กระโทก

215

สายันต์ เสนชัย

216

อัฐพล แก้วหานาม

217

อรรถพล แนวดี

218

สุภลักษณ์ โต๊ะเฮ

219

เทอดเกียรติ หฤทัยปรีดากุล

220

กุลพัฒน์ คำหอม

221

วิชิต จันทร์ฤทธิ์

222

นภาพร ชัยกุล

223

จำนง รักนุ้ย

224

ไพสิฐ อินทชัย

225

ละมุน ปานเพชร

226

ราตรี จิตอารีย์

227

ประจวบ แก้วแจ่ม

228

สุชาญ ยอดดี

229

วันนิสา ชดคล้าย

230

ฉัตรวดี พุฒกลาง

231

สุนันทา ลีหล้าน้อย

232

ปริญญา บุรีรักษ์

233

อิสระ นาชัยเวช

234

จีรภา ทองดียิ่ง

235

วรวิทย์ ตันใจ

236

ศรียนต์ ตื้อสม

237

ดุสิต สิทธิภา

238

สมพร บุตรราช

239

หนูกัน กงทิพย์

240

รัตนา ถาวร

241

ศักดิ์ชัย สอนใส

242

อัญติยากรณ์ ศรีคำมี

243

อุ่ม เสริมศรี

244

เกวลิน นาคสุวรรณ

245

ปรีดา อิศรวิริยะกุล

246

วินัย ชูชัย

247

กำจัด จิตรดี

248

กิตติพร อุดถา

249

เลิศมิตร ศรีแก้ว

250

บัณดิษฐ บุญเลิศ

251

สกุณา คำปา

252

สวัสดิ์ไชย ฉะอิ้งรัมย์

253

ชุมพร สกุลรักษ์

254

สุรีย์ อนุตธโต

255

นพรัตน์ พุทธิบุตร

256

ณัฐฐิญา สมสวย

257

ณัฐพงษ์ ไม่แพง

258

วัชรชัย จำมั่น

259

กัมปนาท สุขุน

260

ธีรวัฒน์ สิมพันสอน

261

อุไรรัตน์ เลไธสง

262

ถนอมศรี พงษ์จิบนิตย์

263

สมชาย ฤทธิ์เดชา

264

จรูณรัตน์ ทองคุ้ม

265

แวแล๊ะ มะเกะ

266

บุญเลิศ เรืองฤทธิ์

267

นิวัฒน์ สุนทรโรจน์

268

อมรพันธุ์ ภมรบุตร

269

รัศมี สาดี

270

ประยงค์ โม่มาลา

271

นิเวศ หวานแหลม

272

สงกา เวียงคำ

273

ศักรินทร ขุ่นเชื้อ

274

วรุต ใจภักดี

275

ศิรประภา พุ่มขุนทด

276

กระถิล จันทรศรี

277

อำนาจ จันทร์นิยม

278

สุทัศน์ จรลี

279

พีรพงษ์ คงธนอำนวย

280

น้อย เนืองนุช

281

ชัยวัฒน์ ชมภู

282

อุซัลมาน สาแมง

283

ภุชงค์ ในกระโทก

284

ขจีภรณ์ กองสี

285

ประภาส มีสุข

286

ฉี่เอ คีรีถิ่นดอยแป

287

รัชกร หน่วยจันทึก

288

ไพรทูลย์ บุญเหลือ

289

มนชนก อินต๊ะโม

290

ชัยวัฒน์ บุญมีจิว

291

ศราวุธ ยมเกิด

292

อุดม กายะชาติ

293

วิมุต อู่มาลา

294

โกสินทร์ กล้าใจ

295

สุมาลี เพชรไทย

296

พยัคฆ์ ใจเอื้อ

297

นพพล ช้างหล่อ

298

สมจิตร น้อยน้ำคำ

299

มานิตย์ กิเกียน

300

นันทยา ธานี

301

อานนท์ บุญส่่ง

302

ราฎา กรมเมือง

303

บรรหยัด อบกลิ่น

304

เพ็ญพร ทับเอี่ยม

305

ชัยนาฐ บุญชม

306

พิทยา สุรัญกุล

307

อาทิตยา วิหาร

308

สมนึก ทองดำ

309

ณัฐวิชช์ วิพัฒนานันทกุล

310

ชาคร สีล้อม

311

สุรนิชญ์ สุวรรณรัตน์

312

วณิชยา หาญปีย์

313

สวาง วังคีรี

314

สุรเดช แสงรักษา

315

สุวัฒน์ ภาวะโคตร

316

ประวิทย์ สุทาใจ

317

กรวิมล หนึ่งโคกสูง

318

นิกรณ์ กลัดทอง

319

สันติชัย อัศวโชติช่วงกุล

320

ภูนิตตาร์ ช้างเนียม

321

สำเริง เครือวัลย์

322

สุธินันท์ เพ็ชรประไพ

323

โสมนภา โพธิคำวงค์

324

ปรีชาพล ทองหนู

325

สมมิตร ไชยมิตร

326

ไพรวรรณ์ ศรีจันทร์

327

จีรวัตร ชุณสาย

328

ภูมิพัฒน์ ศรีบุตร

329

มะลิวรรณ คำเหลือง

330

วงเดือน โกมลตระกูลวัฒนา

331

ซาเวอร์รี่ สำเร

332

นันทา สายัญ

333

นิสสัน นามสิมมา

334

นิตยา สุสา

335

สำราญ อุ่นวิเชียร

รางวัลที่ 4 คูปองคูปองอิเล็กทรอนิกส์บน my-ISUZU ใช้แทนเงินสดสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีซูซุ เกรดมาตรฐาน พร้อมไส้กรองตรีเพชร 1 ครั้ง สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดกลาง จำนวน 10 รางวัล

1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเสงี่ยม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ยูนิเวอร์แซล

2

บัญชร อุตอามาตย์

3

โรงน้ำแข็ง จำรูญ

4

ปะการัง รีสอร์ท

5

พวงเพชร ชุปวา

6

โนนชัยศรี

7

ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง

8

ลาวัลย์ ทองชีวงค์

9

ยูนิค แมชชีนเนอรี่

10

อินเตอร์รุ่งเรือง กรุ๊ป

รางวัลที่ 5 คูปองคูปองอิเล็กทรอนิกส์บน my-ISUZU ใช้แทนเงินสดสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีซูซุ เกรดมาตรฐาน พร้อมไส้กรองตรีเพชร 1 ครั้ง สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดใหญ่ จำนวน 10 รางวัล

1

พีเอ็มเอช

2

สิทธิพร ฉู้วงศ์

3

ศุภสินขนส่ง

4

อาคม จันทรภักดี

5

เกษม ประสพเหมาะ

6

บริษัท เอส.ซี.เอส.โลจิสติกส์

7

ดี แอนด์ เอ็น ขนส่ง

8

เลิศรส เบฟเวอเรจ อิน เทสตี้

9

พีเควาย เอ็นจิเนียริ่ง

10

สหออโตพาร์ท อินดัสตรี

ครั้งที่ 3 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566

สำหรับลูกค้าที่นำรถเข้าศูนย์บริการ วันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล

1

สุกัญญา สายสร้อย

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 99 รางวัล

1

กมล ชัยวงค์

2

กฤติกา พรหมสุรภัทร

3

กัลยา แก้วลอดหล้า

4

กาญจนา เขียวทอง

5

กำพล อาคมนันท์

6

กิตติพงษ์ ขุนเจริญ

7

เกียรติศักดิ์ ศรีวงศ์กลาง

8

จงใจ ศรีดำ

9

จตุรณต์ ใหมทอง

10

จิตใจ ทองกอบสม

11

จุธาสร สมสมัย

12

เจริญชัย ขัยพรพงศ์

13

ฉัตรชนก มียงค์

14

ชญาดา ใสสอาด

15

ชยธร ปิ่นเงิน

16

ชวลิต บุญช่วย

17

ชานนท์ สุดเสียงหวาน

18

ณภัทร วงศาโรจน์

19

ณิชกาญจน์ กล่อมแก้ว

20

ทศพล ชัยสงค์

21

ทองคำ วันโน

22

ทัศศะ ทรงผาสุข

23

ธนกฤต ทับทิม

24

ธรรมฤทธิ์ ณัฐจักรพันธ์

25

ธารทิพย์ สุดทองคง

26

ธิติยา เทิดไพรพนาวัลย์

27

ธีรพงษ์ อุส่าห์ค้า

28

นราเศรษฐ์ ทวีรัฐบุรานนท์

29

นิตย์ เชื้อบุตรดี

30

นิตยา ฉายาพัฒน์

31

นิมิตร นวลขจี

32

นิโรธ โพธิ์เจริญ

33

นุพร มีศรี

34

นูริดา วงศ์สวัสดิ์

35

บรรจง บุญช่วยวงศ์

36

บรรจง สามหมอ

37

บุญลาภ มุกดา

38

บุณยาพร จันทะคาม

39

ประชา เชาว์อารีย์

40

ประยูร โพพลาย

41

ปริญญา กลางประพันธ์

42

ปวีณา บัวเขียวดี

43

ปัตมา ช่วยแก้ว

44

ปิยะพร มีทา

45

ปิยะพร สร้อยประดิษฐ์

46

เปรม ทองโสภา

47

ฝนทิพย์ คงเอียด

48

พงษ์ศักดิ์ เสนาใจ

49

พงษ์ศิริ ดอนกันหา

50

พัชรี มาตาเดิม

51

พัณนิดา สุดใจ

52

พันธุ์เทพ รองเมือง

53

พินิช พลวัชรินทร์

54

พิศพรรณ แสนมนตรี

55

พิษณุ ดวงจำ

56

พีระเดช เจะเฮง

57

ไพฑูร เจระทน

58

ไพรวัลล์ ถิ่งนอก

59

ภาณุพร โคตชัยยา

60

รัตนาภรณ์ อยู่แท้กูล

61

เรณู ปัญจานารี

62

ลอย แก้วเขียว

63

ละออง เวชจุลบุตร

64

ลักขณา นนทลักษณ์

65

วรพงศ์ สุโพธิ์

66

วรรณภา เกิดพงษ์

67

วรรณี สำมณี

68

วรวุฒิ ศรีชัย

69

วรวุธ พรหมมา

70

วัฒนา วิรุฬหธีระสรรค์

71

วิเชียร จิตทวี

72

วิพัฒ นะคะจัด

73

วิโรจน์ ไชยทัศน์

74

สถาพร ชะตังรัมย์

75

สมบัติ เจิมขุนทด

76

สมประสงค์ ภมรพล

77

สมพร ฉัตรทอง

78

สมมาตร อยู่ทอง

79

สังวาลย์ โพธิ์นอก

80

สาคร ช่วยป้อง

81

สายันต์ สิงห์รัตน์

82

สิทติวา สาโส

83

สิริพงษ์ แสนหลวงอินทร์

84

สุชาสินี ธานีวรรณ

85

สุนิตสา แสงรูจี

86

สุนิสา รอดรักษา

87

สุพจน์ พงษ์ประดิษฐ์

88

สุพิศ นาคสุด

89

สุรีรัตน์ขนส่ง

90

สุวิทย์ ทับซ้าย

91

เสรี เข็มเงิน

92

อนงค์ ปินตา

93

อนุชิต สุทธสม

94

อภิเดช หาญทนงค์

95

อรรถพร สวนกุล

96

อัมรินร์ ศรีทะนาม

97

อาทิตย์ แสงเรือง

98

เอนก พรพ่วง

99

เอนก อักษรเนาวรัตน์

รางวัลที่ 3 คูปองอิเล็กทรอนิกส์บน my-ISUZU ใช้แทนเงินสดสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีซูซุ เกรดกึ่งสังเคราะห์ พร้อมไส้กรองตรีเพชร 1 ครั้ง สำหรับรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ จำนวน 335 รางวัล

1

กร บุญบุตร

2

กรวิกา เรือนคำงาม

3

กรองแก้ว ขำผึ้ง

4

กฤษณา กรอบทองสุข

5

ก้องเกียรติ เชี่ยร์ศิริกุล

6

กอบกาญน์ ทองอ่อน

7

กันยา เอียบอวน

8

กาญจนา กุ้ยประเสริฐ

9

กาญจนา แก้วคง

10

กิตติ คุรุนันท์

11

กิตติศักดิ์ อรรถเสน

12

เกศมณี ผดุงสมัย

13

เกศรา โชคพิพัฒน์พร

14

เกียรติสุดา นาโคศิริ

15

แก้วตา สีหะบุตร

16

แก้วมณี แต้มทอง

17

เขียน อะตะราใจ

18

จริยา รอดแจ้ง

19

จักรภัทร จันทระ

20

จันจิรา จันทร์มงคล

21

จันทนา ทองเนียม

22

จันลา กิจเชื้อ

23

จำนงค์ ผลวิริยะกุล

24

จำรัส บุญเรือง

25

จำแรง รักหาญ

26

จินดา ปานแก้ว

27

จิรภา สาราบรรณ์

28

จิราภรณ์ วิรัชวงค์

29

จิรายุธ ไชยสุวรรณ

30

เจวรี โพนศรี

31

เจษดา เศรษฐภัทร

32

ฉล่อ คำสอน

33

ฉัตรติพงศ์ เปอะปิน

34

เฉลิมพร เทียนไชย

35

ชญานันต์ สุขกิจ

36

ชนะชัย คุ้มภัย

37

ชมพร โทจำปา

38

ชยกร ภูมินิวาส

39

ชลอ นาคแสนพญา

40

ชวัลกร บุญมี

41

ชาญ คู่กระสังข์

42

ชาติชาย ไพรเกตุสิริ

43

ชานนท์ แก้วลาด

44

ชิด พรหมด้วง

45

เซี้ยน ศิริทองจักร

46

โซะเอง แซ่เตียว

47

ญาณ์นภัส วัฒนารัตน์สกุล

48

ฐิติมา สดชื่น

49

ณัญกมน กสิโอฬาร

50

ณัฐชานันท์ กัลยาณวัตร

51

ณัฐนนท์ อุปนัน

52

ณัฐนันท์ วิพัตร์สัจจา

53

ณัฐพงศ์ พิทักษ์กรณ์

54

ณัฐพงษ์ นันตาพูน

55

ณัฐพร ขันทอง

56

ณัฐรดา ประทุมโม

57

ดาวเรือง ทุมพิลา

58

ดำริห์ เจิมขุนทด

59

เด็ดดวง แสนจันตะ

60

ถวัลย์ อารีย์

61

ถาวร สมหวัง

62

ทรงกรด จงกสิกรณ์

63

ทรงทรัพย์ บัวผัน

64

ทรงฤทธิ์ มวลมนตรี

65

ทวีศักดิ์ ชูศิริโรจน์

66

ทองใบ อิ่มสบาย

67

ทันทิตย์ ทัพผา

68

ทัศนา ผลสุด

69

ทำนอง ชูเชิด

70

เทวัญ พรมเสน

71

ธงชัย ชฎารัตน์

72

ธนกร จงแจ่มฟ้า

73

ธนกร จันทร์มั่น

74

ธนพล ภูมิโคกรักษ์

75

ธนภรณ์ ธงโสม

76

ธนัช เจนพรมราช

77

ธนากร พลเสน

78

ธวัช อรรคบุตร

79

ธวัชชัย พลรัตน์

80

ธวัฒน์ ปานเกลี้ยง

81

ธัญชนก วงค์ละคร

82

ธิตภรณ์ นามาตย์

83

ธิติ ทับอุดม

84

ธีรนาฏ บุญนำมี

85

ธีรพงศ์ ทวีปัญญายศ

86

ธีรพล โลหะเวช

87

นกพรัตน์ ซาภักดี

88

นพดล วิริยะสัทธา

89

นพรัตน์ เพิ่มพูล

90

นภาพล สลุงอยู่

91

นันท์ลินี นิสารพายุห์

92

นันทวัฒน์ กาจกล้า

93

นันทวัฒน์ น้ำพี้

94

นารี จันทร์จริง

95

น้ำทิพย์ เทียนขำ

96

นิกร เลี้ยงไกรลาศ

97

นิคม ปัตตะเน

98

นิติ จันต๊ะมงคล

99

นิภา มหาเรือนขวัญ

100

นิภาพันธ์ ไทยดำรงค์

101

นิรันดร์ เพ็ชรรุ่ง

102

นิศารัตน์ ชิณแสง

103

นิสัย แจกสินธุ์

104

นุชจรี ยอดพรหม

105

เนตรทิพย์ ทองย้อย

106

บรรเจิด น้อยจริง

107

บรรเทิง ฟูกลิ่น

108

บรรเทิง มูลวรรณ์

109

บรรพต ดุกล้า

110

บวร คิมหันตา

111

บัญชา ศิริมา

112

บัวสอน มุงธิราช

113

บานเย็น ปาดเป้ย

114

บุญช่วย สุขศรี

115

บุญยง สุวรรณศรี

116

บุญเรือง ฮงมา

117

บุษยมาศ โมคำ

118

เบญจมาภรณ์ เพ็ชรบูลณ์

119

โบตั๋น จันทร์หอม

120

ปนัดดา แสวงสุนทวี

121

ประจักษ์ พันดวง

122

ประจำ คงสมบัติ

123

ประชา เสวิสิทธิ์

124

ประดิษฐ์ ติ้วกระโทก

125

ประดิษฐ วงศ์ศักดิ์

126

ประนอม ดอนคูณ

127

ประพันธ์ เมธาอนันต์กุล

128

ประมวล ทองดี

129

ประมวล สมคิด

130

ประมูล เทศอ่อน

131

ประโว บุญมาก

132

ประเสริฐ สมถวิล

133

ประเสริฐ สมทะนะ

134

ปราโมทย์ รัตนกระจ่าง

135

ปริญญา มุกดาเบญจรัตน์

136

ปัญญา คัลไลลักษณ์

137

ปัญญา พิมพิลา

138

ปัญญา หอมทน

139

ปารณัท ชีโว

140

ปิยะนันท์ หวังชนะ

141

ปุญชรัสมิ์ โยธา

142

ผ่านเมือง วงษ์พันธ์

143

พงศพร นาชัย

144

พงศ์ศักดิ์ คำมรรค

145

พงษ์ภัคร์ กองคำ

146

พจนา ชาญมานิต

147

พนม ปทุมสูตร

148

พร พงษ์ทอง

149

พรเทพ ไทยสวัสดิ์

150

พรสุดา อินทจักร

151

พลอย รักหาญ

152

พวงผกา ทวีการ

153

พิเชฐ อานประโคน

154

พิบูลย์ นิลบุต

155

พุทธะ หนองผือ

156

เพ็ญศรี เดชสุวรรณ

157

ไพโรจน์ เบ็ญเจิด

158

ไพโรจน์ วราหะไพฑูรย์

159

ไพศาล บำรุงพฤกษ์

160

ภาณุมาศ พ่วงขำ

161

มรกต มาตย์โพธิ์ศรี

162

มลฤดี พาหุพันโต

163

มานะ เมฆกระจาย

164

มาลินี มิขุนทด

165

มูล ท่าคล่อง

166

เมธาวี ใจคำ

167

เมธิชัย ช่ำชอง

168

ยงยุทธ ป้องสาลี

169

ยิ่งยศ สมัครเกษตรกิจ

170

ยุพา ตั้งทองอร่าม

171

ยุพาภรณ์ ฤดีณัฐทรัพย์

172

ยุพิน จันทร์เรือง

173

โยธิน นาใต้

174

รออีส หกราโชติ

175

รัญจวน เชื้อแคนอ้น

176

รัตนาภรณ์ กันศัตรู

177

ราเชนทร์ สมณะ

178

รุ่งนภา นุริตมนต์

179

รุ่งนภา ฝอยทอง

180

เรวดี ชูมณี

181

เรวดี วงษ์ขันธ์

182

ฤทัย เพชรริง

183

ล้อม พัฒพิมาย

184

ลัดดา ลำดับจุด

185

ลุลี กลางประพันธ์

186

วรพร อินสกุล

187

วรรณา พงษ์พยัคเลิศ

188

วรรณิสา ชัยประเสริฐ

189

วรสิทธิ์ โนธิ

190

วสันต์ เปรมจิตร์ชื่น

191

วสินต์ วรรณสุทธิ์

192

วัชรชัย สมศรี

193

วันชัย แสนลัด

194

วันทณี ลิ่มทองสมใจ

195

วันเพ็ญ จิตรชื่น

196

วัลลภ เลิงไม

197

วาสนา สุพลจิตร

198

วาสนา เอี่ยมงาม

199

วิชชเทพ เรืองอภิรมย์

200

วิเชษฐ์ สราง

201

วิทยา แซ่หวง

202

วินัย ปิ่นทอง

203

วิบูลย์ ภูวงศ์พิพัฒน์

204

วิภาดา พรหมศิริ

205

วิภาพร ฉลอมประโคน

206

วิมล ดวงสงค์

207

วิระศักดิ์ แพ่งศรีสาร

208

วิโรจน์ บุญเศียร

209

วิโรจน์ พินิจมนตรี

210

วิลาวัณย์ ผิวขาว

211

วิไลวรรณ ทองทูล

212

วิสุทธิ์ ยี่สุ่นแซม

213

ศรีนวล บัวแก้ว

214

ศรีน้ำ สุคนธพันธ์

215

ศศิมาภรณ์ ถูกจิตร

216

ศักดิ์ชัย แจ้งอักษร

217

ศักดิ์ชาย สุขโต

218

ศักดิ์ดา อุ่นน้ำเที่ยง

219

ศักดิ์ศรี กาญจนะพัฒน์

220

ศักรินทร์ จันทศิลา

221

ศิรินทรา รัดถา

222

ศิริพร เพชรมณี

223

โศภิตา สุริยาอารักษ์

224

สกล ปัญญา

225

สงกรานต์ ไชยศิลป์

226

สงกรานต์ นันต๊ะภูมิค

227

สงวน ทองสังข์

228

สดายุ อินทองแก้ว

229

สนั่น นิ่มนวล

230

สมคิด บุตรนิล

231

สมจิตร์ บำรุงวงษ์

232

สมใจ บุญหวังช่วย

233

สมชัย สุวรรณสารศักดิ์

234

สมชาติ คิมหันต์วัฒนาพร

235

สมชาย เมืองแก่น

236

สมชาย สงวนศักดิ์

237

สมนึก พากุดเลาะ

238

สมบัติ สุประชาติ

239

สมประสงค์ อนันตภักดิ์

240

สมพงษ์ ตะวะนะ

241

สมพงษ์ ทวีถิ่น

242

สมพงษ์ ทองนุช

243

สมพงษ์ ภูสถาน

244

สมพงษ์ หมวกโตนด

245

สมพร เผ่าผม

246

สมพร พงศ์คีรีไพบูลย์

247

สมพร สุขสัมพันธ์

248

สรวิชญ์ กีทา

249

สหรัฐ สิงห์สราญรมย์

250

สหฤทธิ์ ประทุมทอง

251

สัญญา ลาพรม

252

สัมพันธ์ พรหมอินทร์

253

สัมพันธ์ ศิริพันธ์

254

สาธิต ทรายทอง

255

สาธิต ทองผุด

256

สาธิต สุวรรณจินดา

257

สายทอง ฤทธิ์ด่านกลาง

258

สายันต์ สงนวล

259

สำรวย มูลพันธ์

260

สำราญ กลองชัย

261

สำอางค์ ตาดี

262

สุกรรค์ นิยา

263

สุกัญญา มาดี

264

สุกัญญา ศรีตะวัน

265

สุกิจ มุลโส

266

สุณิสา สมบูรณ์

267

สุดารัตน์ สุมูลเวช

268

สุทัศน์ นัดแบน

269

สุเทพ อินทนา

270

สุนิสา ฉวีรัตน์

271

สุพจน์ เกตุแก้ว

272

สุพรรณี สีส่อง

273

สุพล คำจันทร์

274

สุพัตรา เจริญศักดิ์

275

สุภา ชูขวัญ

276

สุภาพ บุญทำนุก

277

สุภาพร คงเพชรดิษฐ์

278

สุภิญานันท์ บรรเทิงใจ

279

สุรพล นวลสุวรรณ์

280

สุรพล วาตะยัง

281

สุรวุฒิ พูลสวัสดิ์

282

สุรศักดิ์ มูลลี

283

สุรสิทธิ์ ทองคำ

284

สุระจิตร เทพชรา

285

สุรินทร์ คำปวง

286

สุรินทร์ มหาพงศ์

287

สุริยันต์ วินทะไชย

288

สุริยา ภูมเพชร

289

สุริยา เรือนทอง

290

สุริยาวุธ ฟีสันเทียะ

291

สุวรัตน์ พุกมา

292

สุหทัย พลขำ

293

เสกสรร พิลาดี

294

เสงี่ยม กลุ่มยา

295

เสน่ห์ มณีเลิศ

296

เสริม ยอดรัตน์

297

เสาวณีย์ อนันต์

298

แสงโสม เฉยเจริญ

299

หทัยรัตน์ วรรณสา

300

หนูแดง โหน่งวัน

301

หนูเพ็ญ ผลทิพย์

302

หนูล่ำ วริสาร

303

ไหม หมูดเอียด

304

อดิศักดิ์ มะซอ

305

อดีนุช ชูเพ็ชร

306

อดุลย์ ยอดนอก

307

อนัน มะนาวหวาน

308

อนุพงศ์ จันทร์โชติ

309

อนุพงษ์ แสนจันทร์

310

อนุรี สุวรรณชาตรี

311

อภิชาติ ผลจันทร์

312

อรรถพล แก้วเรือง

313

อรุโณทัย คำโสภา

314

อ้อมใจ ดวงจันทึก

315

อังสุมาลิน อินตา

316

อัมราญ หลีเหลด

317

อัยดีย์ อิสเหาะ

318

อัศวิน สีโน

319

อาทิตย์ ขันธ์สูงเนิน

320

อานนท์ ศรีคำ

321

อำนวย ณะวงษ์

322

อำนวย บริสุทธิ์

323

อำพัน ชมภูพันธ์

324

อำไพ แรกตั้ง

325

อิทธิกร สร้อยโชติ

326

อินธเดช พรพีรพาน

327

อุทัย ทวีชาติ

328

อุทัย นวลวัลย์

329

อุทัยรัตน์ บำรุงชน

330

อุบล จันทร์ผอง

331

อุไร หมินเส็น

332

อุสรา ขวดทอง

333

เอกชัย แซ่เต็น

334

เอกพันธ์ ฉัตรชัยนพคุณ

335

เอกรัตน์ มุ่งธรรม

รางวัลที่ 4 คูปองคูปองอิเล็กทรอนิกส์บน my-ISUZU ใช้แทนเงินสดสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีซูซุ เกรดมาตรฐาน พร้อมไส้กรองตรีเพชร 1 ครั้ง สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดกลาง จำนวน 10 รางวัล

1

เคเอ็มเวิร์ค

2

ถนอม สาสีรัตน์

3

ไพโรจน์ ตั้งทองจิตร

4

ภัคชัญญา การโยธา

5

ลากูน่าเซอร์วิส

6

ศรีสุวรรณภูมิ

7

สานนท์

8

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามเมอร์กิ้น

9

เอ็นเอสยูนิเทรด

10

เอสเอสบี. เทรลเลอร์

รางวัลที่ 5 คูปองคูปองอิเล็กทรอนิกส์บน my-ISUZU ใช้แทนเงินสดสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีซูซุ เกรดมาตรฐาน พร้อมไส้กรองตรีเพชร 1 ครั้ง สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดใหญ่ จำนวน 10 รางวัล

1

กรุงเทพชลกิจ

2

โคกลำพาน

3

ณฐมน สุขโอรส

4

ที ซี เอส แป้งมันอุตสหกรรม

5

น้ำตาลและอ้อยตะวันออก

6

บริษัท พลวัฒน์ (1987) จำกัด

7

ประวิทย์ คำสุมาลี

8

พังงาศรีอโนชา

9

ศิริณภา รัชนิยม

10

สุขอนันต์คอนสตรัคชั่น

รายละเอียดแคมเพจ์นเข้าศูนย์สุดคุ้ม! ทั้งลด ทั้งลุ้น ที่อีซูซุ

หมายเหตุ
 • ระยะเวลาที่นับสิทธิ์ในแต่ละเดือน นับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ในเดือนก่อนหน้าการจับรางวัล เช่น การจับรางวัลเดือน มี.ค. เป็นสิทธิ์ของลูกค้าเดือน ก.พ. (15 - 28 ก.พ.) เท่านั้น หากมีการเข้ารับบริการอีกในเดือนอื่น ก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลตามวันที่ออกใบแจ้งหนี้
 • รายชื่อที่ถูกนำไปทำสลากจับรางวัลในแต่ละเดือน ใช้สำหรับการจับรางวัลของเดือนนั้นๆ เท่านั้น และจะไม่ถูกนำไปจับรางวัลในเดือนถัดไป
 • ผู้ร่วมรายการมีสิทธิเข้าร่วมลุ้นรับรางวัลได้ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ แต่จะได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ต่อการประกาศรางวัล 1 ครั้ง
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องรายงานตัว โดยนําบัตรประจําตัวประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ ในวันและเวลาทําการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทําการประกาศผล กรณีผู้โชคดีมีหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไปข้างต้น หรือไม่มาติดต่อขอรับของรางวัลภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลและให้สิทธิ์แก่ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป หากผู้โชคดีคนใหม่มีหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับผู้โชคดีสำรองลำดับอื่นต่อไป
 • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ของรางวัลอื่นได้ และ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือนิติบุคคลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
 • ผู้โชคดีตกลงและยินยอมให้ บจก. ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ และ ศูนย์บริการอีซูซุ เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมแคมเพจ์น การมอบของรางวัล การประกาศรายชื่อผู้โชคดี และการโฆษณาประชาสัมพันธ์แคมเพจ์น “เข้าศูนย์สุดคุ้ม! ทั้งลด ทั้งลุ้น ที่อีซูซุ” อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงและ/หรือวิดีโอของผู้โชคดี โดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ในชิ้นงานโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์แคมเพจ์นดังกล่าวของอีซูซุ รวมถึงสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% แทนผู้โชคดี แต่ผู้โชคดีต้องนำมูลค่าของรางวัลและค่าหักภาษี ณ ที่จ่ายที่บริษัทฯ ออกให้ไปรวมกับรายได้ เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี พ.ศ. 2566 (ยื่นต้นปี พ.ศ. 2567)
 • พนักงานของ บจก.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ ศูนย์บริการอีซูซุ และ บริษัทในเครือฯ บริษัทตัวแทนโฆษณา และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • คำตัดสินของคณะกรรมการจัดกิจกรรมถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • ใบอนุญาตเลขที่ 137 - 140 /2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้อเสนออื่นๆ