เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อกำหนดหลักการพื้นฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆ และข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บรวบรวม ใช้งานและเปิดเผยข้อมูล และเงื่อนไขข้อกำหนดอื่นๆ ในการใช้งานเว็บไซต์ www.isuzu-tis.com, https://service.isuzu-tis.com/, https://service.isuzu-tis.com/pup-ppv/ และ https://service.isuzu-tis.com/truck/ (“เว็บไซต์”)

1. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัว บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหลายช่องทาง บริษัทฯ จะได้รับข้อมูลของลูกค้ามาจากผู้จำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ (“ผู้จำหน่าย”) เป็นช่องทางหลัก โดยในการซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากผู้จำหน่าย ผู้จำหน่ายจะขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการจากลูกค้าเท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการให้การรับประกันรถยนต์ การติดต่อสื่อสาร การบริการหลังการขาย การศึกษาและวิจัยในการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือของตรีเพชร (“บริษัทในกลุ่มตรีเพชร”) นอกจากนั้น บริษัทฯ จะขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากกิจกรรมอื่นๆ ที่ท่านจะให้ข้อมูลโดยตรงกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ ศูนย์บริการลูกค้า และช่องทางอื่นๆ โดยจะแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ท่านทราบทุกครั้ง

โดยทั่วไปท่านไม่ต้องมีข้อผูกมัดในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล แต่หากท่านเลือกไม่ให้ข้อมูลหรือไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะไม่สามารถให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งการให้การรับประกันรถยนต์ใหม่ การให้การรับประกันงานซ่อม อีกทั้ง บริษัทฯ จะไม่สามาถแจ้งข้อมูลสินค้าและบริการ และข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีประโยชน์ให้กับท่านได้

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการจัดการที่จำเป็น ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อใช้รวมไปถึงเพื่อบริหารและจัดการข้อมูลของลูกค้าในการจัดกิจกรรมทางการตลาด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง
  2. เพื่อให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ สินค้า บริการ หรือกิจกรรมทางการตลาดผ่านทางช่องทางที่ลูกค้าให้ไว้
  3. เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด
  4. เพื่อสื่อสาร ตอบกลับและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า
  5. เพื่อยืนยันการแสดงตัวตน (verify identity) ก่อนการให้บริการแก่ลูกค้า
  6. เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ
  7. เพื่อการติดต่อ สื่อสาร ส่งไปรษณีย์พัสดุ

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้กับบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ผู้จำหน่าย บริษัทผู้ให้บริการต่างๆ และบริษัทคู่ค้าเช่น การบริการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การบริการขนส่งสินค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การติดต่อสื่อสาร การส่งไปรษณีย์พัสดุต่างๆ และการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามข้อ 3 ทั้งนี้ ในการบางกรณีบริษัทฯ มีการโอนข้อมูลที่จัดเก็บไปยังฐานข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการและบริหารงานบน Cloud Servers โดยคู่ค้าของบริษัทฯ ในต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

5. การใช้คุกกี้

“คุกกี้” คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น โดยคุกกี้จะไม่จัดเก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้ทำการเก็บข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถเลิกปฏิเสธไฟล์คุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่านเอง

6. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัทฯ แนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชมหรือใช้บริการจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

7. ข้อปฎิเสธความรับผิดในข้อมูลบนเว็บไซต์

ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางเทคนิค หรือ ข้อมูลเฉพาะที่จัดทำขึ้นและปรากฎในเว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้น “อย่างที่เป็น” และไม่มีการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับข้อมูล ความพร้อมในการขาย ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง หรือ การไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม บริษัทฯ เชื่อว่าข้อมูลต่างๆที่จัดเตรียมเป็นข้อมูลถูกต้องล่าสุดเท่าที่มี ณ วันที่จัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์แต่ละครั้ง แต่อาจมีข้อผิดพลาดจากการจัดพิมพ์หรือการแสดงผลปรากฎอยู่ด้วย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดจากการจัดพิมพ์ หรือ การแสดงผลใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลและเนื้อหาเว็บไซต์ที่ได้รับการดูแลโดยบุคคลที่สาม หรือความผิดพลาดที่เกิดจากการเชื่อมต่อของเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์อื่นๆ

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรุ่น สี แบบ ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการให้บริการหลังการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการจัดกิจกรรม ข้อมูลที่เป็นการให้ความรู้ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. การจำกัดความรับผิด

บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ไม่มีหน้าที่และความรับผิดกรณีที่ท่านไม่สามารถรับบริการตามเว็บไซต์ หรือไม่สามารถร่วมกิจกรรมที่จัดผ่านหรือโดยเว็บไซต์ได้จากปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสารของลูกค้ากับผู้ให้บริการเครือข่าย

บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ไม่มีหน้าที่และความรับผิดต่อข้อมูล การให้บริการ หรือข่าวสารที่ท่านได้รับจากบุคคลที่สามโดยตรง อาทิเช่น ผู้ประกอบการอื่น ผู้ให้บริการร่วม คู่ค้าทางธุรกิจ กรณีมีข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทระหว่างท่านกับบุคคลที่สาม อาทิเช่น ผู้ประกอบการอื่น ผู้ให้บริการร่วม คู่ค้าทางธุรกิจ ขอให้ท่านดำเนินการแก้ไขและยุติข้อพิพาทระหว่างกันเอง โดยท่านไม่สามารถเรียกร้องเอาจากบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มตรีเพชรได้

9. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ สงวนลิขสิทธิ์ในข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก ไฟล์ภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วิดีโอ และดีไซน์ต่างที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ โดยไม่อนุญาตให้ผู้ใดทำซ้ำ ทำสำเนา ดัดแปลง ขาย หรือเผยแพร่ เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือนำไปใช้ในจุดประสงค์ที่นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ส่วนตัว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ หรือเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องก่อน

10. ติดต่อเรา

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชม เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ทางสายด่วน อีซูซุฮอตไลน์ 021180777 หรือ อีเมล info@isuzu-tis.com บริษัทฯ ยินดีจะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์และการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป

11. กฎหมายที่ใช้บังคับ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย