ISUZU

สินเชื่อและไฟแนนซ์


อีซูซุลิสซิ่ง ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถครบวงจร

สินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่ คืออะไร ?

บริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถอีซูซุปิกอัพและรถอเนกประสงค์ ซึ่งผู้เช่าซื้อจะต้องชำระเงินเป็นงวด ๆ ตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนด และกรรมสิทธิ์ในรถอีซูซุจะเป็นของผู้เช่าซื้อสมบูรณ์เมื่อชำระเงินครบตามกำหนดสัญญา

คุณสมบัติของ ผู้ขอสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่

มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทางและเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

สินเชื่อรถใหม่ต้องอีซูซุลิสซิ่ง

isuzu-leasing-finance
isuzu-leasing-finance

ผ่อนได้นานสูงสุด  96 เดือน

isuzu-leasing-finance

จ่ายค่างวดเท่ากัน ทุกเดือน

isuzu-leasing-finance

ฟรี! แพ็กเกจคุ้มครอง รถยนต์สูงสุด 7 ปี

สินเชื่อเช่าซื้อแบบลิสซิ่งคืออะไร ?

เป็นการทำสัญญาเช่าระยะยาว และเมื่อครบอายุสัญญาเช่า ผู้เช่าจะสามารถซื้อรถยนต์ดังกล่าวได้ในราคาที่กำหนดและระบุไว้ในสัญญา

เหมาะกับใคร

ลูกค้ากลุ่มนิติบุคคล หรือองค์กรที่ต้องการเช่าใช้เพื่อการขยายกิจการและรองรับการเติบโตของธุรกิจ

ติดต่ออีซูซุลิสซิ่ง

ข้อเสนอพิเศษไฟแนนซ์