ISUZU
 ISUZU MU-X เร็วแรงทะลุใจ สูงแค่ไหนไกลแค่ไหนก็ไปถึง

ISUZU MU-X เร็วแรงทะลุใจ สูงแค่ไหนไกลแค่ไหนก็ไปถึง

ISUZU MU-X เร็วแรงทะลุใจ สูงแค่ไหนไกลแค่ไหนก็ไปถึง (เราครอบครัว ISUZU) หนาวนี้เที่ยวเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ครับ #หนาวนี้เที่ยวไหน

by ธเนศ สีหบุตร