ISUZU
MU-X The Proudest Story เรื่องราวความภาคภูมิใจของ คุณกิว วชิรพงศ์ ธีรสวัสดิ์ เจ้าของบริษัท First Order Construction / Fade Master Barber Shop / เฮือนดาหลานนวดแผนไทย

MU-X The Proudest Story เรื่องราวความภาคภูมิใจของ คุณกิว วชิรพงศ์ ธีรสวัสดิ์ เจ้าของบริษัท First Order Construction / Fade Master Barber Shop / เฮือนดาหลานนวดแผนไทย

MU-X The Proudest Story เรื่องราวความภาคภูมิใจของ คุณกิว วชิรพงศ์ ธีรสวัสดิ์

เจ้าของบริษัท First Order Construction / Fade Master Barber Shop / เฮือนดาหลานนวดแผนไทย

ที่เลือกใช้ All-New MU-X  เพราะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ 

#MUXTHEPROUDESTSTORY #allnewmux #originalityredefined