ISUZU
MU-X The Proudest Story เรื่องราวความภาคภูมิใจของ คุณโต๊ะกัง วุฒิภัทร คงกฤติพงศ์ นักแข่ง ISUZU ONE MAKE RACE

MU-X The Proudest Story เรื่องราวความภาคภูมิใจของ คุณโต๊ะกัง วุฒิภัทร คงกฤติพงศ์ นักแข่ง ISUZU ONE MAKE RACE

MU-X The Proudest Story เรื่องราวความภาคภูมิใจของ คุณโต๊ะกัง วุฒิภัทร คงกฤติพงศ์

นักแข่ง ISUZU ONE MAKE RACE ที่มี All-New MU-X เป็นเพื่อนคู่ใจในทุกความสำเร็จ