ISUZU
MU-X The Proudest Story เรื่องราวความภาคภูมิใจของคุณโอ๋ ชานิสรา ภูวิจิตร เจ้าของแบรนด์ ไตปลาคั่ว เรินอีโอ๋

MU-X The Proudest Story เรื่องราวความภาคภูมิใจของคุณโอ๋ ชานิสรา ภูวิจิตร เจ้าของแบรนด์ ไตปลาคั่ว เรินอีโอ๋

MU-X The Proudest Story เรื่องราวความภาคภูมิใจของคุณโอ๋ ชานิสรา ภูวิจิตร 

เจ้าของแบรนด์ ไตปลาคั่ว เรินอีโอ๋ 

ที่ให้คะแนน All-New MU-X 10 เต็ม 10!#MUXTHEPROUDESTSTORY #allnewmux #originalityredefined