ข้อเสนอพิเศษ

บริการหลังการขาย

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง my-ISUZU

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง my-ISUZU

31 ธ.ค. 2565 31 ม.ค. 2567

ประกาศผลกิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง my-ISUZU

เงื่อนไขของรายการ

-กติกา-

 • เฉพาะลูกค้าบุคคลที่มีสถานะเป็นเจ้าของรถ, ผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้รถในระบบ my-ISUZU เท่านั้น
 • เฉพาะลูกค้าที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 ธันวาคม 2566 โดยจะได้รับข้อความแจ้งเตือนกิจกรรม 1 วันหลังจากวันเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ

รางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 300 บาท

 • กิจกรรมสำหรับรถปิกอัพและรถอเนกประสงค์
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบสอบถามพร้อมพิมพ์คำแนะนำ/ข้อติชมในการเข้ารับบริการลงในช่อง “ข้อเสนอแนะอื่นๆ” ผ่านช่องทาง my-ISUZU ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยนับจากเดือนที่เข้ารับบริการที่ศูนย์อีซูซุ
 • ทีมงานจะคัดเลือกข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อรับรางวัล ดังนี้
  • รางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 300 บาท จำนวนเดือนละ 100 รางวัล
   • โดยรางวัลจะถูกส่งให้ลูกค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน my-ISUZU ในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป (เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการอีซูซุ ทั่วประเทศ)
 • สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับสมาชิก my-ISUZU 1 คน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น
รางวัลประจำเดือน วันที่ประกาศรางวัล

มกราคม 2566

15 กุมภาพันธ์ 2566

กุมภาพันธ์ 2566

15 มีนาคม 2566

มีนาคม 2566

17 เมษายน 2566

เมษายน 2566

15 พฤษภาคม 2566

พฤษภาคม 2566

15 มิถุนายน 2566

มิถุนายน 2566

17 กรกฎาคม 2566

กรกฎาคม 2566

15 สิงหาคม 2566

สิงหาคม 2566

15 กันยายน 2566

กันยายน 2566

16 ตุลาคม 2566

ตุลาคม 2566

15 พฤศจิกายน 2566

พฤศจิกายน 2566

15 ธันวาคม 2566

ธันวาคม 2566

15 มกราคม 2567

 • ประกาศรางวัลเวลา 13.00 น.
 • สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล จะมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทาง my-ISUZU


-ประกาศผลรางวัล-

1. คุณสนธยา สุขจิต 51. คุณบุรินทร์ รับรอง
2. คุณธวัฒชัย ภิรมย์ 52. คุณพิมพ์วิไล แซ่ลอ
3. คุณวีรพล คัดทุม 53. คุณหาญ ศรีหาวงษ์
4. คุณประสิทธิ์ เนาว์โนนทอง 54. คุณธรรมรัตน์ ลักษณะปิยะ
5. คุณณัฐพล โชคมีสี 55. คุณพิมลรัตน์ เสงี่ยมพันธุ์
6. คุณอริสา สายทอง 56. คุณณัฐพงศ์ สุดหอม
7. คุณอุมาพร พรหมชัยนันท์ 57. คุณประสิทธิ์ จิตจักร
8. คุณดำรงค์ชัย เตาะเจริญสุข 58. คุณสิทธา นาดี
9. คุณอรวรรณ จั่นเพ็ชร 59. คุณจักรพันธ์ เขียนภูเขียว
10. คุณกอบเดช แบบประเสริฐ 60. คุณช่อทิพย์ เจริญสุข
11. คุณชาริยา ต่ออำนาจ 61. คุณนราธิป กรุยแดง
12. คุณอุษา นามจันทร์ 62. คุณศักดา หิรัญคุณกุล
13. คุณณัฐมน น้อยเลิศ 63. คุณณัฏฐณิชา เพ็งเพชร
14. คุณสุรพงษ์ พรประดิษฐ์ 64. คุณวินิจ กล้าศึก
15. คุณเทอดศักดิ์ บุญมาศักดิ์ 65. คุณธีระ พันธ์งาม
16. คุณปรีชา พลพันธ์ 66. คุณเจริญชัย ประกอบธรรม
17. คุณอุไรวรรณ สุริวรรณ 67. คุณพีระพงษ์ ขันธ์สกุล
18. คุณเสฏฐพงศ์ ลาภจิตร 68. คุณพรทิพย์ แดงประสิทธิพร
19. คุณสุเทพ บุญประสพ 69. คุณสมเกียรติ ทองแดง
20. คุณธนเสฏฐ์ จิรังคานนท์ 70. คุณวันชัย แสงศิริวุฒิ
21. คุณวุฒิชัย บัณฑิตย์ 71. คุณวรวุฒน์ สระทองคำ
22. คุณณรงศ์ฤทธิ์ เบ้าชัย 72. คุณบุญนาค อินทมาตร
23. คุณสุชาติ วรเมธพาสุข 73. คุณอิทธิพล รักษ์วงศ์
24. คุณธราเทพ โยธาทูล 74. คุณคัทลียา ทับหมาด
25. คุณพริกใช้ เลิศกระโทก 75. คุณศุภเรศ เชิดกาย
26. คุณรจนา คุ้มสิน 76. คุณสุนันทา ชาววาปี
27. คุณเสฐียรพงษ์ สุขเกษม 77. คุณภิญญาพัชญ์ เฉิดฉิ้ม
28. คุณจุฑารัตน์ บัวคลี่ 78. คุณปารณีย์ เฮ้งพาณิชย์กิจ
29. คุณประจักษ์ คุ้มภัย 79. คุณนิยม หัศนี
30. คุณธีรพล สานพรม 80. คุณวุฒิชัย แซ่แต่
31. คุณธรรมรัตน์ ปัดภัย 81. คุณจักรฤษณ์ ดำคำ
32. คุณธารทิพย์ สีกาลัง 82. คุณสำรวย โมรานิล
33. คุณเทพนรินทร์ พรหมช่วย 83. คุณสุพัตรา ได้ด้วยเพียร
34. คุณวินัย สังวงค์ 84. คุณสนธยา แซ่โง้ว
35. คุณกำพล ปราโมทย์ 85. คุณวิษณุ ผ่องสนาม
36. คุณศักรินทร์ รุ่งวัฒนะวงศ์กรู 86. คุณธนวรรษธน์ สังข์สุข
37. คุณวนิดา กันยาสนธิ์ 87. คุณลลนา พรมดีมา
38. คุณสุธรรมมา สิงห์เส 88. คุณปรียาภา สกุลโพน
39. คุณกาญจน์นนทลี เจตจำลอง 89. คุณจรูญ ลาก่อ
40. คุณวรวรรณ อินวอ 90. คุณสุวรรณ์ เหลืองสุวรรณ์
41. คุณพรชัย ฉัตรจิตนาพร 91. คุณวราวุธ ดาลาด
42. คุณบรรหาร วิสมิตะนันท์ 92. คุณศรีนภา ฉิมเฉย
43. คุณภาวัต มนาปี 93. คุณยุพา ภูถมศรี
44. คุณวันเพ็ญ ศรีชุ่ม 94. คุณวัลยา เจียรพันธ์พงษ์
45. คุณสุรสิทธิ์ แสนเสนา 95. คุณวีระศักดิ์ ลิ้มเจริญวิริยกุล
46. คุณจิรวัฒน์ ฤทธิ์การ 96. คุณปิยะวงษ์ หมายดี
47. คุณชัยทัศน์ ศุภศิริรัตน์ 97. คุณอุทัยวรรณ วันเพ็ญ
48. คุณขนิษฐา สถานสุข 98. คุณณัฐวุฒิ เมืองมา
49. คุณสำราญ บุญเหลือ 99. คุณศุภวัฒน์ วุฒิพรประเสริฐ
50. คุณไพศิลป์ วงศ์ศรีแก้ว 100. คุณอรัญญา กลิ้งตา 

1. คุณสมทรง แสงกระจาย 51. คุณพิทักษ์ สุนประโคน

2. คุณอุษา ฤาษีประสิทธิ์

52. คุณกิตติชัย ศรมณี

3. คุณอังคณา เหล่าสิม

53. คุณณอัครา กรรณสูต

4. คุณสุนันท์ บุญเชิญ

54. คุณชาคริต เกียรติประเสริฐดี

5. คุณสกลธวัฒน์ แก้วมงคล

55. คุณจิรนันท์ กุสารัมย์

6. คุณปรีดา พุ่มพวง

56. คุณวีระวัฒน์ พันธ์ดี

7. คุณสิทธิศักดิ์ สุดสาย

57. คุณธัชชัย ชุ่มใจ

8. คุณวิรัช แดงด้วง

58. คุณกอบแก้ว ถึงรอด

9. คุณอุเทน มุ่งยอดกลาง

59. คุณชัชวาล มหาศรานนท์

10. คุณวิธูร อ้วนศรี

60. คุณประกิจ ยศขำ

11. คุณกำพล สลับศรี

61. คุณอนงค์ พันธ์ชิต

12. คุณอารัญ วงศ์จันทร์

62. คุณพรสินี อิ่มเจริญ

13. คุณไสว วอนอก

63. คุณสมพล ชุ่มไพศาล

14. คุณนิพนธ์ วรรณเลิศ

64. คุณสุภาพร เทพภิบาล

15. คุณเอนก มานะการ

65. คุณโชติกา ดีเลิศ

16. คุณสหรัฐ คงคะชา

66. คุณวิทยา ฉานสูงเนิน

17. คุณสมโชค หลีอาภรณ์

67. คุณวุฒิไกร อาจหาญ

18. คุณศรัณย์ณภัทร โพธิ์ประยูร

68. คุณสันติ หยูหนูสิงห์

19. คุณบัญชา ว่องไว

69. คุณสโรชา อาจสมจิตร์

20. คุณผนึก ขุนเมือง

70. คุณประดิษฐ์ เทศพันธุ์

21. คุณชัยวัตร์ ชัยราช

71. คุณจักรกฤษณ์ อานัน

22. คุณอัสนีย์ เดชเลย์

72. คุณอัมรินทร์ สาหนี

23. คุณอรนภา อิ่มเต็ม

73. คุณสอิ้ง จันทร์งาม

24. คุณจินตหรา อิงชัยภูมิ

74. คุณอรุณ สิทธิโชค

25. คุณอุษณีย์ ศรีสกุล

75. คุณธิรศักดิ์ ก๋งธิน

26. คุณกัญญาพร เมฆพัฒน์

76. คุณสมพงษ์ ปิยะบงการ

27. คุณศรศิลป์ วงศ์หิรัญเดชา

77. คุณจตุรงค์ เขียววงค์

28. คุณประสิทธ์ เรืองศิริ

78. คุณประพันธ์ พงษ์ประยูร

29. คุณรัตน์สุดา มิตรภานนท์

79. คุณพิชญาภา ศรีผาวงศ์

30. คุณกิตติศักดิ์เปี่ยมหน้าไม้

80. คุณจันทิมา ศรีเชียงหวาง

31. คุณมนัส สมผดุง

81. คุณปุณยาพร มีเกษร

32. คุณอำพร วงค์คำ

82. คุณปฏิพัทธ์ ปานนิล

33. คุณจันทณีย์ น้อยพรหม

83. คุณสัญญา บุตรประโคน

34. คุณตฤณ หน่อสีดา

84. คุณศุภกิจ หลวงจอก

35. คุณนิลองชัย พวงมาลัย

85. คุณรัตน์ บุรีขันธ์

36. คุณชัชวาลย์ อินนอก

86. คุณแดน แดนประโคม

37. คุณบุษรา บุญมี

87. คุณพิพัฒน์ พยัคฆเดช

38. คุณกิจฐิพงษ์ เภาประเสริฐ

88. คุณชูชีพ ปานศรีแก้ว

39. คุณพิมพ์ลภัส ศศิวลาศกร

89. คุณปณิดา สุมโพธิ์

40. คุณสมใจ ยอดจันดา

90. คุณสมบัติ พรมโสภา

41. คุณสมาน โสคำภา

91. คุณวิชาญ ธเนศสกุลวัฒนา

42. คุณกุลชาติ มาลากิจสกุล

92. คุณวิฑูรย์ ปริยชาติ

43. คุณสุรเดช แสงเย็นพันธุ์

93. คุณไพฑูรย์ ถวิลทรัพย์

44. คุณภณ นิธิวิสุทธิ์

94. คุณนฤมล วงศ์คำ

45. คุณคล่อง ตั้งจิตร

95. คุณเพชรสยาม สิงห์ทอง

46. คุณอมร ทองสีงามตา

96. คุณธีระศักดิ์ รัตนามาศ

47. คุณจำรัส มนตรา

97. คุณเบญจวรรณ แก้วมณี

48. คุณประสพโชค วาชัยยุง

98. คุณอดินันท์ พันแหลมทอง

49. คุณจุฑามาศ ทรงโสภา

99. คุณไวพจน์ เพ่งพิศ

50. คุณชานนท์ พูนสิทธิโชค

100. คุณศุภชัย กระแสสังข์

1. คุณสุจิรา ทรัพย์เย็น

51 คุณวรรณา เจตสิกทัต

2 คุณไพรัตน์ มั่งมี

52. คุณแสวง โพธิ์ระศรี

3 คุณกรกนก บางช้าง

53 คุณศักดิ์ชาย ขันยศ

4. คุณสุรชัย วิจารา

54 คุณวีรวุฒิ ใจสว่าง

5 คุณธีระพลขุนรัตน์

55. คุณประพาส ปั้นก้อง

6 คุณศราวุท โมคำ

56 คุณณัตพล พ่วงศิริ

7. คุณแพร แสวงสุข

57 คุณธนิต เมืองแก้ว

8 คุณจิระศักดิ์นวเลิศเมธี

58. คุณศิรินธร ไวยโพธิ์

9 คุณณรงค์ แสงเขียว

59 คุณอนุสรณ์ งามแสง

10. คุณมนตรียุพาพิน

60 คุณมณฑป นามบุญ

11 คุณณัฐฐินันท์เวียงสมุด

61. คุณสุขคเนตร อาชนะชัย

12 คุณวาสนา มุสิกา

62 คุณธีรพล ผ้าขาว

13. คุณกรีฑาสงอาจินต์

63 คุณกิตติศักดิ์ นบทำ

14 คุณสุมิตร โนรี

64. คุณจักรกฤษณ์ พุทธวงศ์

15 คุณสุภาพรรถหามแห

65 คุณณัฐภูมิ โปธิปัน

16. คุณศศิกานต์สุกิจพิริยพันธุ์

66 คุณฉัตรชัย บุญเรือง

17 คุณชนากานต์พูลประดิษฐ์

67. คุณสมหมาย สันวัง

18 คุณอนนท์ เรืองขำ

68 คุณวรวุฒิ มาขุมเหล็ก

19. คุณฐานิตาอุตสาหะ

69 คุณถนัดกิจ วิชชยา

20 คุณบุญญฤทธิ์นิ่มสกุล

70. คุณสหรัถ วัฒนพล

21 คุณนฐพร โสพิน

71 คุณวรพรต ติโลกวิชัย

22. คุณอดิศรกาหาวงศ์

72 คุณชูเกียรติ จันสุกสี

23 คุณธงชัย มูลนะ

73. คุณเอนก ข่มอาวุธ

24 คุณพลรัตน์อ่อนสำลี

74 คุณพิศมัย ศรีภูธร

25. คุณกิติก้องคณาจันทร์

75 คุณปวนัฐ ศรีระวัฒน์

26 คุณวัลลี ชัยสร

76. คุณสมภพ หนูเพ็ชร์

27 คุณนิรันต์ ใจกัด

77 คุณสายทอง ณรงค์ชัย

28. คุณจักรกริชพุ่มพิศ

78 คุณเนาวรัตน์ ถวิลการ

29 คุณธันวาเหลี่ยมพันธุ์

79. คุณวชิราภรณ์ คุ้มประวัติ

30 คุณซอและห์ไวเขตรการ

80 คุณจิรายุทธ รีเรียบ

31. คุณอัญชลี สนโสก

81 คุณฉลอม พรมอ่วม

32 คุณสุรางรัตน์ผาสุขถ้อย

82. คุณไมเป้า เอียงสุขใส

33 คุณสุพลกันเกตุแก้ว

83 คุณนันทิพัฒน์ หนูเรือง

34. คุณสายยันฉิมงาม

84 คุณสมปอง ยอดเมือง

35 คุณวรินธรเข็มศรี

85. คุณเก็จมณี โมสิกะ

36 คุณอภิสิทธิ์ลังน้อย

86 คุณสุรศักดิ์ มานะ

37. คุณสุมิตรา โคตา

87 คุณศิริชัย รันนันท์

38 คุณเพียรเพชรแก้ว

88. คุณชัยวุฒิ สุขวิชาญชัย

39 คุณศศิธร ชุณวงษ์

89 คุณณัฐรัตน์ เวียงธีรวัฒน์

40. คุณรัชพลรู้หลัก

90 คุณณัชชา วงษ์ตาแสง

41 คุณจักรพันธ์โพธิพันธุ์

91. คุณวสันต์ จิตต์ธรรม

42 คุณอัญชนา ลีลา

92 คุณทาณี กุพาพันธ์

43. คุณศุภชัยจันทรเกตุ

93 คุณสิทธิพงษ์ เรียงวงษ์

44 คุณบุญเส็งพรมเจริญ

94. คุณสนอง ปั้นไล้

45 คุณปราณีอันศรีแก้ว

95 คุณไพฑูรย์ น้ำพลอยเทศ

46. คุณอโนชาโยยรัมย์

96 คุณจอมขวัญ ผาวิชัย

47 คุณกัลยาณีวงจ้อย

97. คุณคมสัน โสตางกูร

48 คุณพัสดา ไกยกิจ

98 คุณปภัสวรรณ มาดี

49. คุณสุพิชัยเต้โซ

99 คุณพงษ์เลิศ ขำสาคร

50 คุณภาณุพันธ์หมุดธรรม

100. คุณปรารภ กาญจนศิริ

1. คุณกนกวดี กรีธาธร 51. คุณสุวินัย ใจเที่ยงกุล

2. คุณนันทพร แก้วนิวงศ์

52. คุณธวัชชัย อามาตย์

3. คุณกสิน อิทธิเดชวงศ์

53. คุณคำนึง แก้วคำ

4. คุณนิตยา อระสิงห์

54. คุณบุญโฮม ตรองติรัมย์

5. คุณทองปลิว อินิจา

55. คุณสาคร แย้มอุ่ม

6. คุณพรพิมล ทวีคำ

56. คุณศราวุฒิ ศรอินทร์

7. คุณนพพร พัวพงษ์พันธุ์

57. คุณอนุชา จินาเกตุ

8. คุณปิยะพล ชมชื่น

58. คุณธัญลักษณ์ มนต์กสิสูตร

9. คุณสุนทรี พบกระโทก

59. คุณณิชชาภัทร บาลไธสง

10. คุณวิชัย ระฆัง

60. คุณสิทธิเดช ดีทองคำ

11. คุณกิตติคุณ คงวิชัย

61. คุณสุพัตรา สัพโส

12. คุณธวัชชัย ศรีม่วง

62. คุณบดินทร์ พิมสาร

13. คุณอนุวัตร ตันเฮียง

63. คุณทรงศิลป์ จิตอามาตย์

14. คุณขวัญชัย บุญเรา

64. คุณอรไท แสงน้ำ

15. คุณศตวรรษ จันดาศักดิ์

65. คุณสุพจน์ แสนวันนา

16. คุณพิรุณศิลป์ หงส์ชั้น

66. คุณกิตติ นันตสุวรรณ

17. คุณบุญมา ภูวนาถนรานุบาล

67. คุณจิราภรณ์ ดำรงกุลชัย

18. คุณกนิษฐา ชิดนอก

68. คุณทองสุข ศรีเดช

19. คุณสะอุดี มะประสิทธิ์

69. คุณบัวขาว มีแฟง

20. คุณเบ็ญจา งามณรงค์ชัย

70. คุณธีรานุวัฒน์ แดนแก้วมูล

21. คุณสังเวียน คืนดี

71. คุณกาญจนา ผิวพลอยงาม

22. คุณสุพร พานิชประภา

72. คุณเกรียงไกร คำกาน

23. คุณถาวร ศรีบุรินทร์

73. คุณธนาธร คงขวัญ

24. คุณมาลัย พันธ์นิยม

74. คุณวิมพ์วิภา สาขามูละ

25. คุณศุภชัย ไชยวงษ์

75. คุณสมมาตร นธีวนาพันธ์

26. คุณราชานนท์ พูลเสนดี

76. คุณรุจิรา นามวิเศษ

27. คุณนฤมล ทีก่อเกิด

77. คุณประพจน์ ภูพาดทอง

28. คุณอนันต์ หาขุนทด

78. คุณบัวแก้ว ชิดทอง

29. คุณอนงค์นุช จันทร์นาลาว

79. คุณสมทรง วรรณโวหาร

30. คุณเกื้อกูล เทียมถนอม

80. คุณวิทวัส วัฒนกุล

31. คุณชวาลา จันทรจนา

81. คุณชัยยงค์ อำพันเสน

32. คุณสรรชัย ฉายโชติเจริญ

82. คุณอรุณ ทิมเจริญสมบัติ

33. คุณภัทราพร ประภาศรี

83. คุณอี๊ด ม่วงน้อย

34. คุณไพรัช ทองเชื้อ

84. คุณพฤฒิยา วุฒิชัยรังสรรค์

35. คุณรุ่งพิทักษ์ ทวีชาติ

85. คุณชิติมา ศักดิ์น้อย

36. คุณศุภกร สุรพัฒน์

86. คุณบุษกร เกล็ดจีน

37. คุณศรีสำอาง ฟักทองอยู่

87. คุณปริณดา กล้าพิมาย

38. คุณสาธิต สุวรรณจินดา

88. คุณวิชิต ไชยเวศ

39. คุณสายันต์ คำเลิศ

89. คุณเอกอนันต์ อิสโร

40. คุณเนติรักษ์ ดาราสิชฌน์

90. คุณวิทยา ทนันชัย

41. คุณจันทิพย์ นาคหญีต

91. คุณสมจินต์ สุขพล

42. คุณเมธาวัฒน์ จันทร์สุวรรณ

92. คุณธนะชัย สังฆพันธ์

43. คุณทองลี ขันเงิน

93. คุณวรรณา พงศ์พันธ์

44. คุณอำนาจ จันทร์รอด

94. คุณประวีณา เสียงใหญ่

45. คุณสุอาภา ธาระแดน

95. คุณปรียานุช เจริญสุข

46. คุณศักดา ภูพิมสัน

96. คุณอานนท์ แก้วแสนสาย

47. คุณดุริยะพร พยัคศิริ

97. คุณมนตรี พรุเตย

48. คุณไมตรี ปล้องคง

98. คุณกิติชัย ขนันเยี่ยม

49. คุณทรงยศ ระภาเพศ

99. คุณวิพนธ์ วิริยะสกล

50. คุณนิศา อ่อนนุ่ม

100. คุณชยาวุธ ทรงประยูร

1. คุณดิเรก กาฬภักดี 51. คุณยศวัต ทับทิม

2. คุณกฤตพร มุลทา

52. คุณณัฐวุฒิ พลกลาง

3. คุณธนาภรณ์ โรจน์เรืองนนท์

53. คุณณัฐกุล กิ่งชัย

4. คุณกิตติชัย ถมเมืองปัก

54. คุณจรัส ทาสีดำ

5. คุณวิทวัฒน์ พริ้งเพลิด

55. คุณประเสริฐ พรหมากร

6. คุณวรัญญา เทศารินทร์

56. คุณนิตยา คงจันทร์

7. คุณศักรพัทธ์ ฤทธิ์จรูญโรจน์

57. คุณสุภาพร เย็นคำ

8. คุณสมเกียรติ ขุนทรง

58. คุณศุกล แก้วราชนิวงค์

9. คุณสรพงษ์ ธนะสันต์

59. คุณชูชาติ โคตรธนู

10. คุณนันทวัฒน์ สมจันทร์

60. คุณสท้าน สุวรรณศร

11. คุณลักษณาวดี พรหมชัยศรี

61. คุณนพดล วารีเวทย์

12. คุณสมพร บุญเกิด

62. คุณณัฐพล ลิ้มสุขประเสริฐ

13. คุณสุนิตานันท์ พ้นภัย

63. คุณศุภกฤต วรรณชัย

14. คุณวชิรวิทย์ ตลับทอง

64. คุณจารุ สร้อยสน

15. คุณมยุรี สิงห์สาธร

65. คุณรังสันต์ นุสติ

16. คุณหล่ำ นาคแย้ม

66. คุณนวฤกษ์ ทิฐโนรส

17. คุณรัชภูมิ เขียนเจริญ

67. คุณนิภาพร แต้มสาระ

18. คุณธานัท ฟูแสง

68. คุณศิริเพ็ญ วงษ์สังข์

19. คุณนิกร วงศ์ศิริ

69. คุณเบญจพร คำโนนจาน

20. คุณสมสุข ทองประเทศ

70. คุณมณีรัตน์ ทิพสุภา

21. คุณชูศักดิ์ สงแจ้ง

71. คุณกีรวิทย์ ภักดีใหม่

22. คุณธีรศักดิ์ จันทร์เเป็ง

72. คุณสุจิตตรา สิงห์งาม

23. คุณประสงค์ จันทร์แดง

73. คุณสถิตย์ ฟุ้งถือทรัพย์

24. คุณกิตติพงษ์ โคตรโนนกอก

74. คุณประดิษฐ์ พึ่งตำบล

25. คุณสุกัญญา พุมเพรา

75. คุณวรรณวนัช ธีรกุลเจริญ

26. คุณอนุกูล พุกอ่อน

76. คุณวรวุฒิ กิตติอภิญญา

27. คุณธิติศักดิ์ นำพิมาย

77. คุณอานนท์ ศิลาเพชร

28. คุณสัมฤทธิ์ บุญลอย

78. คุณวิรัตน์ พรมมา

29. คุณกรรณิกา แก่นแก้ว

79. คุณเสน่ห์ โตสำลี

30. คุณชลนิชา ศิริบุตร

80. คุณภาณุเดช ทิพย์อักษร

31. คุณวิญาลักษณ์ สีมาตรัง

81. คุณสาธิต ประมวลศิลป์

32. คุณอรยา ชัยสงค์

82. คุณสมชาย องอาจ

33. คุณสมลักษณ์ รักอู่

83. คุณเทียน หมั่นกระโทก

34. คุณกำธร ตันติคุณพันธ์

84. คุณกรวิทย์ ลางคุลเสน

35. คุณชัยวัฒน์ คงกระพันธุ์

85. คุณภิญโญ สิบหยอม

36. คุณสินชัย สิงห์ทอง

86. คุณปิยะวัฒน์ เสภา

37. คุณนุกูล ทรัพย์ทวี

87. คุณสมควร วรรณสุข

38. คุณธวัชชัย จินตนาวิเศษกุล

88. คุณวิทยา เหลืองอ่อน

39. คุณพรรษ์เทพ กาญจนเทพ

89. คุณปิยะพร นาทองคำ

40. คุณรภัทภร นวลงาม

90. คุณวิรุต กองสี

41. คุณโยธิน ศิริพิศ

91. คุณธนันท์ลดา ภูริพงศ์ชนะกิจ

42. คุณอมรรัตน์ ชูชีพ

92. คุณวชิระ นามสว่าง

43. คุณประเสริฐ วชิรญาณุวัตน์

93. คุณกตัญญู ชัยณรงค์

44. คุณนภัสสร สมวงษ์

94. คุณสมหมาย องอาจ

45. คุณชัชชัย ปริกเพชร

95. คุณกิตติพันธ์ เล็กวิญญาณ

46. คุณเอกชัย หล้าคำมี

96. คุณวัชรินทร์ ยาวิลาศ

47. คุณใกล้รุ่ง ศรีจันทร์โฉม

97. คุณรวิ ศรีสุข

48. คุณณัฐวุฒิ ยมมาก

98. คุณรัตสญาภรณ์ รัศมี

49. คุณสุดารัตน์ ทองวัง

99. คุณอมรเทพ จิตรสําราญ

50. คุณวสุเวทย์ โรจน์นุกูลวณิช

100. คุณสาลินี วินิจฉัย

1. คุณวสันต์ ชัยสีดา 51. คุณกนกวรรณ จันทะกลาง

2. คุณนิพล เวียงอินทร์

52. คุณบรรลือ สมบูรณ์

3. คุณจุฑาภรณ์ ผาภู

53. คุณอารีย์ อุบลวัตร

4. คุณอัสมาน กาโบะ

54. คุณทรงยศ หอมจันทร์

5. คุณอุเทน ทองเทพ

55. คุณพัชรพงษ์ มีอาษา

6. คุณอภิญญา ราตรี

56. คุณณัฐวุฒิ บุญประสิทธิ์

7. คุณภานุ นวลชื่น

57. คุณสมรวย ศรีสงคราม

8. คุณพิไลวรรณ เมืองประสงค์

58. คุณวันลพ บุญประเสริฐ

9. คุณอุบล ไชยภักดี

59. คุณนพรัตน์ บุญพิมพ์

10. คุณธัชชัย ใจมา

60. คุณสุทัศน์ นักธรรม

11. คุณบังอร ลาน้ำคำ

61. คุณรตนพร กันธวัง

12. คุณจิระพันธ์ อุยยานุกูล

62. คุณวรรณวิษา ยศศิริ

13. คุณอานนท์ ปะณะรัตน์

63. คุณวีระพันธ์ เหล่าเมืองกลาง

14. คุณปรีชา เหลียงพานิช

64. คุณบุรินทร์ สีเผือก

15. คุณสุริยา วงศ์เลิศ

65. คุณชุมพล พลชารี

16. คุณสมประสงค์ นันทกิจพัฒนา

66. คุณศุภชัย สว่างอารมณ์

17. คุณธงชัย กาบมาลี

67. คุณบุญประภา พูนทรัพย์ไพศาล

18. คุณศศิ แน่นอุดร

68. คุณฐิติภัทร ปุณขันธุ์

19. คุณศิรินันท์ นันทเวช

69. คุณรุ่งอรุณ ทองตื้อ

20. คุณปรีดา ฉันสุก

70. คุณกลิ่น ลูกกลม

21. คุณดวงใจ วณิชจารุกวิน

71. คุณจันที พิมนำ

22. คุณวิยะดา นาเมืองรักษ์

72. คุณอริศรา อันธิชัย

23. คุณธราธร โพนสูงเนิน

73. คุณกฤตภัค อังศุพันธู์

24. คุณภวัต กิตติโสภา

74. คุณอ้อย โคจนา

25. คุณทวีศักดิ์ มะพันธ์

75. คุณสัญญา ป้องคำ

26. คุณวิมล มูลละ

76. คุณคำทัน ต๊ะเขื่อนแก้ว

27. คุณสมเกียรติ สาหร่าย

77. คุณสันติ บุตรสุวรรณ์

28. คุณศันศนีย์ ศรอินทร์

78. คุณอานีตา สะอิ

29. คุณกัลยาณี ธรรมนาม

79. คุณสุระชัย วัดศรี

30. คุณศิริพงศ์ เอี่ยมคงสี

80. คุณพงศกร ภัทรวินิจ

31. คุณธนิตศักดิ์ ลีนะวุฒิวัฒน์

81. คุณสุภาพ แสงกล้า

32. คุณรัชนี ไทยราช

82. คุณวารี คล้ายสงคราม

33. คุณสุทธิศักดิ์ ลุ้งใส้

83. คุณปราโมทย์ ทองนอก

34. คุณอำนาจ ชาญนอก

84. คุณสายพิน ศรีบุญมี

35. คุณประยูร กองคำ

85. คุณนภาพร เด็ดใจ

36. คุณพีระพล ใชยจริม

86. คุณขนิษฐา พยงค์น้อย

37. คุณสุนิศา กระตุดนาค

87. คุณวันชัย นิลสนธิ

38. คุณอัคคพล เปี่ยมศิริ

88. คุณแต่ง นาดี

39. คุณวีระ สุทธิธน

89. คุณวิเชียร คงดี

40. คุณเกียรติศักดิ์ จันทะวงษ์

90. คุณสุรพงศ์ สายแสง

41. คุณกฤษณะ ศิริสมบูรณ์

91. คุณอนุภาพ มหาวันแจ่ม

42. คุณพวงพร พึ่งแพ

92. คุณภัทรฉัตร กำนันตน

43. คุณอำพร คุ้มวงษ์

93. คุณสุภัค จันทร์ดา

44. คุณทิพย์สุคนธ์ เอียบบุญก่อ

94. คุณรัตนาภรณ์ วงศ์ศิริธร

45. คุณแสงชัย แซ่ลู่

95. คุณสุทธิ สุขสมบัติ

46. คุณธนาวุฒิ บุญนอก

96. คุณวรัชยา ภาคแก้ว

47. คุณระพีพรรณ ยาวิชัย

97. คุณศักดิ์ บุญอิน

48. คุณจันจิรา จันทิมาล

98. คุณสุทัศน์ บุญทรัพย์

49. คุณภัทรา เชิดชูวิภาส

99. คุณปิยฉัตร ปัญญา

50. คุณทนงศักดิ์ ธรรมรงค์

100. คุณชวลิต ชลชนูปถัมภ์

1. จิราพรรณ มหาวงค์ 51. คุณธนพจน์ ภูมิภักดี

2. คุณวรรณศักดิ์ บุดดางาม

52. คุณวีระยุทธ หนองแสง

3. คุณธีระพันธ์ ศรีเชียงหวาง

53. คุณวิลัยลักษณ์ อุตมา

4. คุณสุชาดา คะนองดี

54. คุณวิชชุ จะวะสิต

5. คุณสมศักดิ์ โรจนศิลป์

55. คุณนิวัฒน์ เอกเกษตรสิน

6. คุณรมณี ประทุมพงษ์

56. คุณศักดิ์สิทธิ์ โคตรพันธ์

7. คุณเมริน สายดวง

57. คุณจักษ์กฤษฐ์ วรเลิศ

8. คุณสุวิมล สุภธรรม

58. คุณทัศนีย์ หมอกเมฆ

9. คุณภาสุภัทร ชูเกลี้ยง

59. คุณเรณู รื่นรวย

10. คุณอัณณ์ชญา ชูกลิ่นเลิศฤทธิ์

60. คุณนฤมล ดวงนิมิตร

11. คุณควร โสภาคำ

61. คุณธัญทิพย์ เรืองวุฒิพรสิน

12. คุณวิทยา จันทรังษี

62. คุณอัฐพงศ์ บริพิตร

13. คุณนิติญา แหน่น้ำ

63. คุณธนกฤต สร้อยระย้า

14. คุณสมศักดิ์ โกบสะอาด

64. คุณละโจ สุทธิธารธรรม

15. คุณลิขิต โอมประพันธ์

65. คุณวุฒิศักดื์ ไหลหลั่ง

16. คุณฐิติวัสส์ ชื่นเจริญ

66. คุณวีระพงศ์ ลาภลึก

17. คุณวิเชน เหมะรักษ์

67. คุณวรรณวิไล แดงเพ็ง

18. คุณยงยุทธ สมบุญ

68. คุณประไพ ชนะเวร

19. คุณไพโรจน์ อุดมสิิน

69. คุณพวงผกา จินดามัย

20. คุณวริศรา ประทุมมา

70. คุณธนวัฒน์ จันเผือก

21. คุณมงคล ลำจวน

71. คุณกัญจนพร วันกลิ่น

22. คุณกิตติศักดิ์ พุ่มพงษ์

72. คุณเบญจลักษณ์ เนินสุวรรณ์

23. คุณนิคม ไชยวงค์

73. คุณสมดุลย์ โพธิ์ศรี

24. คุณเกรียงศักดิ์ วิริยะเกรียง

74. คุณวิชิต ยุมิมัย

25. คุณสายฝน อุดมศักดิ์

75. คุณอุบลวรรณ ปานทยักษ์

26. คุณฐิติศักดิ์ ต้นทอง

76. คุณบุปผา บุญแก้วผล

27. คุณสุนทร งามวิไล

77. คุณประเสริฐ วิสาคาม

28. คุณอุทัย เรืองนุ่น

78. คุณจิรัฏฐ์ ยารังษี

29. คุณจันทา สว่างเลิศ

79. คุณชาญณรงค์ รัฐปฏิญญา

30. คุณพรรณราย สรรพค้า

80. คุณมะรูดี แม

31. คุณวไลลักษณ์ ดิษฐี

81. คุณอำนาจ แก้วจันทร์

32. คุณอนุรักษ์ จรเกษ

82. คุณมรกต จั่นมณี

33. คุณประน้อม เอี่ยมบาง

83. คุณสมเกียรติ แก้วแจ่ม

34. คุณบรรเจิด อัศวภูมิ

84. คุณวิเชียร สืบแต่ตระกูล

35. คุณทรงศรี รักเจริญ

85. คุณเอก ยอดชมภู

36. คุณอานันท์ อรุณพฤกษากุล

86. คุณคงเดช ศรีปลั่ง

37. คุณลลิตา ธรรมทวี

87. คุณสวอง ดะรงค์

38. คุณสายหยุด ไมตรี

88. คุณปรียาภรณ์ พูลพล

39. คุณรัชญา น้ำพี้

89. คุณศิญพัชญ์ ชนกนก

40. คุณประพจน์ กองสมบัติ

90. คุณแมน วัดกิ่ง

41. คุณรังสิต เชื้อพิบูลย์

91. คุณทวีสุข พันธ์มุก

42. คุณปัญญา วงศ์กาปิน

92. คุณภาวิน จรุณจันทน์

43. คุณนิสา แซ่เจ็ง

93. คุณสันติชัย ไกรลาศโอฬาร

44. คุณพุทธพร อินอ่อน

94. คุณนิพนธ์ ปัญญาปลูก

45. คุณปพน เฉิดสุวรรณ

95. คุณแสงนภา ดัชถุยาวัตร

46. คุณวีรวัฒน์ จันทร์คำ

96. คุณประสาน ยิ้มอ่อน

47. คุณสมศักดิ์ ฐิตินันท์

97. คุณภัทรนิธิ์ หวลสันเทียะ

48. คุณชาคิต ราชมาลา

98. คุณพงศธร จันทร์ชิดฟ้า

49. คุณนุชนารถ ฮวดวิเศษ

99. คุณวรพล จรัสวัฒน์

50. คุณอภิเชษฐ์ โส๊ะอ้น

100. คุณอุเทน คีรีวัลย์

1. ศิริมาศ ลาดขวา

51. สุทัศน์ มินดำ

2. จักรพันธ์ ฉิมสุข

52. ชาลชัย โพธิพันธ์

3. ประยูร สุมาลี

53. วีรภัทร ชัยศิริ

4. พรประสิทธิ์ หนักแน่น

54. ธวัชชัย พ่อสียา

5. วิชาญ กิจขุนทด

55. หาญศึก หาญศึกแกล้ว

6. จารุวรรณ แสงฤทธิ์

56. วิเกียรติ หงษา

7. สุทธิชาติ จิตติยาพันธ์

57. สมปอง ธรรมวัฒน์

8. ลำดวน วงวัน

58. อมร สุขคง

9. จันทิมา เครือแตง

59. ศรายุทธ ประจญหาญ

10. วิทยา แก้วโสภา

60. สมควร แป้งทา

11. อังคณา เกตุทอง

61. สุรเชษฐ นิ่มอิ่ม

12. มยุรี พัดพนมไพร

62. สุระชัย แนวคำ

13. ชัย อินพรามณ์

63. บัณฑิต เจนคุณาวัฒน์

14. สิทธิเศรษฐ์ ก้อนแก้ว

64. วัชชญา สิงห์โต

15. วิชัย มีสอาด

65. อุไร มหาแก้ว

16. วิจิตรา เครือฝั้น

66. วินัย ศรีสุขใส

17. เรือนขวัญ ยะแก้ว

67. ณัฏฐ์ชนิตว์ นาสมทรง

18. กฤตยา ตะริวงษ์

68. บัว ฉิมงาม

19. อมรรัตน์ ฉิมปากแพรก

69. บุญลือ ทรัพย์เอี่ยม

20. ธงชัย กาญจนปัญญาพงศ์

70. สพายซอง ศรีเคน

21. ชลธิชา พากเพียร

71. ธนาวัฒน์ นฤมลนันทการ

22. กมลชนก ไพรพร

72. เพียร ห่วงไธสง

23. ชัยวัตร์ ชัยราช

73. ภคมณ แจ่มจำรัส

24. โชคอนันต์ วิชัยดิษฐ

74. รักษิณา เอกปัชชา

25. สุเมธ ภาษี

75. ปุณยาภัทร เพชรดุก

26. ศราวุฒ ไทยมุ้ย

76. เรณี ถาวร

27. มนันยา ณ สุวรรณ

77. ภัทราภรณ์ บุญประเสริฐ

28. พิมพ์วิไล แซ่ลอ

78. ภัทรพล พากัณหา

29. ศิราณี ทิพกองราช

79. ยุทธนา ชะนีทอง

30. เอก กลิ่นบำรุง

80. วัชรินทร์ รักชาติเจริญ

31. ศิวาพัชร์ กรรมารางกูร

81. ปรีชา เชื้อต่อมา

32. สัญญา ปักกาเวสา

82. กวิน แย้มฤดี

33. รณกร จันทรเนตรสกุล

83. ไตรรัตน์ อภิรัตนวัฒนา

34. ประพันธ์ แข่งขัน พนักงานบริษัท

84. พิมพ์นิภา จันโท

35. กฤษฎา จันทร์อินทร์

85. วัลลภ เรืองขจร

36. สราวุฒิ สมนันชัย

86. มนตรี วิจิตต์

37. พรพรรณ เขื่อนเพชร

87. ณัฐวุฒิ คุณมี

38. ณรงค์ แก้วกอง

88. สิทธินันท์ ปานานนท์

39. มงคล กุลเดชกุลมโนชญ์

89. รุ่ง บวบทอง

40. วัลลภ ทองมั่น

90. เกียรติศักดิ์ อุปัญญ์

41. นพรัตน์ งาต้น

91. อำไพวรรณ ช่วยประสม

42. อภินันท์ ลัภนะก่อเกียรติ

92. รัตนชัย แก้วอุดร

43. อานันท์ นิยมาภา

93. วีระยุทธ พันธุวงศา

44. พรชัย เคนไชยวงค์

94. จารุวรรณ อินทร์สิงห์

45. นเรศ พูลศรี

95. ชัยเลิศ บริสุทธกุล

46. น้ำอ้อย พัดเทวี

96. รัตนศิลป์ ไชยพลงาม

47. อุทัย จิตจักร

97. ปรัชญา คงสกุล

48. อุทิศ สนธิศรี

98. นิตยา ฝั้นแก้ว

49. อาทิตย์ พัดยนต์

99. วิไลรัตน์ หนูกระแสร์

50. คำรณ นุชขำ

100. ศรีศักดิ์ สิงหราไชย

หมายเหตุ
 1. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุุด
 2. ลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อเสนออื่นๆ

เปลี่ยนแบตที่ศูนย์อีซูซุ คุ้ม ครบ จบ ในที่เดียว!เปลี่ยนแบตที่ศูนย์อีซูซุ คุ้ม ครบ จบ ในที่เดียว!

เปลี่ยนแบตที่ศูนย์อีซูซุ คุ้ม ครบ จบ ในที่เดียว!

ผ่อนชำระค่าบริการกับบัตรเครดิตกรุงศรีผ่อนชำระค่าบริการกับบัตรเครดิตกรุงศรี

ผ่อนชำระค่าบริการกับบัตรเครดิตกรุงศรี

จองรถ หรือ นำรถเข้าศูนย์บริการอีซูซุ กับบัตรเครดิต CardX และ SCB รับคืนคุ้มแรงจองรถ หรือ นำรถเข้าศูนย์บริการอีซูซุ กับบัตรเครดิต CardX และ SCB รับคืนคุ้มแรง

จองรถ หรือ นำรถเข้าศูนย์บริการอีซูซุ กับบัตรเครดิต CardX และ SCB รับคืนคุ้มแรง

ยิ้มรับกลับศูนย์ •ᴗ• ยิ้มรับกลับศูนย์ •ᴗ•

ยิ้มรับกลับศูนย์ •ᴗ•

รับประกัน บาด บวม แตก!รับประกัน บาด บวม แตก!

รับประกัน บาด บวม แตก!

ออกรถใหม่ หรือ นำรถเข้าศูนย์บริการ กับบัตรเครดิต KTCออกรถใหม่ หรือ นำรถเข้าศูนย์บริการ กับบัตรเครดิต KTC

ออกรถใหม่ หรือ นำรถเข้าศูนย์บริการ กับบัตรเครดิต KTC

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเพจ์นเข้าศูนย์สุดคุ้ม! ทั้งลด ทั้งลุ้น ที่อีซูซุประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเพจ์นเข้าศูนย์สุดคุ้ม! ทั้งลด ทั้งลุ้น ที่อีซูซุ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเพจ์นเข้าศูนย์สุดคุ้ม! ทั้งลด ทั้งลุ้น ที่อีซูซุ

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพสิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

ฟรี! ตรวจเช็กรถ 8 ระบบสำคัญ ครอบคลุม 30 รายการฟรี! ตรวจเช็กรถ 8 ระบบสำคัญ ครอบคลุม 30 รายการ

ฟรี! ตรวจเช็กรถ 8 ระบบสำคัญ ครอบคลุม 30 รายการ

คูปองส่วนลดค่าบริการ สำหรับรถรุ่น ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ และ รุ่น เดอะนิว มิว-เอ็กซ์คูปองส่วนลดค่าบริการ สำหรับรถรุ่น ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ และ รุ่น เดอะนิว มิว-เอ็กซ์

คูปองส่วนลดค่าบริการ สำหรับรถรุ่น ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ และ รุ่น เดอะนิว มิว-เอ็กซ์

ด้วยความห่วงใยครอบครัวอีซูซุที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมด้วยความห่วงใยครอบครัวอีซูซุที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม

ด้วยความห่วงใยครอบครัวอีซูซุที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม