ข้อเสนอพิเศษ

บริการหลังการขาย

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง my-ISUZU

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง my-ISUZU

31 ธ.ค. 2565 31 ม.ค. 2567

ประกาศผลกิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง my-ISUZU

เงื่อนไขของรายการ

-กติกา-

 • เฉพาะลูกค้าบุคคลที่มีสถานะเป็นเจ้าของรถ, ผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้รถในระบบ my-ISUZU เท่านั้น
 • เฉพาะลูกค้าที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 ธันวาคม 2566 โดยจะได้รับข้อความแจ้งเตือนกิจกรรม 1 วันหลังจากวันเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ

รางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 300 บาท

 • กิจกรรมสำหรับรถปิกอัพและรถอเนกประสงค์
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบสอบถามพร้อมพิมพ์คำแนะนำ/ข้อติชมในการเข้ารับบริการลงในช่อง “ข้อเสนอแนะอื่นๆ” ผ่านช่องทาง my-ISUZU ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยนับจากเดือนที่เข้ารับบริการที่ศูนย์อีซูซุ
 • ทีมงานจะคัดเลือกข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อรับรางวัล ดังนี้
  • รางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 300 บาท จำนวนเดือนละ 100 รางวัล
   • โดยรางวัลจะถูกส่งให้ลูกค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน my-ISUZU ในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป (เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการอีซูซุ ทั่วประเทศ)
 • สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับสมาชิก my-ISUZU 1 คน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น
รางวัลประจำเดือนวันที่ประกาศรางวัล

มกราคม 2566

15 กุมภาพันธ์ 2566

กุมภาพันธ์ 2566

15 มีนาคม 2566

มีนาคม 2566

17 เมษายน 2566

เมษายน 2566

15 พฤษภาคม 2566

พฤษภาคม 2566

15 มิถุนายน 2566

มิถุนายน 2566

17 กรกฎาคม 2566

กรกฎาคม 2566

15 สิงหาคม 2566

สิงหาคม 2566

15 กันยายน 2566

กันยายน 2566

16 ตุลาคม 2566

ตุลาคม 2566

15 พฤศจิกายน 2566

พฤศจิกายน 2566

15 ธันวาคม 2566

ธันวาคม 2566

15 มกราคม 2567

 • ประกาศรางวัลเวลา 13.00 น.
 • สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล จะมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทาง my-ISUZU


-ประกาศผลรางวัล-

1. คุณสนธยา สุขจิต51. คุณบุรินทร์ รับรอง
2. คุณธวัฒชัย ภิรมย์52. คุณพิมพ์วิไล แซ่ลอ
3. คุณวีรพล คัดทุม53. คุณหาญ ศรีหาวงษ์
4. คุณประสิทธิ์ เนาว์โนนทอง54. คุณธรรมรัตน์ ลักษณะปิยะ
5. คุณณัฐพล โชคมีสี55. คุณพิมลรัตน์ เสงี่ยมพันธุ์
6. คุณอริสา สายทอง56. คุณณัฐพงศ์ สุดหอม
7. คุณอุมาพร พรหมชัยนันท์57. คุณประสิทธิ์ จิตจักร
8. คุณดำรงค์ชัย เตาะเจริญสุข58. คุณสิทธา นาดี
9. คุณอรวรรณ จั่นเพ็ชร59. คุณจักรพันธ์ เขียนภูเขียว
10. คุณกอบเดช แบบประเสริฐ60. คุณช่อทิพย์ เจริญสุข
11. คุณชาริยา ต่ออำนาจ61. คุณนราธิป กรุยแดง
12. คุณอุษา นามจันทร์62. คุณศักดา หิรัญคุณกุล
13. คุณณัฐมน น้อยเลิศ63. คุณณัฏฐณิชา เพ็งเพชร
14. คุณสุรพงษ์ พรประดิษฐ์64. คุณวินิจ กล้าศึก
15. คุณเทอดศักดิ์ บุญมาศักดิ์65. คุณธีระ พันธ์งาม
16. คุณปรีชา พลพันธ์66. คุณเจริญชัย ประกอบธรรม
17. คุณอุไรวรรณ สุริวรรณ67. คุณพีระพงษ์ ขันธ์สกุล
18. คุณเสฏฐพงศ์ ลาภจิตร68. คุณพรทิพย์ แดงประสิทธิพร
19. คุณสุเทพ บุญประสพ69. คุณสมเกียรติ ทองแดง
20. คุณธนเสฏฐ์ จิรังคานนท์70. คุณวันชัย แสงศิริวุฒิ
21. คุณวุฒิชัย บัณฑิตย์71. คุณวรวุฒน์ สระทองคำ
22. คุณณรงศ์ฤทธิ์ เบ้าชัย72. คุณบุญนาค อินทมาตร
23. คุณสุชาติ วรเมธพาสุข73. คุณอิทธิพล รักษ์วงศ์
24. คุณธราเทพ โยธาทูล74. คุณคัทลียา ทับหมาด
25. คุณพริกใช้ เลิศกระโทก75. คุณศุภเรศ เชิดกาย
26. คุณรจนา คุ้มสิน76. คุณสุนันทา ชาววาปี
27. คุณเสฐียรพงษ์ สุขเกษม77. คุณภิญญาพัชญ์ เฉิดฉิ้ม
28. คุณจุฑารัตน์ บัวคลี่78. คุณปารณีย์ เฮ้งพาณิชย์กิจ
29. คุณประจักษ์ คุ้มภัย79. คุณนิยม หัศนี
30. คุณธีรพล สานพรม80. คุณวุฒิชัย แซ่แต่
31. คุณธรรมรัตน์ ปัดภัย81. คุณจักรฤษณ์ ดำคำ
32. คุณธารทิพย์ สีกาลัง82. คุณสำรวย โมรานิล
33. คุณเทพนรินทร์ พรหมช่วย83. คุณสุพัตรา ได้ด้วยเพียร
34. คุณวินัย สังวงค์84. คุณสนธยา แซ่โง้ว
35. คุณกำพล ปราโมทย์85. คุณวิษณุ ผ่องสนาม
36. คุณศักรินทร์ รุ่งวัฒนะวงศ์กรู86. คุณธนวรรษธน์ สังข์สุข
37. คุณวนิดา กันยาสนธิ์87. คุณลลนา พรมดีมา
38. คุณสุธรรมมา สิงห์เส88. คุณปรียาภา สกุลโพน
39. คุณกาญจน์นนทลี เจตจำลอง89. คุณจรูญ ลาก่อ
40. คุณวรวรรณ อินวอ90. คุณสุวรรณ์ เหลืองสุวรรณ์
41. คุณพรชัย ฉัตรจิตนาพร91. คุณวราวุธ ดาลาด
42. คุณบรรหาร วิสมิตะนันท์92. คุณศรีนภา ฉิมเฉย
43. คุณภาวัต มนาปี93. คุณยุพา ภูถมศรี
44. คุณวันเพ็ญ ศรีชุ่ม94. คุณวัลยา เจียรพันธ์พงษ์
45. คุณสุรสิทธิ์ แสนเสนา95. คุณวีระศักดิ์ ลิ้มเจริญวิริยกุล
46. คุณจิรวัฒน์ ฤทธิ์การ96. คุณปิยะวงษ์ หมายดี
47. คุณชัยทัศน์ ศุภศิริรัตน์97. คุณอุทัยวรรณ วันเพ็ญ
48. คุณขนิษฐา สถานสุข98. คุณณัฐวุฒิ เมืองมา
49. คุณสำราญ บุญเหลือ99. คุณศุภวัฒน์ วุฒิพรประเสริฐ
50. คุณไพศิลป์ วงศ์ศรีแก้ว100. คุณอรัญญา กลิ้งตา 

1. คุณสมทรง แสงกระจาย51. คุณพิทักษ์ สุนประโคน

2. คุณอุษา ฤาษีประสิทธิ์

52. คุณกิตติชัย ศรมณี

3. คุณอังคณา เหล่าสิม

53. คุณณอัครา กรรณสูต

4. คุณสุนันท์ บุญเชิญ

54. คุณชาคริต เกียรติประเสริฐดี

5. คุณสกลธวัฒน์ แก้วมงคล

55. คุณจิรนันท์ กุสารัมย์

6. คุณปรีดา พุ่มพวง

56. คุณวีระวัฒน์ พันธ์ดี

7. คุณสิทธิศักดิ์ สุดสาย

57. คุณธัชชัย ชุ่มใจ

8. คุณวิรัช แดงด้วง

58. คุณกอบแก้ว ถึงรอด

9. คุณอุเทน มุ่งยอดกลาง

59. คุณชัชวาล มหาศรานนท์

10. คุณวิธูร อ้วนศรี

60. คุณประกิจ ยศขำ

11. คุณกำพล สลับศรี

61. คุณอนงค์ พันธ์ชิต

12. คุณอารัญ วงศ์จันทร์

62. คุณพรสินี อิ่มเจริญ

13. คุณไสว วอนอก

63. คุณสมพล ชุ่มไพศาล

14. คุณนิพนธ์ วรรณเลิศ

64. คุณสุภาพร เทพภิบาล

15. คุณเอนก มานะการ

65. คุณโชติกา ดีเลิศ

16. คุณสหรัฐ คงคะชา

66. คุณวิทยา ฉานสูงเนิน

17. คุณสมโชค หลีอาภรณ์

67. คุณวุฒิไกร อาจหาญ

18. คุณศรัณย์ณภัทร โพธิ์ประยูร

68. คุณสันติ หยูหนูสิงห์

19. คุณบัญชา ว่องไว

69. คุณสโรชา อาจสมจิตร์

20. คุณผนึก ขุนเมือง

70. คุณประดิษฐ์ เทศพันธุ์

21. คุณชัยวัตร์ ชัยราช

71. คุณจักรกฤษณ์ อานัน

22. คุณอัสนีย์ เดชเลย์

72. คุณอัมรินทร์ สาหนี

23. คุณอรนภา อิ่มเต็ม

73. คุณสอิ้ง จันทร์งาม

24. คุณจินตหรา อิงชัยภูมิ

74. คุณอรุณ สิทธิโชค

25. คุณอุษณีย์ ศรีสกุล

75. คุณธิรศักดิ์ ก๋งธิน

26. คุณกัญญาพร เมฆพัฒน์

76. คุณสมพงษ์ ปิยะบงการ

27. คุณศรศิลป์ วงศ์หิรัญเดชา

77. คุณจตุรงค์ เขียววงค์

28. คุณประสิทธ์ เรืองศิริ

78. คุณประพันธ์ พงษ์ประยูร

29. คุณรัตน์สุดา มิตรภานนท์

79. คุณพิชญาภา ศรีผาวงศ์

30. คุณกิตติศักดิ์เปี่ยมหน้าไม้

80. คุณจันทิมา ศรีเชียงหวาง

31. คุณมนัส สมผดุง

81. คุณปุณยาพร มีเกษร

32. คุณอำพร วงค์คำ

82. คุณปฏิพัทธ์ ปานนิล

33. คุณจันทณีย์ น้อยพรหม

83. คุณสัญญา บุตรประโคน

34. คุณตฤณ หน่อสีดา

84. คุณศุภกิจ หลวงจอก

35. คุณนิลองชัย พวงมาลัย

85. คุณรัตน์ บุรีขันธ์

36. คุณชัชวาลย์ อินนอก

86. คุณแดน แดนประโคม

37. คุณบุษรา บุญมี

87. คุณพิพัฒน์ พยัคฆเดช

38. คุณกิจฐิพงษ์ เภาประเสริฐ

88. คุณชูชีพ ปานศรีแก้ว

39. คุณพิมพ์ลภัส ศศิวลาศกร

89. คุณปณิดา สุมโพธิ์

40. คุณสมใจ ยอดจันดา

90. คุณสมบัติ พรมโสภา

41. คุณสมาน โสคำภา

91. คุณวิชาญ ธเนศสกุลวัฒนา

42. คุณกุลชาติ มาลากิจสกุล

92. คุณวิฑูรย์ ปริยชาติ

43. คุณสุรเดช แสงเย็นพันธุ์

93. คุณไพฑูรย์ ถวิลทรัพย์

44. คุณภณ นิธิวิสุทธิ์

94. คุณนฤมล วงศ์คำ

45. คุณคล่อง ตั้งจิตร

95. คุณเพชรสยาม สิงห์ทอง

46. คุณอมร ทองสีงามตา

96. คุณธีระศักดิ์ รัตนามาศ

47. คุณจำรัส มนตรา

97. คุณเบญจวรรณ แก้วมณี

48. คุณประสพโชค วาชัยยุง

98. คุณอดินันท์ พันแหลมทอง

49. คุณจุฑามาศ ทรงโสภา

99. คุณไวพจน์ เพ่งพิศ

50. คุณชานนท์ พูนสิทธิโชค

100. คุณศุภชัย กระแสสังข์

หมายเหตุ
 1. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุุด
 2. ลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อเสนออื่นๆ