กิจกรรม ISUZU PHOTO CONTEST 2019 ประกวดภาพถ่ายผ่านช่องทางอินสตาแกรม (Instagram) ในหัวข้อ “เท่ทั่วไทย ไปกับอีซูซุ”
เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งรูปถ่าย พร้อมแคปชั่น (Caption) ที่สื่อความหมายภายใต้หัวข้อ “เท่ทั่วไทย ไปกับอีซูซุ” โดยรูปถ่ายจะต้องมีรถอีซูซุรุ่นใดก็ได้เป็นองค์ประกอบอยู่ภายในรูป โดยรูปถ่ายจะเป็นรูปที่มาจากกล้องประเภทใดก็ได้
 2. ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งรูปเข้าประกวดได้มากสุด 5 รูป เท่านั้น
 3. รูปถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นรูปที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
 4. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งรูปถ่ายเพื่อเข้าร่วมประกวด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2562 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคัดเลือกผลงานที่มาจากการส่งโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด
 5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับในกฎการประกวดและคำตัดสินของคณะกรรมการและผู้จัดการประกวดเป็นเด็ดขาด
 6. ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการนำรูปถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของทางบริษัทฯ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
 7. ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ละเมิดกฎการประกวด
 8. การตัดสินใจใดๆ โดยผู้จัดการประกวดและคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. บริษัทฯ จะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 30 เมษายน 2562 ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ดังนี้
 •    facebook.com/allnewisuzudmax
 •    facebook.com/isuzumux
 •    facebook.com/IsuzuTrucksThailandOfficial
 1. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับและต้องติดต่อขอรับรางวัลพร้อมหลักฐานรูปถ่ายมาที่ ฝ่ายการตลาดดิจิตอล บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด โทร.0-2966-2222 ต่อ 2428, 2423 ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศผล มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 2. พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือ / ผู้จำหน่ายอีซูซุ / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมการประกวด


ข่าวสารและกิจกรรม