ข้อห้ามในการดัดแปลงแชสซีส์รถบรรทุกอีซูซุ ตระกูล F และ Gปัจจุบัน ลูกค้ามีความต้องการใช้งานตัวถังรถสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์อย่างหลากหลาย เช่น ต้องการให้น้ำหนักเบา ต้องการให้มีช่วงต่อตัวถังยาวมากๆ หรือต้องการให้ตัวถังวางอยู่ในตำแหน่งต่ำๆ จะได้มีพื้นที่ในการบรรทุกสินค้าเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังต้องการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษต่างๆที่อำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น เครน (Crane) เทลลิฟท์ (Tail Lift) เป็นต้น

จากความต้องการดังกล่าว ทำให้ลูกค้าหรือผู้ประกอบการหลายๆรายดัดแปลงโครงสร้างแชสซีส์รถบรรทุกมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต ซึ่งการดัดแปลงในหลายๆกรณีไม่ได้คำนึงถึงความแข็งแรงและการให้ตัวของแชสซีส์รถบรรทุกจึงส่งผลให้เกิดความเสียหายกับแชสซีส์รถบรรทุก ทำให้สูญเสียการรับประกันตามมาตรฐานผู้ผลิตและอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงบนท้องถนนได้

เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว เรื่องน่ารู้กับอีซูซุฉบับนี้จะขออธิบายถึง “ข้อห้ามในการดัดแปลงแชสซีส์รถบรรทุกอีซูซุ” ดังต่อไปนี้

ส่วนประกอบหลักของแชสซีส์ (Chassis)

ข้อห้าม ในการดัดแปลงโครงแชสซีส์

– ห้ามใช้แก๊สเป่าหรือเชื่อมจนเกิดความร้อนสะสมบนโครงแชสซีส์

– ห้ามตัดหรือเจาะรูโดยใช้แก๊สเป่า

– ห้ามเชื่อมบนโครงแชสซีส์ในบริเวณส่วนโค้งและพื้นที่ทั้งด้านบนและด้านล่างของปีกแชสซีส์

– ห้ามเจาะรูในบริเวณส่วนโค้งและบนพื้นที่ของปีกแชสซีส์ทั้งด้านบนและด้านล่าง

– ห้ามบากปีกแชสซีส์ทั้งด้านบนและด้านล่าง

ข้อแนะนำ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเชื่อมหรือเจาะรูบนโครงแชสซีส์ให้ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือ “ ข้อมูลจำเพาะ และคู่มือการวางตัวถังของรถบรรทุกอีซูซุขนาดใหญ่ ตระกูล F และ G รุ่นยูโร 3 ” หรือติดต่อศูนย์สนับสนุนด้านตัวถัง ฝ่ายสนับสนุนและโซลูชั่นการขาย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-966-2730


ข้อห้าม ในการดัดแปลงคานขวาง

– ห้ามถอด ห้ามตัด ห้ามบากคานขวาง เพราะจะส่งผลให้ความแข็งแรงของโครงสร้างลดน้อยลงจนส่งผลให้เกิดความเสียหายกับโครงแชสซีส์ได้

ข้อแนะนำ โปรดสอบถามผู้ประกอบการต่อตัวถังหรือผู้รับติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเกี่ยวกับการดัดแปลงว่าจำเป็นต้องถอด

ตัดหรือบากคานขวางหรือไม่? ก่อนสั่งซื้อรถจากผู้จำหน่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลสอบถามกับศูนย์สนับสนุนด้านตัวถังหรือสั่งดัดแปลงจากทางโรงงาน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและลูกค้า นอกจากนั้นยังเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วย

 

ข้อห้าม ในการดัดแปลงปีกผีเสื้อหรือปีกค้างคาว

– ห้ามเชื่อมบนพื้นที่ทั้งด้านบนและด้านล่างของปีกผีเสื้อหรือปีกค้างคาว

– ห้ามเจาะรูในพื้นที่ของปีกผีเสื้อหรือปีกค้างคาว

– ห้ามบากปีกผีเสื้อหรือปีกค้างคาว

ข้อแนะนำ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องยึดหรือติดตั้งตัวถังในบริเวณปีกผีเสื้อหรือปีกค้างคาว

ให้ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือ“ ข้อมูลจำเพาะ และคู่มือการวางตัวถังของรถบรรทุกอีซูซุขนาดใหญ่ตระกูล F และ G รุ่นยูโร 3 ” หรือติดต่อศูนย์สนับสนุนด้านตัวถัง

ฝ่ายสนับสนุนและโซลูชั่นการขายบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-966-2730

 

หมายเหตุ: การดัดแปลงที่ผิดจากมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และไม่ได้ปฎิบัติตามคำแนะนำในหนังสือ “ข้อมูลจำเพาะ และคู่มือการวางตัวถังของรถบรรทุกอีซูซุขนาดใหญ่ ตระกูล F และ G รุ่นยูโร 3 ” มีผลให้การรับประกันสิ้นสุดลงทันทีกลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ