อัตราภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์

ภาษีรถยนต์ หรือ ภาษีประจำปี เป็นภาษีที่ผู้ครอบครองหรือเจ้าของรถต้องชำระตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 และพ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 โดยจะต้องต่อภาษีทุกปีและชำระล่วงหน้าคราวละ 1 ปี

ทั้งนี้การต่อภาษีประจำปี ผู้ครอบครองหรือเจ้าของรถจะต้องมีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (หรือที่เรียกทั่วไปว่า “พ.ร.บ.”) ซึ่งกำหนดให้รถยนต์ทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกต้องทำประกันภัยประเภทนี้เพื่อคุ้มครองบุคคลที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุ โดยกฎหมายกำหนดความคุ้มครองต่อตัวคู่กรณีและผู้เอาประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบของเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลด้วย

นอกจากนี้ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ยังกำหนดให้รถที่จดทะเบียนเพื่อใช้งานส่วนบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองการตรวจสภาพรถยนต์จากสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก แต่ในกรณีของพ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้กำหนดให้รถที่ใช้งานเพื่อขนส่งและการพาณิชย์จะต้องเข้ารับการตรวจสภาพทุกปี โดยไม่จำกัดอายุการใช้งาน  ในการนี้เจ้าของรถสามารถนำรถเข้ารับการตรวจสภาพได้ล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือนก่อนถึงวันสิ้นอายุภาษีประจำปี

อัตราภาษีประจำปีของรถสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ อัตราที่จัดเก็บตาม พ.ร.บ.รถยนต์และจัดเก็บตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

อัตราภาษีรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

การกำหนดอัตราภาษีรถตามพ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 สามารถแบ่งได้หลายวิธี  อาทิ จัดเก็บตามความจุ กระบอกสูบ จัดเก็บตามน้ำหนักรถ จัดเก็บเป็นรายคัน (สำหรับรถจักรยานยนต์) เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทรถที่นำมาจดทะเบียนและวัตถุประสงค์การใช้งาน

สำหรับอีซูซุมิวเอ็กซ์ (Isuzu MU-X) และอีซูซุดีแมคซ์ (Isuzu D-MAX) รุ่น 4 ประตู จัดอยู่ในประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (สังเกตได้จากป้ายทะเบียนรถ พื้นหลังสีขาว ตัวอักษรสีดำ) จะถูกจัดเก็บภาษีรถประจำปีตามความจุกระบอกสูบ (ซีซี.) ในขณะที่อีซูซุดีแมคซ์ (Isuzu D-MAX) รุ่น 2 ประตูนั้นถูกจัดอยู่ในประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (สังเกตได้จากป้ายทะเบียนรถ พื้นหลังสีขาว ตัวอักษรสีเขียว) ซึ่งจะถูกจัดเก็บภาษีรถประจำปีตามน้ำหนักรถ โดยหลักการและอัตราการจัดเก็บภาษีรถประจำปีสำหรับทั้ง 2 วิธีมีรายละเอียดดังนี้

 1. หลักการจัดเก็บภาษีรถตามความจุกระบอกสูบ (ซีซี.)

ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โดยมีอัตรา ดังนี้

 • 600 ซีซีแรก ซีซี ละ 0.50 บาท
 • ซีซีที่ 601 – 1,800 ซีซี ละ 1.50 บาท
 • ตั้งแต่ซีซีที่ 1,800 ขึ้นไป ซีซี ละ 4.00 บาท

กรณีที่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล และมิได้ให้บุคคลธรรมดาเช่าซื้อ ให้จัดเก็บภาษีในอัตราสองเท่า

 ตัวอย่าง การคำนวณอัตราภาษี อีซูซุมิวเอ็กซ์ (Isuzu MU-X) และ อีซูซุดีแมคซ์ (Isuzu D-MAX) รุ่น 4 ประตู เครื่องยนต์ขนาด 1.9L จะเสียภาษีประจำปีเพียง 2,500 บาทต่อปี ซึ่งลดลงจากเดิมถึง 2,400 บาท เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์อีซูซุเดิม 2.5L และเป็นอัตราภาษีประจำปีที่น้อยที่สุดในกลุ่มรถยนต์นั่งเอนกประสงค์และรถปิกอัพ 4 ประตูในตลาด (เช่น เครื่องยนต์ 2.4L เสียภาษีประจำปี 4,500 บาท, เครื่องยนต์ 2.8L เสียภาษีประจำปี 6,100 บาท)

นอกจากนี้ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่จดทะเบียนมาแล้ว 5 ปี จะได้รับการลดหย่อนภาษีประจำปี ในปีต่อๆ ไป ดังนี้

 • ปีที่ 6 ได้รับลดหย่อน ร้อยละ 10
 • ปีที่ 7 ได้รับลดหย่อน ร้อยละ 20
 • ปีที่ 8 ได้รับลดหย่อน ร้อยละ 30
 • ปีที่ 9 ได้รับลดหย่อน ร้อยละ 40
 • ปีที่ 10 และปีต่อๆ ไป ได้รับลดหย่อน ร้อยละ 50

ตัวอย่าง

รุ่นรถ อัตราภาษีสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (บาท)
ปีที่ 1-5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 เป็นต้นไป
Isuzu MU-X และ Isuzu D-MAX รุ่น 4 ประตู

เครื่องยนต์1.9 Ddi Blue Power (1,898 ซีซี.)

2,494 2,242.8 1,993.6 1,744.4 1,495.2 1,246
Isuzu MU-X และ Isuzu D-MAX รุ่น 4 ประตู

เครื่องยนต์ 3.0 Ddi Blue Power (2,999 ซีซี.)

6,896 6,206.4 5,516.8 4,827.2 4,137.6 3,448

 

 1. หลักการจัดเก็บภาษีรถตามน้ำหนักรถ
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) ประเภทรถ (บาท)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด/รถยนต์บริการ รถยนต์รับจ้าง รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล/รถลากจูง/รถแทรกเตอร์ที่มิได้ใช้ในการเกษตร
ไม่เกิน 500 150 450 185 300
501 – 750 300 750 310 450
751 – 1,000 450 1,050 450 600
1,001 – 1,250 800 1,350 560 750
1,251 – 1,500 1,000 1,650 685 900
1,501 – 1,750 1,300 2,100 875 1,050
1,751 – 2,000 1,600 2,550 1,060 1,350
2,001 – 2,500 1,900 3,000 1,250 1,650
2,501 – 3,000 2,200 3,450 1,435 1,950
3,001 – 3,500 2,400 3,900 1,625 2,250
3,501 – 4,000 2,600 4,350 1,810 2,550
4,001 – 4,500 2,800 4,800 2,000 2,850
4,501 – 5,000 3,000 5,250 2,185 3,150
5,001 – 6,000 3,200 5,700 2,375 3,450
6,001 – 7,000 3,400 6,150 2,560 3,750
7,001 ขึ้นไป 3,600 6,600 2,750 4,050

 

ตัวอย่าง รถอีซูซุดีแมคซ์ (Isuzu D-MAX) รุ่น Hi-Lander 2 ประตู 1.9 Ddi Z-Prestige น้ำหนักรถ 1,770 กิโลกรัม  หากจดทะเบียนเป็นประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ป้ายทะเบียนรถ พื้นสีขาว ตัวอักษรสีเขียว) จะเสียภาษีประจำปี 1,350 บาท เป็นต้น

ข้อกำหนดโทษ

หากผู้ครอบครองหรือเจ้าของรถไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษีประจำปี พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 จะมีบทกำหนดโทษ ดังนี้

 • รถที่มิได้เสียภาษีประจำปีภายในเวลาที่กำหนด ต้องชำระภาษีในอัตราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1 ของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ
 • ทั้งนี้หากนำรถที่มิได้ชำระภาษีมาวิ่งใช้งาน มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • รถที่ไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษี มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกัน 3 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่สามารถระงับการจดทะเบียนของรถได้ทันที

อัตราภาษีรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522

การกำหนดอัตราภาษีรถยนต์ประจำปีตาม พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ได้มีการจัดแบ่งตามน้ำหนักรถและประเภทการจดทะเบียนไว้ดังนี้

น้ำหนักรถ

(กิโลกรัม)

ประเภทรถ (บาท)
รถที่ใช้ในการขนส่งประจำทาง รถที่ใช้ในการขนส่ง

ไม่ประจำทาง

รถที่ใช้ในการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก รถที่ใช้ในการขนส่งส่วนบุคคล
ไม่เกิน 500 300 450 300 150
501 – 750 400 600 400 300
751 – 1,000 500 750 500 450
1,001 – 1,250 600 900 600 800
1,251 – 1,500 700 1,050 700 1,000
1,501 – 1,750 900 1,350 900 1,300
1,751 – 2,000 1,100 1,650 1,100 1,600
2,001 – 2,500 1,300 1,950 1,300 1,900
2,501 – 3,000 1,500 2,250 1,500 2,200
3,001 – 3,500 1,700 2,550 2,400
3,501 – 4,000 1,900 2,850 2,600
4,001 – 4,500 2,100 3,150 2,800
4,501 – 5,000 2,300 3,450 3,000
5,001 – 6,000 2,500 3,750 3,200
6,001 – 7,000 2,700 4,050 3,400
7,001 ขึ้นไป 2,900 4,350 3,600

 

ข้อกำหนดโทษ

หากผู้ครอบครองหรือเจ้าของรถไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษีประจำปี พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 จะมีบทกำหนดโทษ ดังนี้

 • รถที่มิได้เสียภาษีประจำปีภายในเวลาที่กำหนด ต้องชำระภาษีในอัตราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1 ของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ
 • ทั้งนี้หากนำรถที่มิได้ชำระภาษีมาวิ่งใช้งาน มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • รถที่ไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษี มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกัน 3 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่สามารถระงับการจดทะเบียนของรถได้ทันที

 

กลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ