อัตราภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์

ภาษีรถยนต์ หรือ ภาษีประจำปี เป็นภาษีที่ผู้ครอบครองหรือเจ้าของรถต้องชำระตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 และพ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 โดยจะต้องต่อภาษีทุกปีและชำระล่วงหน้าคราวละ 1 ปี

ทั้งนี้การต่อภาษีประจำปี ผู้ครอบครองหรือเจ้าของรถจะต้องมีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (หรือที่เรียกทั่วไปว่า “พ.ร.บ.”) ซึ่งกำหนดให้รถยนต์ทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกต้องทำประกันภัยประเภทนี้เพื่อคุ้มครองบุคคลที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุ โดยกฎหมายกำหนดความคุ้มครองต่อตัวคู่กรณีและผู้เอาประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบของเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลด้วย

นอกจากนี้ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ยังกำหนดให้รถที่จดทะเบียนเพื่อใช้งานส่วนบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองการตรวจสภาพรถยนต์จากสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก แต่ในกรณีของพ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้กำหนดให้รถที่ใช้งานเพื่อขนส่งและการพาณิชย์จะต้องเข้ารับการตรวจสภาพทุกปี โดยไม่จำกัดอายุการใช้งาน  ในการนี้เจ้าของรถสามารถนำรถเข้ารับการตรวจสภาพได้ล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือนก่อนถึงวันสิ้นอายุภาษีประจำปี

อัตราภาษีประจำปีของรถสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ อัตราที่จัดเก็บตาม พ.ร.บ.รถยนต์และจัดเก็บตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

อัตราภาษีรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

การกำหนดอัตราภาษีรถตามพ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 สามารถแบ่งได้หลายวิธี  อาทิ จัดเก็บตามความจุ กระบอกสูบ จัดเก็บตามน้ำหนักรถ จัดเก็บเป็นรายคัน (สำหรับรถจักรยานยนต์) เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทรถที่นำมาจดทะเบียนและวัตถุประสงค์การใช้งาน

สำหรับอีซูซุมิวเอ็กซ์ (Isuzu MU-X) และอีซูซุดีแมคซ์ (Isuzu D-MAX) รุ่น 4 ประตู จัดอยู่ในประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (สังเกตได้จากป้ายทะเบียนรถ พื้นหลังสีขาว ตัวอักษรสีดำ) จะถูกจัดเก็บภาษีรถประจำปีตามความจุกระบอกสูบ (ซีซี.) ในขณะที่อีซูซุดีแมคซ์ (Isuzu D-MAX) รุ่น 2 ประตูนั้นถูกจัดอยู่ในประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (สังเกตได้จากป้ายทะเบียนรถ พื้นหลังสีขาว ตัวอักษรสีเขียว) ซึ่งจะถูกจัดเก็บภาษีรถประจำปีตามน้ำหนักรถ โดยหลักการและอัตราการจัดเก็บภาษีรถประจำปีสำหรับทั้ง 2 วิธีมีรายละเอียดดังนี้

 1. หลักการจัดเก็บภาษีรถตามความจุกระบอกสูบ (ซีซี.)

ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โดยมีอัตรา ดังนี้

 • 600 ซีซีแรก ซีซี ละ 0.50 บาท
 • ซีซีที่ 601 – 1,800 ซีซี ละ 1.50 บาท
 • ตั้งแต่ซีซีที่ 1,800 ขึ้นไป ซีซี ละ 4.00 บาท

กรณีที่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล และมิได้ให้บุคคลธรรมดาเช่าซื้อ ให้จัดเก็บภาษีในอัตราสองเท่า

 ตัวอย่าง การคำนวณอัตราภาษี อีซูซุมิวเอ็กซ์ (Isuzu MU-X) และ อีซูซุดีแมคซ์ (Isuzu D-MAX) รุ่น 4 ประตู เครื่องยนต์ขนาด 1.9L จะเสียภาษีประจำปีเพียง 2,500 บาทต่อปี ซึ่งลดลงจากเดิมถึง 2,400 บาท เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์อีซูซุเดิม 2.5L และเป็นอัตราภาษีประจำปีที่น้อยที่สุดในกลุ่มรถยนต์นั่งเอนกประสงค์และรถปิกอัพ 4 ประตูในตลาด (เช่น เครื่องยนต์ 2.4L เสียภาษีประจำปี 4,500 บาท, เครื่องยนต์ 2.8L เสียภาษีประจำปี 6,100 บาท)

นอกจากนี้ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่จดทะเบียนมาแล้ว 5 ปี จะได้รับการลดหย่อนภาษีประจำปี ในปีต่อๆ ไป ดังนี้

 • ปีที่ 6 ได้รับลดหย่อน ร้อยละ 10
 • ปีที่ 7 ได้รับลดหย่อน ร้อยละ 20
 • ปีที่ 8 ได้รับลดหย่อน ร้อยละ 30
 • ปีที่ 9 ได้รับลดหย่อน ร้อยละ 40
 • ปีที่ 10 และปีต่อๆ ไป ได้รับลดหย่อน ร้อยละ 50

ตัวอย่าง

รุ่นรถอัตราภาษีสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (บาท)
ปีที่ 1-5ปีที่ 6ปีที่ 7ปีที่ 8ปีที่ 9ปีที่ 10 เป็นต้นไป
Isuzu MU-X และ Isuzu D-MAX รุ่น 4 ประตู

เครื่องยนต์1.9 Ddi Blue Power (1,898 ซีซี.)

2,4942,242.81,993.61,744.41,495.21,246
Isuzu MU-X และ Isuzu D-MAX รุ่น 4 ประตู

เครื่องยนต์ 3.0 Ddi Blue Power (2,999 ซีซี.)

6,8966,206.45,516.84,827.24,137.63,448

 

 1. หลักการจัดเก็บภาษีรถตามน้ำหนักรถ
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม)ประเภทรถ (บาท)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คนรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด/รถยนต์บริการรถยนต์รับจ้างรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล/รถลากจูง/รถแทรกเตอร์ที่มิได้ใช้ในการเกษตร
ไม่เกิน 500150450185300
501 – 750300750310450
751 – 1,0004501,050450600
1,001 – 1,2508001,350560750
1,251 – 1,5001,0001,650685900
1,501 – 1,7501,3002,1008751,050
1,751 – 2,0001,6002,5501,0601,350
2,001 – 2,5001,9003,0001,2501,650
2,501 – 3,0002,2003,4501,4351,950
3,001 – 3,5002,4003,9001,6252,250
3,501 – 4,0002,6004,3501,8102,550
4,001 – 4,5002,8004,8002,0002,850
4,501 – 5,0003,0005,2502,1853,150
5,001 – 6,0003,2005,7002,3753,450
6,001 – 7,0003,4006,1502,5603,750
7,001 ขึ้นไป3,6006,6002,7504,050

 

ตัวอย่าง รถอีซูซุดีแมคซ์ (Isuzu D-MAX) รุ่น Hi-Lander 2 ประตู 1.9 Ddi Z-Prestige น้ำหนักรถ 1,770 กิโลกรัม  หากจดทะเบียนเป็นประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ป้ายทะเบียนรถ พื้นสีขาว ตัวอักษรสีเขียว) จะเสียภาษีประจำปี 1,350 บาท เป็นต้น

ข้อกำหนดโทษ

หากผู้ครอบครองหรือเจ้าของรถไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษีประจำปี พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 จะมีบทกำหนดโทษ ดังนี้

 • รถที่มิได้เสียภาษีประจำปีภายในเวลาที่กำหนด ต้องชำระภาษีในอัตราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1 ของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ
 • ทั้งนี้หากนำรถที่มิได้ชำระภาษีมาวิ่งใช้งาน มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • รถที่ไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษี มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกัน 3 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่สามารถระงับการจดทะเบียนของรถได้ทันที

อัตราภาษีรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522

การกำหนดอัตราภาษีรถยนต์ประจำปีตาม พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ได้มีการจัดแบ่งตามน้ำหนักรถและประเภทการจดทะเบียนไว้ดังนี้

น้ำหนักรถ

(กิโลกรัม)

ประเภทรถ (บาท)
รถที่ใช้ในการขนส่งประจำทางรถที่ใช้ในการขนส่ง

ไม่ประจำทาง

รถที่ใช้ในการขนส่งโดยรถขนาดเล็กรถที่ใช้ในการขนส่งส่วนบุคคล
ไม่เกิน 500300450300150
501 – 750400600400300
751 – 1,000500750500450
1,001 – 1,250600900600800
1,251 – 1,5007001,0507001,000
1,501 – 1,7509001,3509001,300
1,751 – 2,0001,1001,6501,1001,600
2,001 – 2,5001,3001,9501,3001,900
2,501 – 3,0001,5002,2501,5002,200
3,001 – 3,5001,7002,5502,400
3,501 – 4,0001,9002,8502,600
4,001 – 4,5002,1003,1502,800
4,501 – 5,0002,3003,4503,000
5,001 – 6,0002,5003,7503,200
6,001 – 7,0002,7004,0503,400
7,001 ขึ้นไป2,9004,3503,600

 

ข้อกำหนดโทษ

หากผู้ครอบครองหรือเจ้าของรถไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษีประจำปี พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 จะมีบทกำหนดโทษ ดังนี้

 • รถที่มิได้เสียภาษีประจำปีภายในเวลาที่กำหนด ต้องชำระภาษีในอัตราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1 ของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ
 • ทั้งนี้หากนำรถที่มิได้ชำระภาษีมาวิ่งใช้งาน มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • รถที่ไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษี มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกัน 3 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่สามารถระงับการจดทะเบียนของรถได้ทันที

 

กลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ