อัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของรถและการเสียภาษี

ภาษีสรรพสามิต คือ ภาษีที่กรมสรรพสามิตเรียกเก็บจากสินค้าและการให้บริการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น น้ำมันและรถยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้

ภาษีสรรพสามิตจะเรียกเก็บจากผู้ประกอบการ ทำให้ภาษีดังกล่าวถูกรวมอยู่ในต้นทุนสินค้าอยู่แล้วตามกระบวนการจ่ายภาษี อย่างไรก็ดี รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญที่รถปิกอัพมีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย จึงมีนโยบายลดอัตราภาษีให้กับรถปิกอัพ (Pickup) และรถยนต์นั่งที่ผลิตจากโครงสร้างพื้นฐานปิกอัพ (Pickup Based SUV) ที่ประหยัดน้ำมันและปล่อยมลพิษต่ำเป็นพิเศษ ทำให้สัดส่วนต้นทุนภาษีรถปิกอัพและรถยนต์นั่งที่ผลิตจากโครงสร้างพื้นฐานปิกอัพต่ำกว่าต้นทุนอื่นๆ เมื่อเทียบกับรถบางประเภท โดยรถยนต์ปิกอัพมีเงื่อนไขการลดภาษีดังนี้

ตามเงื่อนไขที่ระบุในกฎกระทรวงซึ่งเป็นกฎหมายที่ขยายรายละเอียดของพ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 กำหนดให้รถยนต์ปิกอัพและรถยนต์นั่งที่ผลิตจากโครงสร้างพื้นฐานปิกอัพที่จะได้ลดอัตราภาษีแต่ละประเภทต้องผ่านหลักเกณฑ์ คือ

  1. มีเครื่องยนต์ไม่เกิน 3,250 ซีซี
  2. มีอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร

เมื่อผ่านหลักเกณฑ์แล้ว รถยนต์ประเภทข้างต้นก็จะเสียภาษีในอัตราดังนี้โดยการกำหนดหลักเกณฑ์อัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้ต่ำก็เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานและลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักการ “Carbon Balance” หากปริมาณคาร์บอนของมลพิษไอเสียมาก ก็หมายความว่า รถยนต์คันนั้น บริโภคน้ำมันมาก ในทำนองเดียวกัน หากปริมาณคาร์บอนของมลพิษไอเสียน้อย ย่อมหมายถึง รถยนต์คันนั้นบริโภคน้ำมันน้อยด้วยเช่นกัน

(ที่มา: http://www.car.go.th/new/ReadReport)

 

จากหลักเกณฑ์ข้างต้น แม้กฎหมายจะระบุไว้อย่างกว้าง เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกรายสามารถผ่านหลักเกณฑ์ได้ แต่ผลิตภัณฑ์รถยนต์จากอีซูซุ ได้แก่ อีซูซุดีแมคซ์ (Isuzu D-MAX) และอีซูซุมิว-เอ็กซ์ (Isuzu MU-X) ยังนับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเครื่องยนต์และอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำที่สุดในตลาดรถยนต์ประเภทเดียวกันที่ 161 กรัม/กิโลเมตร และมีขนาดเครื่องยนต์ 1,898 ซีซี โดยที่สมรรถนะการขับขี่ไม่เล็กลงตามขนาดเครื่องยนต์และอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

อีซูซุจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนารถยนต์ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ใช้รถอีซูซุได้สัมผัสประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นกลับหน้าเรื่องน่ารู้อีซูซุ