รับสมัครวันที่ 21-31 พ.ค. 62 วันเดินทาง 15-16 มิ.ย. 62

รับสมัครวันที่ 11-21 มิ.ย. 62 วันเดินทาง 20-21 ก.ค. 62

รับสมัครวันที่ 21-31 พ.ค. 62 วันเดินทาง 8-11 ส.ค. 62

รับสมัครวันที่ 6-16 ส.ค. 62 วันเดินทาง 14-15 ก.ย. 62

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “อีซูซุคาราวานสัญจร 2019”

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. 1.1 ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของรถปิกอัพอีซูซุดีแมคซ์ หรือรถอเนกประสงค์อีซูซุ ซึ่งจัดจำหน่ายโดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด (รถรุ่นตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป)
 2. 1.2 ในกรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล ผู้สมัครต้องมีหนังสือยินยอมให้นำรถเข้าร่วมคาราวานจากผู้มีอำนาจกระทำการ แทนนิติบุคคล
 3. 1.3 ผู้สมัคร (ผู้ขับขี่) ต้องเป็นผู้มีความสามารถและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย และใบอนุญาตขับขี่สากลหรือใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดที่สามารถใช้ระหว่างประเทศ (กรณีเส้นทางระหว่างประเทศ)
 4. 1.4 ในกรณีบริษัทไฟแนนซ์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ ผู้สมัครต้องดำเนินการติดต่อบริษัทไฟแนนซ์เพื่อนำรถออกนอกประเทศด้วยตนเอง (กรณีเส้นทางระหว่างประเทศ)

2. เอกสารประกอบการสมัคร

 1. 2.1 เส้นทางในประเทศ
  1. (1) สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ร่วมเดินทาง
  2. (2) สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้สมัคร (ผู้ขับขี่)
  3. (3) สำเนาทะเบียนรถยนต์ หรือสำเนาสัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษีในการซื้อรถยนต์
  4. (4) หลักฐานการเสียภาษีต่อทะเบียนรถยนต์ในปีล่าสุด โดยทะเบียนรถยนต์ต้องไม่หมดอายุ
  5. (5) หนังสือยินยอมให้นำรถเข้าร่วมคาราวานต้นฉบับ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถที่รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเจ้าของรถยนต์เป็นบุคคล ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้)
  6. (6) หนังสือยินยอมให้นำรถเข้าร่วมคาราวานต้นฉบับ พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามที่ รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ ลงนาม (กรณีเจ้าของรถยนต์เป็นนิติบุคคล)
  7. (7) หนังสือให้ความยินยอมจากบิดามารดา พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ให้ความยินยอมที่รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ร่วมเดินทางยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 1. 2.2 เส้นทางระหว่างประเทศ
  1. (1) สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ร่วมเดินทาง
  2. (2) รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังขาว(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ใบ ของผู้สมัครและผู้ร่วมเดินทาง
  3. (3) สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสำเนาใบอนุญาตขับขี่สากลหรือใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดที่สามารถใช้ในต่างประเทศของผู้สมัคร (ผู้ขับขี่)
  4. (4) เอกสารข้อมูลเพื่อดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศพม่าของผู้สมัครและผู้ร่วมเดินทาง
  5. (5) สำเนาทะเบียนรถยนต์ หรือสำเนาสัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษีในการซื้อรถยนต์ และเอกสารแปลรายการจดทะเบียนรถยนต์(Vehicle Registration Certificate) จากกรมการขนส่งทางบก เป็นภาษาอังกฤษ
  6. (6) หลักฐานการเสียภาษีต่อทะเบียนรถยนต์ในปีล่าสุด โดยทะเบียนรถยนต์ต้องไม่หมดอายุ
  7. (7) รูปถ่ายรถที่เข้าร่วมคาราวานทั้ง 4 ด้าน (ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย และด้านขวา) โดยให้เห็นทะเบียนรถชัดเจน
  8. (8) หนังสือยินยอมให้นำรถเข้าร่วมคาราวานต้นฉบับ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถที่รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเจ้าของรถยนต์เป็นบุคคล ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้)
  9. (9) หนังสือยินยอมให้นำรถเข้าร่วมคาราวานต้นฉบับ พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจ ลงนาม (กรณีเจ้าของรถยนต์เป็นนิติบุคคล)
  10. (10) หนังสือให้ความยินยอมจากบิดามารดา พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ให้ความยินยอมที่รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ร่วมเดินทางยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

3. เงื่อนไขอื่นๆ

 1. 3.1 สำหรับการรับสมัครแต่ละเส้นทาง จะรับสมัครเฉพาะในช่วงวันที่ที่กำหนด โดยเริ่มรับสมัครเวลา 8.30 น. ของวันแรกที่รับสมัคร และสิ้นสุดเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้ายที่ รับสมัคร ผ่านทาง www.isuzu-tis.com/isuzutouringcaravan2019 เท่านั้น
 2. 3.2 การสมัครจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้รับรหัสการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รหัสในการสมัคร ไม่ใช่ การรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม)
 3. 3.3 ผู้สมัครจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “อีซูซุคาราวานสัญจร” ก็ต่อเมื่อได้รับโทรศัพท์ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์อีซูซุ และผู้สมัครส่ง
 4. เอกสารครบถ้วนตามที่บริษัทฯกำหนดและชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 5. 3.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับจำนวนลูกค้าที่เข้าพักในห้องพักโรงแรม (ผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อห้อง ไม่รวมเตียงเสริม)
 6. 3.5 วันเวลาและสถานที่ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 7. 3.6 กิจกรรม “อีซูซุคาราวานสัญจร” เส้นทางในประเทศ เริ่มต้นตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันงาน สิ้นสุดเมื่อเช็กเอาท์ออกจากโรงแรมที่พักปลายทางในวันสุดท้ายของ กิจกรรม สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ เริ่มต้นตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันงาน สิ้นสุดเมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเดินทางถึงประเทศไทยในวันสุดท้ายของ กิจกรรม
 8. 3.7 การยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม บริษัทฯ จะยืนยันสิทธิ์ลูกค้าโดยการคัดเลือกจากเวลาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยสมัครก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน
 9. 3.8 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินดีให้มีการถ่ายภาพบันทึกภาพได้ทั้งหมด และบริษัทฯ มีสิทธิ์นำภาพถ่ายและวิดีโอของกิจกรรมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไปใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ได้
 10. 3.9 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างดีไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใด ๆ ระหว่างดำเนินกิจกรรมนี้ หากเกิดความเสียหายอย่างใด ๆ ขึ้นต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอง หรือบุคคลอื่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเองทั้งหมด และจะปกป้องไม่ให้บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากการนั้นด้วย และในกรณีถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้น บริษัทฯ มีสิทธิ์ตัดสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นออก หรือจะยกเลิกกิจกรรม หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรหรือเหมาะสม
 11. 3.10 พนักงานและครอบครัวของพนักงานของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ผู้จำหน่ายอีซูซุ และบริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
 12. 3.11 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม โดยการยืนยันสิทธิ์ของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. 3.12 ผู้สมัครสามารถเลือกเส้นทางที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 เส้นทางต่อคนขับ 1 คน ต่อรถ 1 คัน และต่อผู้ร่วมเดินทางที่ระบุชื่อไว้ เท่านั้น