รับสมัครวันที่ 21-31 พ.ค. 62 วันเดินทาง 15-16 มิ.ย. 62

รับสมัครวันที่ 11-21 มิ.ย. 62 วันเดินทาง 20-21 ก.ค. 62

รับสมัครวันที่ 21-31 พ.ค. 62 วันเดินทาง 8-11 ส.ค. 62

รับสมัครวันที่ 6-16 ส.ค. 62 วันเดินทาง 14-15 ก.ย. 62

สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน !!!

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมคาราวาน

  • ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของรถปิกอัพอีซูซุดีแมคซ์ หรือรถอเนกประสงค์ อีซูซุ ซึ่งจัดจำหน่ายโดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด (รถรุ่นตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป)
  • ในกรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล ผู้สมัครต้องมีหนังสือยินยอมให้นำรถเข้าร่วมคาราวานจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

ค่าสมัคร

  • เส้นทางในประเทศ (เส้นทางที่ 1, 2 และ 4) ค่าสมัคร 2,000 บาท / คัน / 2 ท่าน
    ราคานี้รวมค่าห้องพักเตียงคู่ 1 ห้อง 2 คืน อาหาร 4 มื้อ และร่วมกิจกรรมพิเศษในงานเลี้ยงรับรอง ภาคค่ำ ในกรณีที่มีผู้ร่วมคาราวานมากกว่า 2 ท่านต่อคัน ต้องแจ้งจำนวน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนี้
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
ไม่ต้องการเตียงเสริม ท่านละ 800 บาท
ต้องการเตียงเสริม ท่านละ 1,500 บาท
ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป
พักเตียงเสริม ท่านละ 2,000 บาท
ห้องเดี่ยว ท่านละ 3,800 บาท
พักห้องคู่ ท่านละ 2,200 บาท ( 4,400 บาท / 2 ท่าน )

  • เส้นทางระหว่างประเทศ : ไทย-พม่า : (เส้นทางที่ 3) ค่าสมัคร 28,000 บาท / คัน / 2 ท่าน
    ราคานี้รวมค่าห้องพักเตียงคู่ 1 ห้อง 3 คืน (คืนวันที่ 8-10 ส.ค.62) อาหาร 9 มื้อ และค่าธรรมเนียม ผ่านด่าน)ในกรณีที่มีผู้ร่วมคาราวานมากกว่า 2 ท่านต่อคัน ต้องแจ้งจำนวนและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนี้
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
ไม่ต้องการเตียงเสริม ท่านละ 11,000 บาท
ต้องการเตียงเสริม ท่านละ 14,000 บาท
ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป
พักเตียงเสริม ท่านละ 14,000 บาท
ห้องเดี่ยว ท่านละ 18,000 บาท
พักห้องคู่ ท่านละ 14,000 บาท ( 28,000 บาท / 2 ท่าน )